Scroll to navigation

RECV(2) Sistem Çağrıları RECV(2)

İSİM

recv - bağlantılı soket üzerinden ileti alır
recvfrom - bağlantısız soket üzerinden ileti alır
recvmsg - soket üzerinden bir dizi ileti alır

BİLDİRİM

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);

(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);

(int sockfd, struct msghdr *msg, int flags);

AÇIKLAMA

recv(), recvfrom() ve recvmsg() sistem çağrıları bir soketten veri almak için kullanılır. Bu sistem çağrıları hem bağlantılı hem de bağlantısız soketlerde kullanılabilir. Bu sayfada önce bu üç çağrının genel özellikleri ve ardından aralarındaki fark anlatılmıştır.

recv() ve read(2) arasındaki tek fark flags değişkeninin varlığıdır. flags değişkenine sıfır değeri atanmış recv() genel olarak read(2) ile eşdeğerdir (ancak yine de EK BİLGİ bölümüne bakın). Ayrıca aşagıdaki

recv(sockfd, buf, len, flags);

çağrısı

recvfrom(sockfd, buf, len, flags, NULL, NULL);

çağrısına eşdeğerdir.

Üç sistem çağrısı da başarı durumunda iletinin boyutunu döndürür. Eğer ileti verilen tampona sığamayacak kadar uzunsa, iletiyi alan soket türüne bağlı olarak fazlalık baytlar atılabilir.

Eğer sokette ileti yoksa ve soket engellemesiz değilse çağrılar bir iletinin gelmesini bekler (fcntl(2) sayfasına bakın), eğer soket engellemeliyse -1 döner ve errno harici değişkenine EAGAIN veya EWOULDBLOCK sabitlerinden bir tanesi atanır. Bu sistem çağrıları, talep edilen miktarın tamamının alınmasını beklemek yerine mevcut olan tüm verileri döndürür.

Bir uygulamada select(2), poll(2) veya epoll(2) çağrıları kullanılarak sokete fazla verinin ne zaman geleceğine karar verilebilir.

flags değerleri

flags değişkeninin değeri aşağıdaki değerlerin VEYAlanmasıyla elde edilir.

SCM_RIGHTS işlemi kullanılarak sağlanan UNIX alan dosya tanıtıcısını (unix(7) sayfasında açıklanmıştır) close-on-exec kipine ayarlar. Bu kip, open(2) çağrısına ait O_CLOEXEC ile aynı sebeplerden ötürü kullanışlıdır.

Engellemesiz işlemi etkinleştirir; eğer işlem engellenirse, EAGAIN veya EWOULDBLOCK döner. O_NONBLOCK seçeneği tanımlanmış (fcntl(2) üzerinden F_SETFL işlemi ile) gibi davranır, fakat MSG_DONTWAIT çağrıya özel olmasıyla fark oluşturur. O_NONBLOCK seçeneği ise açık dosya tanıtıcısı içindir (open(2) sayfasına bakın), çağrı sürecindeki tüm evreleri ve aynı zamanda aynı açık dosyanın dosya tanıtıcılarına sahip diğer süreçleri de etkiler.

Bu seçenek, hata kuyruğunun soket hata kuyruğundan alınmasını belirtir. Hata, protokole bağlı türden yardımcı veri olarak iletilir (IPv4 için IP_RECVERR). Kullanıcı yeteri boyutta bir tampon belirtmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için cmsg(3) ve ip(7) sayfalarına bakın. Esas paketteki hataya sebep olan yük msg_iovec ile normal veri olarak aktarılır. Hataya sebep olan verikatarının özgün hedef adresi msg_name ile sağlanır.

sock_extended_err yapısında sağlanan hatalar:

#define SO_EE_ORIGIN_NONE    0
#define SO_EE_ORIGIN_LOCAL   1
#define SO_EE_ORIGIN_ICMP    2
#define SO_EE_ORIGIN_ICMP6   3
struct sock_extended_err
{

uint32_t ee_errno; /* Hata sayısı */
uint8_t ee_origin; /* Hatanın kaynağı */
uint8_t ee_type; /* Tür */
uint8_t ee_code; /* Kod */
uint8_t ee_pad; /* Dolgu */
uint32_t ee_info; /* Ek bilgiler */
uint32_t ee_data; /* Diğer veriler */
/* Fazladan veri takip edebilir */ }; struct sockaddr *SO_EE_OFFENDER(struct sock_extended_err *);

ee_errno kuyruğa alınmış errno hata numarasını içerir. ee_origin hatanın kodda oluştuğu yeri gösterir. Diğer alanlar protokole özeldir. SOCK_EE_OFFENDER makrosu, yardımcı iletinin göstericisinden kaynaklanan hatanın kaynaklandığı ağ nesnesinin adresine bir gösterici döndürür. Eğer adres bilinmiyorsa, sockaddr yapısının sa_family alanı AF_UNSPEC içerirken yapının diğer alanları tanımsız kalır. Hataya sebep olan paket yükü normal veri olarak aktarılır.

Yerel hatalar için adres belirtilmez (bu, cmsghdr üyesi cmsg_len ile sınanabilir). Hata alımı için msghdr değişkenine MSG_ERRQUEUE atanır. Bir hata aktarıldıktan sonra, bekleyen soket hatası, hata kuyruğundaki sonraki hataya göre yeniden oluşturulur ve sonraki soket işleminde aktarılır.

Bu seçenek normalde veri akımında alınmayacak bantdışı (Out Of Band) veri alındısı isteğinde bulunur. Bazı protokoller hızlandırılmış veriyi normal veri kuyruğunun başına yerleştirir, bu yüzden bu seçenek bu tür protokollerde kullanılamaz.

Bu seçenek alım işlemini, alım kuyruğunun başındaki veriyi kuyruktaki veriyi silmeden almasına neden olur. Bu sebepten, sonraki alım çağrısında aynı veriyi döndürür.

Ham (AF_PACKET), İnternet verikatarı (Linux 2.4.27/2.6.8 ve sonrası), ağ bağlantısı (Linux 2.6.22 ve sonrası) ve UNIX verikatarı (Linux 3.4 ve sonrası) soketleri için: Tampona aktarılandan büyük olsa bile, paketin veya verikatarının gerçek uzunluğunu döndürür.

İnternet akım soketleriyle kullanmak için tcp(7) sayfasına bakın.

Bu seçenek, tüm istekler tamamlandığında işlemin engellemesi içindir. Ancak çağrı, bir sinyal yakaladığında, bir hata veya bağlantı kopması meydana geldiğinde, alınacak kuyruktaki verinin türü alınan veri türünden farklıysa daha az veri döndürür. Bu seçeneğin verikatarı soketleri için herhangi bir etkisi yoktur.

recvfrom()

recvfrom() gelen iletiyi buf tamponuna yerleştirir. Çağrıcı tamponun boyutunu len değişkeni ile belirtmelidir.

Eğer src_addr NULL değilse ve ilgili protokol iletinin kaynak adresini sağlıyorsa src_addr tampon içine yerleştirilen kaynak adrese göstericidir. Bu durumda, addrlen hem aktarılan değere hem de dönen sonuca göstericidir. addrlen, çağrıdan önce src_addr ile ilişkilendirilmiş tamponun boyutuna gösterici olmalıdır. İşlev döndüğünde, addrlen, kaynak adresin gerçek boyutunu gösterecek şekilde güncellenir. Sağlanan tampon çok küçükse döndürülen adres kırpılır; bu durumda, addrlen çağrıdan önceki boyuttan daha büyük bir değer döndürür.

Eğer çağrıcı kaynak adresiyle ilgilenmiyorsa src_addr ve addrlen değişkenlerinde NULL aktarmalıdır.

recv()

recv() çağrısı normalde connected (bağlantılı) soketlerle kullanılır (connect(2) sayfasına bakın). Bu çağrı:

recvfrom(fd, buf, len, flags, NULL, 0);

çağrısıyla eşdeğerdir.

recvmsg()

recvmsg(), msghdr yapısını kullanarak doğrudan sağlanan değişken sayısını azaltır. Bu yapı, <sys/socket.h> içerisinde şu şekilde tanımlanmıştır:

struct iovec {         /* Dağıtma/toplama dizisinin öğeleri */

void *iov_base; /* Başlangıç adresi */
size_t iov_len; /* Aktarılacak bayt saysı */ };

struct msghdr {

void *msg_name; /* İsteğe bağlı adres */
socklen_t msg_namelen; /* Adresin boyutu */
struct iovec *msg_iov; /* Dağıtma/toplama dizisi */
size_t msg_iovlen; /* msg_iov dizisinin öğe sayısı*/
void *msg_control; /* Yardımcı veri tamponu, aşağıya bakın*/
size_t msg_controllen; /* Yardımcı veri tampon boyutu */
int msg_flags; /* Alınan iletideki seçenekler */ };

Soket bağlantısızsa, msg_name alanı çağrıcı tarafından tahsis edilen kaynak adresi döndürmek için kullanılan tampona göstericidir. Çağrıcı çağrıyı yapmadan önce tamponun boyutunu msg_namelen’e belirtmelidir; başarılı bir çağrıdan sonra msg_namelen dönen adresin uzunluğunu içerir. Eğer uygulama kaynak adresi bilmeye ihtiyaç duymuyorsa msg_name NULL olarak belirtilebilir.

readv(2) sayfasında açıklandığı üzere, msg_iov ve msg_iovlen alanları dağıtma-toplama konumlarını belirler.

msg_controllen uzunluğundaki msg_control alanı, diğer protokollere ait denetim iletileri veya çeşitli yardımcı verilere göstericidir. recvmsg() çağrıldığında, msg_controllen msg_control içindeki kullanılabilir tamponun boyutunu içermelidir; başarılı bir çağrıda denetim ileti dizisinin boyutunu içerir.

İletinin yapısı:

struct cmsghdr {

size_t cmsg_len; /* Başlıkla beraber verinin bayt sayısı
(POSIX’de veri türü socklen_t’dir) */
int cmsg_level; /* Kaynak protokol */
int cmsg_type; /* Protokole özgü tür */ /* devamında,
unsigned char cmsg_data[]; */ };

Yardımcı veriye sadece cmsg(3) içinde tanımlanan makrolarla erişilmedir.

Örnek olarak, Linux bu yardımcı veri mekanizmasını genişletilmiş hataları, IP seçeneklerini veya UNIX alan soketleri üzerinden dosya tanıtıcılarını aktarmak için kullanır. Yardımcı verinin diğer çeşitli soket alanlarında kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi için unix(7) ve ip(7) sayfalarına bakın.

msghdr yapısına ait msg_flags alanı, recvmsg() dönüdüğünde şu sabitler için sınanabilir:

Döndürülen verilerin bir kaydı tamamladığını yani kayıt sonunu (End Of Record) belirtir (genellikle SOCK_SEQPACKET türündeki soketlerle kullanılır).

Verikatarının sağlanan tampondan daha uzun olmasından dolayı kalan kısmın atılacağını belirtir.

Yardımcı veri için tampondaki boşluğun az olmasından dolayı denetim verisinin atılacağını belirtir.

Hızlandırılmış veya bantdışı (Out Of Band) veri alındığını belirtir.

Bir veri alınmadığını ancak soket hata kuyruğundaki genişletilmiş bir hatanın alındığını belirtir.

DÖNÜŞ DEĞERİ

Başarı durumunda bu çağrılar alınan baytların sayısını döndürür. Hata durumunda, -1 döner ve hata errno değişkenine atanır.

Akım soketinin bağlantısı karşıdan düzenli ollarak kapatılıyorsa dönen değer 0 olur (geleneksel dosya sonu dönüş değeri).

Çeşitli alanlardaki verikatarı soketleri (örneğin UNIX ve İnternet alan soketleri) sıfır uzunluktaki verikatarlarına izin verir. Böyle bir verikatarı alınırsa dönüş değeri 0 olur.

Eğer akım soketinden istenilen bayt boyutu 0 ise aynı şekilde 0 değeri döner.

HATALAR

Soket katmanı tarafından üretilen bazı standart hatalar vardır. Ayrıca, kullanılan protokol modülleri tarafından üretilen ve döndürülen hatalar da olabilir; bilgi için bunlarla ilgili kılavuz sayfalarına bakın.

Soket engellemesiz olarak işaretlenmiş ama talep edilen işlem soketi engelleyecek veya veri alım zaman aşımı ayarlanmış ve veri gelmeden önce zaman aşımı süresi dolmuş. POSIX.1 her iki hatanın da döndürülmesine izin verir ve bu sabitlerin aynı değerde olmasını gerektirmez, bu bakımdan taşınabilir uygulamalar her iki seçeneği de sınamalıdır.

Belirtilen sockfd geçerli bir açık dosya tanıtıcısı değil.

Uzak konak ağ bağlantısını reddetti (genelde sebep, talep edilen hizmeti çalıştırmamasıdır).

Alım tamponu göstericisi/göstericileri süreç adres alanının dışını gösteriyor.

Herhangi bir veri alınmadan aktarım bir sinyal ile kesilmiş; signal(7) sayfasına bakın.

Belirtilen değişken geçersiz.

recvmsg() için yeterli bellek ayrılamıyor.

Soket, bağlantılı bir protokolle ilişkilendirilmiş ancak bağlanmamış (connect(2) ve accept(2) sayfalarına bakın).

Belirtilen sockfd’nin bir soketle ilgisi yok.

UYUMLULUK

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD (Bu arayüzler ilk defa 4.2BSD ile ortaya çıktı.)

POSIX.1 sadece MSG_OOB, MSG_PEEK ve MSG_WAITALL seçeneklerini açıklar.

EK BİLGİ

Eğer sıfır uzunluğunda bir verikatarı beklemedeyse, sıfır flags değişkenli read(2) ve recv() farklı davranışlar sergiler. Bu koşullarda, recv() bekleyen verikatarını tüketirken read(2) hiçbir etkiye sahip değildir (verikatarı beklemede kalır).

socklen_t POSIX ile icat edilmiştir. Ayrıca accept(2) sayfasına bakın.

POSIX.1’e göre, msghdr yapısının msg_controllen alanı socklen_t türünde, msg_iovlen alanı ise int türünde olmalıdır, fakat glibc ikisine de size_t türünü atar.

Tek çağrıda çok sayıda verikatarı alabilmek için kullanılan Linux’a özgü sistem çağrısı hakkında bilgi edinmek için recvmmsg(2) sayfasına bakın.

ÖRNEKLER

recvfrom() kullanım örneği getaddrinfo(3) sayfasında verilmiştir.

İLGİLİ BELGELER

fcntl(2), getsockopt(2), read(2), recvmmsg(2), select(2), shutdown(2), socket(2), cmsg(3), sockatmark(3), ip(7), ipv6(7), socket(7), tcp(7), udp(7), unix(7)

ÇEVİREN

© 2022 Fatih Koçer
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

11 Kasım 2020 Linux man-pages 5.10