Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILE [FIXME: manual] CREATE_MAKEFILE

NOM

create_makefile - Crea els Makefile.in i Makefile des d'un Makefile.am

SINOPSI

create_makefile [camí_relatiu/Makefile] [camí_relatiu]

DESCRIPCIÓ

create_makefile crea el Makefile.in i el Makefile en un subdirectori que conté un Makefile.am. Estalviareu temps si executeu aquest script en comptes de tornar a executar «configure».

Tingueu present que haureu de proporcionar el camí a on desitgeu els fitxers Makefile i Makefile.am (encara que el /Makefile final podria ser omès).

Aquest script s'haurà d'executar des del directori superior (el que contingui el fitxer configure) o des d'un dels seus subdirectoris.

Si el directori del codi font no és el mateix que a on es realitza la compilació (vegeu les variables d'entorn més avall); s'assumirà que cada fitxer Makefile.am i Makefile.in pertanyen al directori de les fonts i que cada fitxer Makefile pertany al directori de compilació.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

ENTORN

Hauria de configurar-se una de les variables següents (però no ambdues) si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font, haureu d'usar la variable OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_SUBDIR haurà d'estar establerta a obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s'empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori dels codis font és ~/src/kdesdk i el directori compilat és ~/src/kdesdk-obj, llavors OBJ_REPLACEMENT hauria d'estar definit com s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEGEU TAMBÉ

create_makefiles(1)

AUTORS

create_makefile ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org> i d'altres. Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).

8 de març de 2003 [FIXME: source]