Scroll to navigation

CP(1) Příručka uživatele CP(1)

JMÉNO

cp - kopíruje soubory a adresáře

POUŽITÍ

cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

POPIS

Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

stejné jako -dR --preserve=all
don't copy the file data, just the attributes
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu
stejné jako --no-dereference --preserve=links
if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again (this option is ignored when the -n option is also used)
prompt before overwrite (overrides a previous -n option)
Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce
hard link files instead of copying
následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi
do not overwrite an existing file (overrides a previous -i option)
nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi
stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps
zachová vybrané atributy (výchozí jsou: mode (práva), ownership (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)
nezachová vybrané atributy
v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru
kopíruje adresáře rekurzivně
control clone/CoW copies. See below
maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od --force)
control creation of sparse files. See below
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
místo kopírování vytváří symbolické odkazy
přenastaví příponu záložních souborů
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
považuje CÍL za normální soubor
kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
vypisuje prováděné operace
nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo
set SELinux security context of destination file to default type
like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření řídkých souborů zakáže.

When --reflink[=always] is specified, perform a lightweight copy, where the data blocks are copied only when modified. If this is not possible the copy fails, or if --reflink=auto is specified, fall back to a standard copy. Use --reflink=never to ensure a standard copy is performed.

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

AUTOR

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cp invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2020 GNU coreutils 8.32