Scroll to navigation

getsid(2) System Calls Manual getsid(2)

NAZWA

getsid - pobranie identyfikatora sesji

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getsid():


_XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

OPIS

getsid() returns the session ID of the process with process ID pid. If pid is 0, getsid() returns the session ID of the calling process.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, a session ID is returned. On error, (pid_t) -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Proces o numerze identyfikatora procesu równym pid istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces wywołujący, a implementacja traktuje to jako błąd.
Nie znaleziono procesu o numerze identyfikatora procesu równym pid.

WERSJE

This system call is available since Linux 2.0.

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

See credentials(7) for a description of sessions and session IDs.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2), credentials(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03