Scroll to navigation

HELP2MAN(1) Användarkommandon HELP2MAN(1)

NAMN

help2man - generera en enkel manualsida

SYNOPSIS

help2man [FLAGGA]... KÖRBAR_FIL

BESKRIVNING

”help2man” genererar en manualsida av utdata från ”--help” och ”--version”.

beskrivning av NAMN-paragrafen
avsnittsnummer för manualsida (1, 6, 8)
namn på manual (Användarkommandon, ...)
programkälla (FSF, Debian, ...)
välj lokal (standardvärde ”C”)
inkludera material från ”FIL”
inkludera material från ”FIL” om den existerar
skicka utdata till ”FIL”
namn på Texinfo-manual
tysta ned pekare till Texinfo-manual
exkludera ”lt-” från programnamnet
skriv ut den här hjälpen, avsluta sedan
skriv ut versionsnummer, avsluta sedan

KÖRBAR_FIL bör acceptera flaggorna ”--help” och ”--version” även om alternativ kan anges med:

sträng för hjälpflagga
sträng för versionsflagga
versionssträng
inkludera stderr vid tolkning av flaggutdata

INKLUDERA FILER

Ytterligare material kan inkluderas i den genererade utskriften med flaggorna --include och --opt-include Formatet är enkelt:


[avsnitt]
text


/mönster/
text

Block av *roff-text infogas ord för ord i utskriften antingen vid början av angivet [avsnitt] (okänsligt för skiftläge), eller efter en paragraf som matchar /mönster/.

Mönster använder Perls syntax för reguljära uttryck och kan efterföljas av modifierarna i, s eller m (se perlre(1)).

Rader före det första avsnittet eller mönstret som börjar med ”-” behandlas som flaggor. Allt annat ignoreras tyst och kan användas för kommentarer, RCS-nyckelord och liknande.

Utskriftsordningen för avsnitten (av de som inkluderats) är:


NAMN
SYNOPSIS
BESKRIVNING
FLAGGOR
övrigt
MILJÖ
FILER
EXEMPEL
UPPHOVSMAN
RAPPORTERA FEL
COPYRIGHT
SE OCKSÅ

Alla avsnitt [namn] eller [synopsis] som förekommer i inkluderingsfilen kommer att ersätta vad som automatiskt skulle bli producerat (även om du fortfarande kan åsidosätta de senare med --name om det krävs).

Andra avsnitt läggs till i början av den automatiskt producerade utskriften för standardsektionerna angivna ovan, eller inkluderas vid övrigt (ovan) i den ordning de påträffades i inkluderingsfilen.

Placering av text inom avsnittet kan uttryckligen begäras genom att använda syntaxen [<avsnitt], [=avsnitt] eller [>avsnitt] för att placera den extra texten före, istället för, respektive efter standardutmatningen.

TILLGÄNGLIGHET

Senaste versionen av den här utgåvan finns tillgänglig online från:


ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

UPPHOVSMAN

Skrivet av Brendan O'Dea <bod@debian.org>

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till <bug-help2man@gnu.org>.
Skicka synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 Free Software Foundation, Inc.
Det här är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLT ÄNDAMÅL.

SE OCKSÅ

Den fullständiga dokumentationen för help2man underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och help2man är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info help2man

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

december 2022 GNU help2man 1.49.3