Scroll to navigation

gethostname(2) System Calls Manual gethostname(2)

NAZWA

gethostname, sethostname - pobiera/ustawia nazwę stacji

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int gethostname(char *name, size_t len);
int sethostname(const char *name, size_t len);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gethostname():


_XOPEN_SOURCE >= 500 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* glibc 2.19 i wcześniejsze */ _BSD_SOURCE

sethostname():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Wywołania systemowe służą do uzyskania dostępu lub zmiany systemowej nazwy komputera. Mówiąc precyzyjniej, działają na nazwie komputera, związanej z przestrzenią nazw UTS procesu wywołującego.

sethostname() ustawia nazwę komputera na wartość określoną w tablicy znakowej name. Argument len argument określa liczbę bajtów w name (dlatego name nie wymaga końcowego bajtu null).

gethostname() zwraca nazwę komputera, zakończoną znakiem null, w tablicy znakowej name, o długości len bajtów. Jeśli zakończona znakiem null nazwa komputera jest zbyt długa, aby się zmieścić, to nazwa jest obcinana i nie jest zwracany żaden błąd (ale zob. UWAGI poniżej). POSIX.1 określa, że jeśli takie obcięcie występuje, to nie jest określone, czy zwracany bufor zawiera końcowy bajt null.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

name jest nieprawidłowym adresem.
len jest ujemne lub, przy sethostname(), len jest większe niż maksymalny dopuszczalny rozmiar.
(glibc gethostname()) len jest mniejsze niż rzeczywisty rozmiar. Przed glibc 2.1, glibc w tym przypadku używało EINVAL.
W przypadku sethostname(), wywołujący nie posiadał przywileju (ang. capability) CAP_SYS_ADMIN w przestrzeni nazw użytkownika związanej z jego przestrzenią nazw UTS (zob. namespaces(7)).

WERSJE

SUSv2 gwarantuje, że „nazwy stacji są ograniczone do 255 bajtów”. POSIX 1003.1-2001 gwarantuje, że „nazwy stacji (bez kończącego NUL) są ograniczone do HOST_NAME_MAX bajtów”. W Linuksie HOST_NAME_MAX jest zdefiniowane z wartością 64, co stanowiło limit od Linuksa 1.0 (wcześniejsze jądra narzucały limit 8 bajtów).

Różnice biblioteki C/jądra

Biblioteka GNU C nie używa wywołania systemowego gethostname(); w zamian korzysta z gethostname() jako funkcji bibliotecznej wywołującej uname(2) i kopiuje do len bajtów ze zwracanego pola nodename do name. Po przeprowadzeniu kopiowania, funkcja sprawdza, czy długość nodename była większa lub równa len i jeśli tak było, funkcja zwraca -1 z errno ustawionym na ENAMETOOLONG; w takim przypadku końcowy bajt null nie jest umieszczany w zwracanym name.

STANDARDY

POSIX.1-2008.
Brak.

HISTORIA

SVr4, 4.4BSD (interfejsy te pierwotnie pojawiły się w 4.2BSD). POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008 definiuje gethostname() ale nie sethostname().

Wersje glibc przed glibc 2.2 obsługują przypadek, w którym długość nodename była większa lub równa len w odmienny sposób: nic nie jest kopiowane do name, a funkcja zwraca -1 z errno ustawionym na ENAMETOOLONG.

ZOBACZ TAKŻE

hostname(1), getdomainname(2), setdomainname(2), uname(2), uts_namespaces(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 marca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01