Scroll to navigation

CXXMETRIC(1) [FIXME: manual] CXXMETRIC(1)

NOME

cxxmetric - Métricas simples de código fonte en C e C++

SINOPSE

cxxmetric [ficheiro]

DESCRICIÓN

cxxmetric conta liñas de código, comentarios e espazo en branco e calcula outras variábeis estatísticas para cada ficheiro de fontes dado. Os ficheiros de fontes deben estar escritos en C ou C++.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

AUTOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
07 de abril de 2003 [FIXME: source]