Scroll to navigation

DateTime::Locale::brx(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::brx(3pm)

NAME

DateTime::Locale::brx - Locale data examples for the Bodo (brx) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Bodo locale.

Days

Wide (format)

 समबार
 मंगलबार
 बुधबार
 बिस्थिबार
 सुखुरबार
 सनिबार
 रबिबार

Abbreviated (format)

 सम
 मंगल
 बुध
 बिस्थि
 सुखुर
 सनि
 रबि

Narrow (format)

 स
 मं
 बु
 बि
 सु
 स
 र

Wide (stand-alone)

 समबार
 मंगलबार
 बुधबार
 बिस्थिबार
 सुुखुरबार
 सनिबार
 रबिबार

Abbreviated (stand-alone)

 सम
 मंगल
 बुध
 बिस्थि
 सुखुर
 सनि
 रबि

Narrow (stand-alone)

 स
 मं
 बु
 बि
 सु
 स
 र

Months

Wide (format)

 जानुवारी
 फेब्रूवारी
 मार्च
 एप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 आगष्ट
 सेप्थेम्बर
 अक्ट’बर
 नवेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (format)

 जान
 फेब
 मार्च
 एप्रि
 मे
 जुन
 जुल
 आग
 सेप
 अक्ट’
 नवे
 डिसे

Narrow (format)

 ज
 फ
 म
 ए
 म
 ज
 ज
 आ
 स
 अ
 न
 ड

Wide (stand-alone)

 जानुवारी
 फेब्रूवारी
 मार्च
 एप्रिल
 मे
 जुन
 जुलाई
 आगष्ट
 सेप्थेम्बर
 अक्ट’बर
 नवेम्बर
 डिसेम्बर

Abbreviated (stand-alone)

 जान
 फेब
 मार्च
 एप्रि
 मे
 जुन
 जुल
 आग
 सेप
 अक्ट’
 नवे
 डिसे

Narrow (stand-alone)

 ज
 फ
 म
 ए
 म
 ज
 ज
 आ
 स
 अ
 न
 ड

Quarters

Wide (format)

 ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि नैथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो

Abbreviated (format)

 किउ 1
 किउ 2
 किउ 3
 किउ 4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि नैथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो
 ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो

Abbreviated (stand-alone)

 किउ 1
 किउ 2
 किउ 3
 किउ 4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 ख्राइष्तनि सिगां
 आन्न’ दामिनि

Abbreviated (format)

 बि.सि.
 ए.दि

Narrow (format)

 बि.सि.
 ए.दि

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब्रूवारी 2008, मंगलबार
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसेम्बर 1995, सुखुरबार
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप्थेम्बर -10, सनिबार

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब्रूवारी, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसेम्बर, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप्थेम्बर, -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसे, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05-02-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-09--10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब्रूवारी 2008, मंगलबार, बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसेम्बर 1995, सुखुरबार, फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप्थेम्बर -10, सनिबार, फुं 4:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब्रूवारी, 2008, बेलासे 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसेम्बर, 1995, फुं 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप्थेम्बर, -10, फुं 4:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब, 2008, बेलासे 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसे, 1995, फुं 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप, -10, फुं 4:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05-02-2008, बेलासे नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-1995, फुं नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-09--10, फुं नि 4:44

Available Formats

Bh (B नि h)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4

Bhm (B नि h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4:44

Bhms (B नि h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = B नि 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = B नि 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = B नि 4:44:23

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि

EBhm (E B नि h:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B नि 6:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर B नि 9:05
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि B नि 4:44

EBhms (E B नि h:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल B नि 6:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर B नि 9:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि B नि 4:44:23

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = 22, सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, सनि

Ehm (a h:mm, E)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30, मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05, सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44, सनि

Ehms (a h:mm:ss, E)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30:30, मंगल
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05:02, सुखुर
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44:23, सनि

Gy (Gy)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि2008
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि1995
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि.-10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप

GyMMMEd (G y MMM E d)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब मंगल 5
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे सुखुर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप सनि 15

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 2008 फेब 5
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 1995 डिसे 22
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. -10 सेप 15

GyMd (GGGGG dd-MM-y)

  2008-02-05T18:30:30 = ए.दि 05-02-2008
  1995-12-22T09:05:02 = ए.दि 22-12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = बि.सि. 15-09--10

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि, 9/15

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप

MMMEd (E, MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब 5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसे 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि, सेप 15

MMMMEd (E, MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब्रूवारी 5
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि, सेप्थेम्बर 15

MMMMW-count-one ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फेब्रूवारी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सेप्थेम्बर

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of फेब्रूवारी
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of डिसेम्बर
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of सेप्थेम्बर

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 5
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 22
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर 15

MMMd (d-MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5-फेब
  1995-12-22T09:05:02 = 22-डिसे
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-सेप

Md (M/d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (a नि h)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 बेलासे
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 फुं
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 फुं

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 बेलासे
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 फुं
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 फुं

hmsv (a नि h:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे नि 6:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं नि 9:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं नि 4:44:23 UTC

hmv (a h:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = बेलासे 6:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = फुं 9:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = फुं 4:44 UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E, M/d/y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, 2/5/2008
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, 12/22/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि, 9/15/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसे 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप -10

yMMMEd (E, MMM d, y)

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल, फेब 5, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर, डिसे 22, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि, सेप 15, -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = फेब्रूवारी 2008
  1995-12-22T09:05:02 = डिसेम्बर 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सेप्थेम्बर -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 फेब 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 डिसे 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 सेप -10

yMd (dd-MM-y)

  2008-02-05T18:30:30 = 05-02-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-09--10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = किउ 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = किउ 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = किउ 3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = ब्रै बाहागोनि सेथि खोन्दो 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ब्रै बाहागोनि ब्रैथि खोन्दो 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ब्रै बाहागोनि थामथि खोन्दो -10

yw-count-one ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (समबार)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = मंगल फेब 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = सुखुर डिसे 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = सनि सेप 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-11-26 perl v5.36.0