Scroll to navigation

dpkg-query(1) Dpkg-sviten dpkg-query(1)

NAMN

dpkg-query - ett verktyg för att fråga dpkg-databasen

SYNOPS

dpkg-query [flaggor...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-query är ett verktyg för att visa information om paket i dpkg-databasen.

KOMMANDON

-l, --list [paketnamnsmönster ...]
List packages matching given pattern. If no package-name-pattern is given, list all packages in /var/lib/dpkg/status, excluding the ones marked as not-installed (i.e. those which have been previously purged). Normal shell wildcard characters are allowed in package-name-pattern. Please note you will probably have to quote package-name-pattern to prevent the shell from performing filename expansion. For example this will list all package names starting with “libc6”:

 dpkg-query -l 'libc6*'
  

De första tre kolumnerna i utdata visar önskad åtgärd, paketstatus och fel, i den ordningen.

Önskad åtgärd

 u = Okänd
 i = Installera
 h = Håll
 r = Ta bort
 p = Rensa
  

Paketstatus:

 n = Ej installerat
 c = Konfigurationsfiler
 H = Halvinstallerat
 U = Uppackat
 F = Halvkonfigurerat
 W = Utlösare väntad
 t = Utlösare förestående
 i = Installerad
  

Felflaggor:

 <tom> = (ingen)
 R = Ominstallation krävs
  

En versal status- eller felbokstav anger att paketet troligen kommer orsaka allvarliga problem. Se dpkg(1) för information om status och flaggor ovan.

Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men varieras automatiskt för att passa terminalbredden. Det är avsett för mänskliga läsare, och är inte enkelt maskinläsbart. Se -W (--show) och --showformat för hur du konfigurerar utdataformatet.

-W, --show [paketnamnsmönster ...]
Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna mönstret att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan --showformat. Standardutdataformatet är en rad per paket som träffas, där varje rad innehåller namn (utökat med arkitektursbeskrivning för Multi-Arch same-paket) och installerad version av paketet, avdelat med ett tabulatortecken.
-s, --status paketnamn ...
Rapportera status om det angivna paketet. Detta alternativ visar helt enkelt posten i statusdatabasen för installerade paket. Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade statusposterna med en tomrad, i samma ordningsföljd som i parameterlistan.
-L, --listfiles paketnamn ...
Listar filer som installerats på ditt system från paketnamn. Om flera paketnamn anges avdelas den efterfrågade fillistan med en tomrad, i samma ordningsföljd som anges i parameterlistan. Observera att filer som skapats av paketspecifika installationsskript inte visas.
--control-list paketnamn
List control files installed to your system from package-name (since dpkg 1.16.5). These can be used as input arguments to --control-show.
--control-show paketnamn kontrollfil
Print the control-file installed to your system from package-name to the standard output (since dpkg 1.16.5).
-c, --control-path paketnamn [control-filnamn]
List paths for control files installed to your system from package-name (since dpkg 1.15.4). If control-file is specified then only list the path for that control file if it is present.

Varning: kommandot är föråldrat eftersom det ger direkt tillgång till den interna dpkg-databasen, vi ber dig gå över till att istället använda --control-list och --control-show för alla tillfällen där dessa kommandon kan ge samma slutresultat. Så länge det finns åtminstone ett tillfälle där kommandot är nödvändigt (dvs. när man måste ta bort ett skadligt postrm-utvecklarskript), och det inte finns någon bra lösning för det, kommer kommandot inte att tas bort.

-S, --search filnamnssökmönster ...
Search for packages that own files corresponding to the given pattern. Standard shell wildcard characters can be used in the pattern, where asterisk (*) and question mark (?) will match a slash, and blackslash (\) will be used as an escape character.

If the first character in the filename-search-pattern is none of ‘*[?/’ then it will be considered a substring match and will be implicitly surrounded by ‘*’ (as in *filename-search-pattern*). If the subsequent string contains any of ‘*[?\’, then it will handled like a glob pattern, otherwise any trailing ‘/’ or ‘/.’ will be removed and a literal path lookup will be performed.

This command will not list extra files created by maintainer scripts, nor will it list alternatives.

-p, --print-avail paketnamn
Visar information om paketnamn, enligt vad som finns i /var/lib/dpkg/available. Om flera paketnamn anges avdelas de efterfrågade posterna ur available-filen med en tomrad, med samma ordningsföljd som anges i parameterlistan.

Använder du ett APT-baserat skal bör du istället använda apt-cache show paketnamn, då available-filen endast àjourförs om dselect används.

-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--admindir=kat
Change the location of the dpkg database. The default location is /var/lib/dpkg.
--load-avail
Also load the available file when using the --show and --list commands, which now default to only querying the status file (since dpkg 1.16.2).
-f, --showformat=format
Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.

I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med “\”:

  \n radmatning
  \r vagnretur
  \t tabulator
  

\” före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för “\” och “$”.

Paketinformation kan läggas in genom att sätta in variabelreferenser till paketfält, på syntaxen “${field[;width]}”. Fält skrivs högerjusterade såvida inte bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering kommer att användas. Följande fält stöds, men de är inte nödvändigtvis tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som finns i binärpaketet hamnar där):

  Architecture
  Bugs
  Conffiles (internt)
  Config-Version (internt)
  Conflicts
  Breaks
  Depends
  Description
  Enhances
  Essential
  Filename (internt, skalrelaterat)
  Homepage
  Installed-Size
  MD5sum (internt, skalrelaterat)
  MSDOS-Filename (internt, skalrelaterat)
  Maintainer
  Origin
  Package
  Pre-Depends
  Priority
  Provides
  Recommends
  Replaces
  Revision (föråldrat)
  Section
  Size (internt, skalrelaterat)
  Source
  Status (internt)
  Suggests
  Tag (normalt inte i .deb, utan i arkivets Packages-filer)
  Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version
  

Följande är virtuella fält, genererade av dpkg-query från värden från adnra fält (observera att dessa inte är giltiga namn för fält i kontrollfiler):

binary:Package
It contains the binary package name with a possible architecture qualifier like “libc6:amd64” (since dpkg 1.16.2). An architecture qualifier will be present to make the package name unambiguous, for example if the package has a Multi-Arch field with a value of same or the package is of a foreign architecture.
binary:Summary
Innehåller paketets korta beskrivning (sedan dpkg 1.16.2).
db:Status-Abbrev
It contains the abbreviated package status (as three characters), such as “ii ” or “iHR” (since dpkg 1.16.2). See the --list command description for more details.
db:Status-Want
Innehåller paketets önskade status, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
db:Status-Status
Innehåller paketets statusord, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
db:Status-Eflag
Innehåller paketets statusfelflagga, del av Status-fältet (sedan dpkg 1.17.11).
source:Package
Innehåller källkodsnamnet för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2).
source:Version
Innehåller källkodsversionen för binärpaketet (sedan dpkg 1.16.2)
source:Upstream-Version
It contains the source package upstream version for this binary package (since dpkg 1.18.16)
Standardformatet är “${binary:Package}\t${Version}\n”. Alla andra fält som finns i statusfilen (även användardefinierade fält) kan faktiskt också hämtas. De visas dock som de är, ingen konvertering eller felkorrigering görs på dem. För att hämta namnet på paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du köra:

 dpkg-query -W -f='${binary:Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg
  

RETURVÄRDE

0
Den önskade frågan utfördes utan fel.
1
The requested query failed either fully or partially, due to no file or package being found (except for --control-path, --control-list and --control-show were such errors are fatal).
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
COLUMNS
Inställningen påverkar utdata från kommandot --list genom att ändra bredden på dess utdata.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2018-05-06 1.19.0.5