Scroll to navigation

basename(3) Library Functions Manual basename(3)

NAZWA

basename, dirname - wydziela składowe ścieżki

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <libgen.h>
char *dirname(char *path);
char *basename(char *path);

OPIS

Ostrzeżenie: istnieją dwie różne funkcje basename(); patrz niżej.

Funkcje dirname() i basename() rozbijają zakończony znakiem null łańcuch nazwy ścieżki dostępu na składowe: katalog i nazwę pliku. W typowym przypadku dirname() zwraca łańcuch aż do ostatniego znaku „/”, ale z jego wyłączeniem, a basename() zwraca składową następującą po ostatnim „/”. Końcowe znaki „/” nie są uważane za część nazwy ścieżki dostępu.

Jeśli path nie zawiera ukośnika, dirname() zwraca łańcuch „.”, podczas gdy basename() zwraca kopię path. Jeśli path jest łańcuchem „/”, to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch „/”. Jeśli path jest wskaźnikiem null lub wskazuje na pusty łańcuch znaków, to zarówno dirname(), jak i basename() zwracają łańcuch „.”.

Połączenie łańcucha zwróconego przez dirname() z „/” i łańcuchem zwróconym przez basename() daje pełną nazwę ścieżki dostępu.

Zarówno dirname(), jak i basename() mogą zmienić zawartość path, tak więc może być potrzebne przekazanie kopii podczas wywoływania którejkolwiek z tych funkcji.

Funkcje te mogą zwrócić wskaźniki do statycznie alokowanej pamięci, która może zostać nadpisana przez kolejne wywołania. Alternatywnie mogą zwrócić wskaźniki do części path, tak że łańcuch znaków wskazywany przez path nie powinien być ani zmieniany, ani usuwany aż do momentu, w którym wskaźnik zwrócony przez opisywane funkcje nie będzie już potrzebny.

Poniższa lista przykładów (wzięta z SUSv2) pokazuje łańcuchy znaków zwracane przez dirname() i basename() dla różnych ścieżek:

ścieżka dirname basename
/usr/lib /usr lib
/usr/ / usr
usr . usr
/ / /
. . .
.. . ..

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zarówno dirname(), jak i basename() zwracają wskaźniki do zakończonych znakiem null łańcuchów znaków (nie należy tych wskaźników przekazywać do free(3)).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
basename(), dirname() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

WERSJE

Istnieją dwie różne wersji funkcji basename(): wersja POSIX opisana powyżej oraz wersja GNU, która jest dostępna po


    #define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>

Wersja GNU nigdy nie zmienia swojego argumentu oraz zwraca pusty łańcuch znaków, jeśli path kończy się znakiem ukośnika, w szczególności gdy path jest równe "/". Nie istnieje wersja GNU funkcji dirname().

W bibliotece GNU wersja POSIX funkcji basename() jest używana, gdy dołączony jest plik nagłówkowy <libgen.h>. W przeciwnym wypadku używana jest wersja GNU.

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001.

USTERKI

W implementacji biblioteki glibc POSIX-owych wersji tych funkcji modyfikują argument path i powodują błąd naruszenia ochrony pamięci, jeśli są wywołane z statycznym łańcuchem znaków takim jak „/usr/”.

Do glibc 2.2.1 dirname() niepoprawnie obsługiwało nazwy ścieżek dostępu z końcowymi znakami „/” i generowało błąd naruszenia ochrony pamięci, gdy podało się NULL jako argument.

PRZYKŁADY

Następujący przykładowy kod pokazuje użycie funkcji basename() i dirname():

char *dirc, *basec, *bname, *dname;
char *path = "/etc/passwd";
dirc = strdup(path);
basec = strdup(path);
dname = dirname(dirc);
bname = basename(basec);
printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);

ZOBACZ TAKŻE

basename(1), dirname(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8