Scroll to navigation

WHATIS(1) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego WHATIS(1)

NAZWA

whatis - wyświetla jednolinijkowe opisy stron podręcznika systemowego

SKŁADNIA

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s lista] [-m system[,...]] [-M ścieżka] [-L ustawienia_językowe] [-C plik] nazwa ...

OPIS

Każda strona podręcznika zawiera krótki opis. whatis przeszukuje nazwy stron podręcznika i wyświetla opisy stron pasujących do podanej nazwy.

nazwa może zawierać znaki dopasowania (-w) lub być wyrażeniem regularnym (-r). Podczas używania tych opcji może być potrzebne umieszczenie nazwy w cudzysłowach lub poprzedzenie zawartych w niej znaków specjalnych znakiem odwrotnego ukośnika (\), aby zapobiec interpretowaniu ich przez powłokę.

Podczas przeszukiwania są używane indeksowane bazy danych, które są aktualizowane przez program mandb, który w zależności od instalacji, może być uruchamiany okresowo przez program cron lub ręcznie po zainstalowaniu nowych stron podręcznika. Za pomocą poniższego polecenia można z indeksowanej bazy danych utworzyć przestarzałą, tekstową bazę danych whatis:

whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

gdzie manpath jest hierarchią stron podręcznika ekranowego taką jak /usr/man.

OPCJE

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Wyświetla szczegółowe ostrzeżenia.
Interpretuje każdą nazwę jako wyrażenie regularne. Jeżeli nazwa pasuje do jakiejkolwiek części nazwy strony podręcznika, zostanie dopasowana. Opcja ta trochę spowalnia działanie whatis z powodu natury takich wyszukiwań bazy danych.
Interpretuje każdą nazwę jako wzorzec zawierający globalne znaki dopasowania w stylu powłoki. Aby dopasowanie było poprawne, nazwa musi pasować do całej nazwy strony podręcznika. Opcja ta trochę spowalnia działanie whatis z powodu natury takich wyszukiwań bazy danych.
Nie przycina wyjścia do szerokości terminalu. Normalnie, wyjście będzie skrócone do szerokości terminalu, aby uniknąć brzydkich efektów w przypadku źle napisanych sekcji NAZWA.
Przeszukuje tylko podaną sekcje podręcznika. lista jest rozdzielona średnikami lub przecinkami listą sekcji. Jeśli element listy jest sekcją prostą, na przykład "3", to wyświetlona lista opisów będzie zawierać strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd., podczas gdy jeżeli element listy zawiera rozszerzenie, na przykład "3perl", to lista będzie zawierać tylko i wyłącznie strony w tej sekcji podręcznika.
If this system has access to other operating systems' manual page names, they can be accessed using this option. To search NewOS's manual page names, use the option -m NewOS.

Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw systemów operacyjnych. Jeżeli chcemy włączyć hierarchię stron man macierzystego systemu operacyjnego, to musimy użyć man jako nazwy systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja nadpisuje wartości ustawione w zmiennej środowiska $SYSTEM.

Określa alternatywny zbiór rozdzielonych dwukropkami hierarchii stron podręcznika do przeszukiwania. Domyślnie whatis używa wartości zmiennej środowiskowej $MANPATH, chyba że jest pusta, co spowoduje, że na podstawie wartości zmiennej środowiska $PATH określi odpowiednią ścieżkę poszukiwań man. Opcja ta nadpisuje zawartość zmiennej $MANPATH.
whatis zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez wywołanie systemowej funkcji C setlocale(3), która określa je na podstawie różnych zmiennych środowiska, takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone przez tę funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania ustawień_językowych do programu whatis. Uwaga: będzie to miało wpływ tylko na wyszukiwanie stron podręcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w języku określonym na początku działania.
Use this user configuration file rather than the default of ~/.manpath.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.
2
Błąd działania.
16
Nie znaleziono niczego, co spełniałoby kryteria wyszukiwania.

ŚRODOWISKO

Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek, jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.
Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, and ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.

PLIKI

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.
/usr/share/man/.../whatis
Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKŻE

apropos(1), man(1), mandb(8)

AUTOR

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

BŁĘDY

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2024-04-05 2.12.1