Scroll to navigation

CP(1) Příručka uživatele CP(1)

JMÉNO

cp - kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

stejné jako -dR --preserve=all
nekopíruje obsah souboru, pouze jeho atributy
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu
stejné jako --no-dereference --preserve=links
pokud cílový soubor existuje ale nelze jej otevřít, smaže jej a zkusí to znovu (ignorováno, je-li rovněž použit přepínač -n)
ptá se před přepsáním (přebije předcházející přepínač -n)
Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce
místo kopírování tvoří pevné odkazy
následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi
nepřepisuje existující soubory (přebije předcházející přepínač -i)
nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi
stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps
zachová vybrané atributy (výchozí jsou: mode (práva), ownership (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)
nezachová vybrané atributy
v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru
kopíruje adresáře rekurzivně
řídí klonované/CoW kopie. Vizte níže
maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od --force)
řídí tvorbu souborů s dírami. Vizte níže
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
místo kopírování vytváří symbolické odkazy
přenastaví příponu záložních souborů
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
považuje CÍL za normální soubor
kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
vypisuje prováděné operace
nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo
nastaví selinuxový bezpečností kontext cílového souboru na výchozí hodnotu
jako -Z nebo je-li KONTEXT zadán, nastaví selinuxový nebo smackový bezpečností kontext na KONTEXT
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření řídkých souborů zakáže.

Je-li uvedeno --reflink[=always], bude vytvořena lehká kopie, do níž jsou bloky dat nakopírovány až při své změně. Ne-li to možné, kopírování selže. Avšak je-li uvedeno --reflink=auto, kopírování se v případě chyby vrátí k standardnímu způsobu vytváření kopií. Standardní způsob vytváření kopií lze vynutit pomocí --reflink=never.

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cp invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1