Scroll to navigation

TIMES(2) Podręcznik programisty Linuksa TIMES(2)

NAZWA

times - pobiera czasy procesów

SKŁADNIA

#include <sys/times.h>
clock_t times(struct tms *buf);

OPIS

times() przechowuje bieżące czasy wykonywania procesu w struct tms, do której prowadzi buf. struct tms jest zdefiniowana w <sys/times.h> następująco:


struct tms {

clock_t tms_utime; /* czas w przestrzeni użytkownika */
clock_t tms_stime; /* czas systemowy */
clock_t tms_cutime; /* czas w przestrzeni użytkownika dla dzieci*/
clock_t tms_cstime; /* czas systemowy dzieci */ };

Pole tms_utime zawiera czas CPU spędzony na wykonywaniu instrukcji procesu wywołującego tę funkcję. Pole tms_stime zawiera czas CPU spędzony w systemie podczas wykonywania zadań zleconych przez proces.

Pole tms_cutime zawiera sumę tms_utime i tms_cutime wartości dla wszystkich dzieci, na które proces czekał. Pole tms_cstime zawiera sumę wartości tms_stime i tms_cstime dla wszystkich dzieci, na które proces czekał.

Czas zakończonych procesów-dzieci (i ich potomków) jest dodawany w momencie, gdy wait(2) lub waitpid(2) zwrócą ich identyfikatory procesu. W szczególności nigdy nie zostaną policzone czasy wnuków, na które dzieci nie poczekały.

Wszystkie raportowane czasy są wyrażone w tyknięciach zegara.

WARTOŚĆ ZWRACANA

times() returns the number of clock ticks that have elapsed since an arbitrary point in the past. The return value may overflow the possible range of type clock_t. On error, (clock_t) -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

tms wskazuje na pamięć poza przestrzenią adresową procesu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Liczbę tyknięć zegara na sekundę można uzyskać, używając:


sysconf(_SC_CLK_TCK);

W standardzie POSIX-1996 symbol CLK_TCK (zdefiniowany w <time.h>) jest uznany za starzejący się. Obecnie jest przestarzały.

W wersjach Linuksa przed 2.6.9, jeżeli obsługa sygnału SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to czasy zakończonych dzieci są automatycznie zawarte w polach tms_cstime i tms_cutime, mimo że POSIX.1-2001 określa, że tak się powinno się zdarzyć tylko wtedy, gdy proces czeka na swoje dzieci za pomocą wywołania systemowego wait(2). To niedostosowanie do standardu jest poprawione w Linuksie w wersji 2.6.9 i kolejnych.

Pod Linuksem argument buf może mieć wartość NULL, w czego wyniku times() tylko zwróci wynik funkcji. Jednakże POSIX nie określa takiego zachowania i większość innych implementacji uniksowych wymaga, aby parametr buf nie był NULL-em.

Proszę zauważyć, że clock(3) także zwraca wartości typu clock_t, które są wyrażone w jednostkach CLOCKS_PER_SEC, a nie w tyknięciach zegara, używanych przez times().

Funkcja times() zwraca liczbę tyknięć zegara, które upłynęły od pewnego wybranego punktu przeszłości. Pod Linuksem ów "pewien wybrany punkt w przyszłości" jest różny w różnych wersjach jądra systemu. W Linuksie 2.4 i wcześniejszych tym punktem jest moment uruchomienia systemu. Od wersji 2.6 Linuksa tym punktem jest (2^32/HZ) - 300 sekund przed momentem uruchomienia systemu. Ta wariantywność pomiędzy wersjami jądra (i pomiędzy różnymi implementacjami Uniksa) połączona z faktem, że wartość zwracana może przekroczyć dopuszczalny zakres typu clock_t, oznacza, że przenośne aplikacje powinny unikać używania tej wartości. Aby zmierzyć upływ czasu, lepiej używać clock_gettime(2).

Historia

SVr1-3 zwraca long, a członkowie struktury są typu time_t, chociaż przechowują tyknięcia zegara, a nie sekundy od początku epoki. V7 używał typu long dla członków struktury, ponieważ nie miał jeszcze wtedy typu time_t.

BŁĘDY

Ograniczenie w konwencjach tego wywołania systemowego na niektórych architekturach systemowych (zwłaszcza i386) oznacza, że w Linuksie 2.6 istnieje niewielkie okno czasowe (41 sekund) zaraz po uruchomieniu systemu, w którym times() może zwrócić -1, niepoprawnie wskazując na wystąpienie błędu. Ten sam problem może wystąpić, kiedy wartość zwracana zostanie zawinięta, gdyż przekroczy maksymalną dopuszczalną wartość dla typu clock_t.

ZOBACZ TAKŻE

time(1), getrusage(2), wait(2), clock(3), sysconf(3), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux