Scroll to navigation

fgetws(3) Library Functions Manual fgetws(3)

NAZWA

fgetws - odczytuje łańcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *fgetws(wchar_t ws[restrict .n], int n, FILE *restrict stream);

OPIS

The fgetws() function is the wide-character equivalent of the fgets(3) function. It reads a string of at most n-1 wide characters into the wide-character array pointed to by ws, and adds a terminating null wide character (L'\0'). It stops reading wide characters after it has encountered and stored a newline wide character. It also stops when end of stream is reached.

Programista musi zapewnić w ws miejsce na co najmniej n szerokich znaków.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetws() w przypadku pomyślnego zakończenia zwraca ws. W razie natrafienia na koniec strumienia lub wystąpienia błędu zwraca NULL.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fgetws() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C99.

UWAGI

Zachowanie fgetws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fgetws() faktycznie odczyta wielobajtowy łańcuch ze strumienia i przetworzy go na szeroki znak.

Na funkcji tej nie można polegać, gdyż nie pozwala na prawidłowe traktowanie szerokich znaków null, które mogą się pojawić na wejściu.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01