Scroll to navigation

SU(1) Příručka uživatele SU(1)

JMÉNO

su - spustí shell pod jiným uživatelským a skupinovým ID

POUŽITÍ

su [přepínače] [-] [uživatel [argument…]]

POPIS

su dovoluje příkazům běžet se změněným ID uživatele a skupiny.

Je-li zavolán bez udání uživatele, su spustí interaktivní shell jako root. Je-li uživatel zadán, lze zadat další argumenty a ty budou v takovém případě předány shellu.

Z důvodu zpětné kompatibility su ve výchozí podobě nemění pracovní adresář a z proměnných prostředí pouze změní HOME a SHELL (a USER a LOGNAME, není-li cílový uživatel root). Doporučuje se vždy použít přepínač --login (namísto jeho zkratky -), aby se zamezilo vedlejším účinkům způsobeným pomícháním prostředí.

Tato verze su používá pro autentizaci, autorizaci a správu relace PAM. Některé možnosti nastavení nacházející se v jiných implementacích su, jako podpora skupiny wheel, se musí nastavit přes PAM.

su je navrženo pro neprivilegované uživatele. Doporučené řešení pro privilegované uživatele (např. skripty spouštěné rootem) je použít program bez SUID runuser(1), který nepotřebuje autentizaci a přitom poskytuje samostatné nastavení PAM. Není-li relace PAM vůbec potřeba, pak doporučeným řešením je příkaz setpriv(1).

Pamatujte, že su ve všech případech používá PAM (pam_getenvlist(3)), aby upravil konečné prostředí. Přepínače příkazové řádky jako --login nebo --preserve-environment ovlivňují prostředí před tím, než je změněno systémem PAM.

Od verze 2.38 su resetuje omezení zdrojů procesu RLIMIT_NICE, RLIMIT_RTPRIO, RLIMIT_FSIZE, RLIMIT_AS a RLIMIT_NOFILE.

VOLBY

-c, --command=příkaz

Předá příkaz shellu pomocí přepínače -c.

-f, --fast

Předá shellu -f, což může, nebo nemusí být užitečné v závislosti na shellu.

-g, --group=skupina

Určuje primární skupinu. Tento přepínač je dostupný pouze uživateli root.

-G, --supp-group=skupina

Určuje doplňkovou skupinu. Tento přepínač je dostupný pouze uživateli root. První zadaná doplňková skupina se rovněž použije jako primární skupina, nebyl-li zadán přepínač --group.

-, -l, --login

Spustí shell jako přihlašovací shell s prostředím podobným skutečnému přihlášení:

•vyčistí všechny proměnné prostředí kromě TERM a proměnných zadaných v --whitelist-environment

•inicializuje proměnné prostředí HOME, SHELL, USER, LOGNAME a PATH

•přejde do domovského adresáře cílového uživatele

•nastaví argv[0] shellu na '-', aby se shell stal shellem přihlašovacím

-m, -p, --preserve-environment

Zachová celé prostředí. Tj. nenastaví HOME, SHELL, USER, ani LOGNAME. Tento přepínač se ignoruje, byl-li uveden přepínač --login.

-P, --pty

Pro relaci vytvoří pseudoterminál. Nezávislý terminál poskytuje větší bezpečí, neboť uživatel nesdílí terminál s původní relací. Toho lze využít k zabránění vložení řídícího volání TIOCSTI terminálu a jiným bezpečnostním útokům na deskriptory souboru terminálu. Rovněž celou relaci je možné přesunout na pozadí (např. su --pty - uživatel -c aplikace &). Je-li pseudoterminál zapnut, pak su bude pracovat jako prostředník mezi relacemi (synchronizovat standardní vstup a výstup).

Tato funkce je převážně navržena pro interaktivní relace. Pokud standardní vstup není terminál, ale například rourou (př. echo "date" | su --pty), pak příznak ECHO pseudoterminálu bude vypnut, aby se předešlo zaneřádění výstupu.

-s, --shell=shell

Spustí zadaný shell namísto výchozího. Který shell by se měl spustit, se vybírá na základě následujících pravidel v tomto pořadí:

•shell zadaný pomocí --shell

•shell určený proměnnou prostředí SHELL, je-li použit přepínač --preserve-environment

•shell uvedený v záznamu passwd cílového uživatele

•/bin/sh

Je-li shell cílového uživatele omezený (tj. neuvedený v /etc/shells), přepínač --shell a proměnná prostředí SHELL jsou ignorovány, pokud volajícím není root.

--session-command=příkaz

Stejné jako -c, ale nevytvoří novou relaci. (Nedoporučuje se.)

-w, --whitelist-environment=seznam

Neresetuje proměnné prostředí uvedené v čárkou odděleném seznamu, když se čistí prostředí pro --login. Tento seznam se ignoruje pro proměnné prostředí HOME, SHELL, USER, LOGNAME a PATH.

-h, --help

Zobrazí text nápovědy a skončí.

-V, --version

Zobrazí verzi a skončí.

SIGNÁLY

Po přijetí signálu SIGINT, SIGQUIT nebo SIGTERM su ukončí svého potomka a poté ukončí sebe přijatým signálem. Potomek bude ukončen signálem SIGTERM. Při neúspěšném pokusu bude po 2 sekundách prodlení potomek zabit signálem SIGKILL.

KONFIGURAČNÍ SOUBORY

su čte konfigurační soubory /etc/default/su a /etc/login.defs. Následující konfigurační položky jsou relevantní pro su:

FAIL_DELAY (číslo)

Zpoždění v sekundách v případě selhání přihlášení. Hodnota musí být nezáporné celé číslo.

ENV_PATH (řetězec)

Určuje proměnnou prostředí PATH pro běžné uživatele. Výchozí hodnota je /usr/local/bin:/bin:/usr/bin.

ENV_ROOTPATH (řetězec), ENV_SUPATH (řetězec)

Určuje proměnnou prostředí PATH pro uživatele root. ENV_SUPATH má přednost. Výchozí hodnota je /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin.

ALWAYS_SET_PATH (pravdivostní hodnota)

Je-li nastaveno na yes a --login a --preserve-environment nebyly-li zadány, su inicializuje PATH.

Proměnná prostředí PATH se může lišit na systémech, kde /bin a /sbin jsou začleněny do /usr. Tato proměnná je rovněž ovlivněna přepínačem příkazové řádky --login a nastavením systému PAM (např. pam_env(8)).

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Nástroj su běžně vrací návratovou hodnotu příkazu, který spustil. Byl-li příkaz zabit signálem, su vrátí číslo signálu plus 128.

Návratová hodnota vyrobená nástrojem su samotným:

1

Obecná chyba před spuštěním požadovaného příkazu

126

Požadovaný příkaz nebylo možné spustit

127

Požadovaný příkaz nebyl nalezen

SOUBORY

/etc/pam.d/su

výchozí konfigurační soubor PAM

/etc/pam.d/su-l

konfigurační soubor PAM, byl-li zadán --login

/etc/default/su

konfigurační soubor logindef určený tento nástroj

/etc/login.defs

globální konfigurační soubor logindef

POZNÁMKY

Z bezpečnostních důvodů su vždy zaprotokoluje selhané pokusy o přihlášení to souboru btmp, avšak vůbec nezapisuje do souboru lastlog. Následující řešení pomocí nastavení PAM lze použít k ovlivnění chování su. Chcete-li používat modul pam_lastlog(8) pro vypisování varování o selhaných přihlašovacích pokusech, pak pam_lastlog(8) musí být nastaven tak, aby rovněž aktualizoval soubor lastlog. Například:

session required pam_lastlog.so nowtmp

HISTORIE

Tento nástroj su byl odvozen z su v balíku coreutils, který byl založen na implementaci Davida MacKenzie. Verze v util-linux byl přepsána Karlem Žákem.

DALŠÍ INFORMACE

setpriv(1), login.defs(5), shells(5), pam(8), runuser(1)

HLÁŠENÍ CHYB

Pro hlášení chyb (anglicky) použijte systém pro sledování problémů na <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

TIRÁŽ

Příkaz su je součástí balíku util-linux, který lze stáhnout z archivu jádra Linuxu <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

2023-07-24 util-linux 2.39.1