Scroll to navigation

wcslen(3) Library Functions Manual wcslen(3)

NAZWA

wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

Funkcja wcslen() jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Określa długość łańcucha szerokich znaków, wskazywanego przez s, nie licząc kończącego szerokiego znaku null (L'\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcslen() zwraca liczbę szerokich znaków w s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcslen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C99.

UWAGI

W przypadkach, gdy wejściowy bufor może nie zawierać końcowego szerokiego znaku null, zamiast opisywanej funkcji należy korzystać z wcsnlen(3).

ZOBACZ TAKŻE

strlen(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8