Scroll to navigation

log1p(3) Library Functions Manual log1p(3)

NAZWA

log1p, log1pf, log1pl - logarytm z 1 plus argument

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double log1p(double x);
float log1pf(float x);
long double log1pl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

log1p():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

log1pf(), log1pl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają wartość równoważną z


log (1 + x)

Wynik jest obliczany w sposób zapewniający dokładność, nawet gdy x wynosi prawie zero.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm naturalny argumentu (1 + x).

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL, -HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

Jeśli x jest mniejsze niż -1 (włączając w to ujemną nieskończoność), to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN („nie jest liczbą”).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także USTERKI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także USTERKI). Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
log1p(), log1pf(), log1pl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

C99, POSIX.1-2001.

USTERKI

Implementacja tych funkcji w glibc, przed glibc 2.22, nie ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny.

Implementacja tych funkcji w glibc, przed glibc 2.22, nie ustawiała errno na ERANGE gdy wystąpił błąd zakresu.

ZOBACZ TAKŻE

exp(3), expm1(3), log(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8