Scroll to navigation

SETTERM(1) Polecenia użytkownika SETTERM(1)

NAZWA

setterm - ustawia atrybuty terminala

SKŁADNIA

setterm [opcje]

OPIS

setterm wypisuje na standardowe wyjście łańcuch znaków, który wykonuje podane właściwości terminala. Tam, gdzie możliwe, do znalezienia łańcucha używa się terminfo. Część opcji jednak (zaznaczona poniżej jako "tylko konsole wirtualne") nie odpowiada właściwościom terminfo(5). W tym wypadku, jeśli typ terminala to "con" lub "linux", drukowany jest łańcuch, który wywołuje pożądane właściwości dla sterownika konsoli wirtualnej PC Minix. Opcje niezaimplementowane przez terminal są ignorowane.

OPCJE

Dla opcji logicznych (on lub off) domyślną wartością jest on.

Poniżej kolor-8 może być to black (czarny), red (czerwony), green (zielony), yellow (żółty), blue (niebieski), magenta (purpurowy), cyan (niebieskozielony) lub white (biały).

kolor-16 może być to kolor-8 lub grey (szary) lub bright (jasno-), po którym następuje red (czerwony), green (zielony), yellow (żółty), blue (niebieski), magenta (purpurowy), cyan (niebieskozielony) lub white (biały).

Różne opcje związane z kolorami mogą być ustawione niezależnie, przynajmniej na konsolach wirtualnych, chociaż wynik ustawienia wielu trybów (na przykład --underline i --half-bright) zależy od sprzętu.

The optional arguments are recommended with '=' (equals sign) and not space between the option and the argument. For example --option=argument. setterm can interpret the next non-option argument as an optional argument too.

--appcursorkeys on|off

Włącza lub wyłącza tryb Cursor Key Application. Gdy jest on włączony dla klawiszy kursora będą wysyłane ESC O A, ESC O B, itd. zamiast ESC [ A, ESC [ B, itd. Patrz sekcja vi i klucza kursora w Text-Terminal-HOWTO, aby przeczytać, jakie to może spowodować problemy dla użytkowników vi. Tylko konsole wirtualne.

--append numer_konsoli

Jak --dump, ale dopisuje stan konsoli do pliku zamiast nadpisywać jego zawartość. Działa tylko wtedy, gdy nie podano opcji --dump.

--background kolor-8|default

Ustawia kolor tła.

--blank[=0-60|force|poke]

Ustawia czas nieaktywności, w minutach, po którym ekran zostanie automatycznie wygaszony (przy użyciu APM, jeśli jest dostępne). Bez argumentu, sprawdza status wygaszania (zwraca terminal, który został wygaszony lub zero w przypadku niewygaszonego vt). Tylko konsole wirtualne.

The force argument keeps the screen blank even if a key is pressed.

The poke argument unblanks the screen.

--bfreq[=numer]

Ustawia częstotliwość dzwonka w Hz. Jeżeli nie podano argumentu, to domyślną wartością jest 0. Tylko konsole wirtualne.

--blength[=0-2000]

Ustawia czas trwania dzwonka w milisekundach. Jeżeli nie podano argumentu, to przyjmuje wartość domyślną - 0. Tylko konsole wirtualne.

--blink on|off

Włącza lub wyłącza tryb migania. Poza konsolami wirtualnymi --blink off wyłącza wszystkie atrybuty (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

--bold on|off

Włącza lub wyłącza tryb wytłuszczenia (ekstrajasny). Poza konsolami wirtualnymi --bold off wyłącza wszystkie atrybuty (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

--clear[=all|rest]

Bez argumentu lub z argumentem all, czyszczony jest cały ekran, a kursor jest ustawiany w pozycji początkowym, tak jak po zastosowaniu clear(1). Z argumentem rest ekran jest czyszczony od bieżącej pozycji kursora do końca ekranu.

--clrtabs[=tab1 tab2 tab3 ...]

Czyści ustawienia tabulacji dla podanych pozycji poziomych kursora, w zakresie 1-160. Bez argumentów czyści wszystkie tabulacje. Tylko konsole wirtualne.

--cursor on|off

Włącza lub wyłącza kursor terminala.

--default

Ustawia opcje renderujące terminala na wartości domyślne.

--dump[=numer_konsoli]

Zapisuje stan konsoli wirtualnej o podanym numerze do pliku podanego w opcji --file, nadpisując jego zawartość; domyślna nazwa pliku to screen.dump. Jeśli nie podano argumentu, zapisuje stan obecnej konsoli wirtualnej. Przesłania opcję --append.

--file nazwa-pliku

Ustawia nazwę pliku dla opcji -dump lub -append podanych w tej samej linii poleceń. Jeśli nie podano tej opcji, domyślną nazwą pliku jest screen.dump w bieżącym katalogu. Ścieżka której nazwa przekracza systemowe wartości dopuszczalne jest skracana (wartość ta to PATH_MAX w linux/limits.h).

--foreground kolor-8|default

Ustawia kolor tekstu.

--half-bright on|off

Włącza lub wyłącza tryb półrozjaśnienia. Poza konsolami wirtualnymi -half-bright off wyłącza wszystkie atrybuty (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

--hbcolor [bright] kolor-16

Ustawia kolor znaków półrozjaśnionych.

--initialize

Wyświetla łańcuch inicjacji terminala, który zwykle ustawia opcje terminala na wartości domyślne.

--inversescreen on|off

Zamienia kolory pierwszego planu i tła na całym ekranie.

--linewrap on|off

Po wyczerpaniu miejsca w bieżącym wierszu, terminal zawija go do nowego wiersza.

--msg on|off

Włącza lub wyłącza wysyłanie przez jądro komunikatów printk() do konsoli. Tylko konsole wirtualne.

--msglevel 0-8

Ustawia poziom logowania konsoli dla wiadomości jądra printk(). Będą wypisywane wszystkie wiadomości o wyższym poziomie, tak więc ustawienie poziomu na 0 da ten sam efekt co --msg on, a logowanie z poziomem 8 wypisze wszystkie komunikaty jądra. klogd(8) może być bardziej dogodnym interfejsem do ustawiania poziomu logowania komunikatów jądra.

Tylko konsole wirtualne.

--powerdown[=0-60]

Ustawia czas wyłączenia VESA w minutach. Jeżeli nie podano argumentu, ustawia na domyślną wartość 0 (wyłączenie tej opcji). Jeżeli konsola jest wygaszona lub gdy monitor jest w trybie suspend, to monitor przejdzie odpowiednio w tryb vsync suspend lub wyłączenia, gdy ten czas upłynie.

--powersave mode

Valid values for mode are:

vsync|on

Ustawia monitor w tryb VESA vsync suspend.

hsync

Ustawia monitor w tryb VESA hsync suspend.

powerdown

Ustawia monitor w tryb VESA powerdown.

off

Turns monitor VESA powersaving features.

--regtabs[=1-160]

Czyści wszystkie tabulacje, a potem ustawia regularny wzorzec tabulacji z jedną tabulacją dla każdej określonej liczby pozycji. Bez argumentów przyjmuje wartość domyślną - 8. Tylko konsole wirtualne.

--repeat on|off

Włącza lub wyłącza powtarzanie klawiszy. Tylko konsole wirtualne.

--reset

Wyświetla łańcuch resetowania terminala, który zwykle resetuje terminal do stanu włączenia.

--resize

Reset terminal size by assessing maximum row and column. This is useful when actual geometry and kernel terminal driver are not in sync. Most notable use case is with serial consoles, that do not use ioctl(3p) but just byte streams and breaks.

--reverse on|off

Włącza lub wyłącza tryb odwrócenia obrazu. Poza konsolami wirtualnymi -reverse off wyłącza wszystkie atrybuty (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

--store

Zapisuje bieżące opcje renderujące terminala (kolory czcionki i tła) jako wartości domyślne. Tylko konsole wirtualne.

--tabs[=tab1 tab2 tab3 ...]

Ustawia poziome pozycje kursora dla tabulacji w zakresie 1-160. Bez argumentów pokazuje obecne ustawienia tabulacji.

--term nazwa_terminala

Nadpisuje wartość zmiennej środowiskowej TERM.

--ulcolor [bright] kolor-16

Ustawia kolor znaków podkreślonych. Tylko konsole wirtualne.

--underline on|off

Włącza lub wyłącza tryb podkreślania.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

ZGODNOŚĆ

Od wersji 2.25 setterm obsługuje długie opcje z dwoma myślnikami np. --help, oprócz dawnych długim opcji z pojedynczym myślnikiem np. -help. W skryptach zaleca się używanie zgodnego wstecznie zapisu z pojedynczym myślnikiem. Obecnie nie ma planów, ani też dobrych powodów, aby zarzucić obsługę opcji z pojedynczym myślnikiem.

BŁĘDY

Nie są udokumentowane różnice między wersjami Miniksa i Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

stty(1), tput(1), tty(4), terminfo(5)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The setterm command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1