Scroll to navigation

TIMES(2) Podręcznik programisty Linuksa TIMES(2)

NAZWA

times - pobiera czasy procesów

SKŁADNIA

#include <sys/times.h>

clock_t times(struct tms *buf);

OPIS

times() przechowuje bieżące czasy wykonywania procesu w struct tms, do której prowadzi buf. struct tms jest zdefiniowana w <sys/times.h> następująco:


struct tms {

clock_t tms_utime; /* czas w przestrzeni użytkownika */
clock_t tms_stime; /* czas systemowy */
clock_t tms_cutime; /* czas w przestrzeni użytkownika dla dzieci*/
clock_t tms_cstime; /* czas systemowy dzieci */ };

Pole tms_utime zawiera czas CPU spędzony na wykonywaniu instrukcji procesu wywołującego tę funkcję. Pole tms_stime zawiera czas CPU spędzony w systemie podczas wykonywania zadań zleconych przez proces.

Pole tms_cutime zawiera sumę tms_utime i tms_cutime wartości dla wszystkich dzieci, na które proces czekał. Pole tms_cstime zawiera sumę wartości tms_stime i tms_cstime dla wszystkich dzieci, na które proces czekał.

Czas zakończonych procesów-dzieci (i ich potomków) jest dodawany w momencie, gdy wait(2) lub waitpid(2) zwrócą ich identyfikatory procesu. W szczególności nigdy nie zostaną policzone czasy wnuków, na które dzieci nie poczekały.

Wszystkie raportowane czasy są wyrażone w tyknięciach zegara.

WARTOŚĆ ZWRACANA

times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego wybranego punktu przeszłości. Wartość zwracana może przekroczyć dopuszczalny zakres typu clock_t. W razie błędu zwracane jest (clock_t) -1 i odpowiednio jest ustawiana wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

tms wskazuje na pamięć poza przestrzenią adresową procesu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Liczbę tyknięć zegara na sekundę można uzyskać, używając:


sysconf(_SC_CLK_TCK);

W standardzie POSIX-1996 symbol CLK_TCK (zdefiniowany w <time.h>) jest uznany za starzejący się. Obecnie jest przestarzały.

W wersjach Linuksa przed 2.6.9, jeżeli obsługa sygnału SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to czasy zakończonych dzieci są automatycznie zawarte w polach tms_cstime i tms_cutime, mimo że POSIX.1-2001 określa, że tak się powinno się zdarzyć tylko wtedy, gdy proces czeka na swoje dzieci za pomocą wywołania systemowego wait(2). To niedostosowanie do standardu jest poprawione w Linuksie w wersji 2.6.9 i kolejnych.

Pod Linuksem argument buf może mieć wartość NULL, w czego wyniku times() tylko zwróci wynik funkcji. Jednakże POSIX nie określa takiego zachowania i większość innych implementacji uniksowych wymaga, aby parametr buf nie był NULL-em.

Proszę zauważyć, że clock(3) także zwraca wartości typu clock_t, które są wyrażone w jednostkach CLOCKS_PER_SEC, a nie w tyknięciach zegara, używanych przez times().

Funkcja times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego wybranego punktu przeszłości. Pod Linuksem ów "pewien wybrany punkt w przyszłości" jest różny w różnych wersjach jądra systemu. W Linuksie 2.4 i wcześniejszych tym punktem jest moment uruchomienia systemu. Od wersji 2.6 Linuksa tym punktem jest (2^32/HZ) - 300 sekund przed momentem uruchomienia systemu. Ta wariantywność pomiędzy wersjami jądra (i pomiędzy różnymi implementacjami Uniksa) połączona z faktem, że wartość zwracana może przekroczyć dopuszczalny zakres typu clock_t, oznacza, że przenośne aplikacje powinny unikać używania tej wartości. Aby zmierzyć upływ czasu, lepiej używać clock_gettime(2).

Historia

SVr1-3 zwraca long, a członkowie struktury są typu time_t, chociaż przechowują tyknięcia zegara, a nie sekundy od początku epoki. V7 używał typu long dla członków struktury, ponieważ nie miał jeszcze wtedy typu time_t.

BŁĘDY

Ograniczenie w konwencjach tego wywołania systemowego na niektórych architekturach systemowych (zwłaszcza i386) oznacza, że w Linuksie 2.6 istnieje niewielkie okno czasowe (41 sekund) zaraz po uruchomieniu systemu, w którym times() może zwrócić -1, niepoprawnie wskazując na wystąpienie błędu. Ten sam problem może wystąpić, kiedy wartość zwracana zostanie zawinięta, gdyż przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość dla typu clock_t.

ZOBACZ TAKŻE

time(1), getrusage(2), wait(2), clock(3), sysconf(3), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r. Linux