Scroll to navigation

STRIP(1) Narzędzia programistyczne GNU STRIP(1)

NAZWA

strip - discard symbols and other data from object files

SKŁADNIA

strip [-F bfdname |--target=bfdname]
[-I bfdname |--input-target=bfdname]
[-O bfdname |--output-target=bfdname]
[-s|--strip-all]
[-S|-g|-d|--strip-debug]
[--strip-dwo]
[-K symbolname|--keep-symbol=symbolname]
[-M|--merge-notes][--no-merge-notes]
[-N symbolname |--strip-symbol=symbolname]
[-w|--wildcard]
[-x|--discard-all] [-X |--discard-locals]
[-R sectionname |--remove-section=sectionname]
[--keep-section=sectionpattern]
[--remove-relocations=sectionpattern]
[-o file] [-p|--preserve-dates]
[-D|--enable-deterministic-archives]
[-U|--disable-deterministic-archives]
[--keep-section-symbols]
[--keep-file-symbols]
[--only-keep-debug]
[-v |--verbose] [-V|--version]
[--help] [--info]
objfile...

OPIS

GNU strip usuwa wszystkie symbole z plików obiektowych objfile. Lista plików obiektowych może zawierać archiwa. Podany musi być przynajmniej jeden plik obiektowy.

strip modyfikuje pliki podane w argumencie - nie zapisuje zmodyfikowanych kopii pod innymi nazwami.

OPCJE

Traktuje oryginalny objfile jak plik obiektowy w formacie nazwabfd i zapisuje go w tym samym formacie.
Wypisuje sposób użycia strip z wiersza poleceń i kończy pracę programu.
Wyświetla listę wszystkich dostępnych architektur i formatów plików obiektowych.
Traktuje oryginalny objfile jako plik o formacie kodu obiektowego nazwabfd.
Zastępuje objfile plikiem w formacie wyjściowym nazwabfd.
Oprócz sekcji które normalnie są usuwane, usuwa z pliku wyjściowego także każdą sekcję o nazwie sectionname. Opcja ta może być podana więcej niż raz. Proszę zauważyć, że jej nieodpowiednie używanie może spowodować, że plik obiektowy będzie bezużyteczny. sectionname może się kończyć znakiem dopasowania *. W takim przypadku zostaną usunięte sekcje o nazwach zaczynających się od sectionname.

Jeśli pierwszym znakiem sctionname jest znak wykrzyknika ("!"), to pasujące sekcje nie będą usuwane, nawet jeśli poprzednie użycie opcji --remove-section w tej samej linii poleceń spowodowałoby ich usunięcie. Na przykład:

 --remove-section=.text.* --remove-section=!.text.foo
    

usunie wszystkie sekcje pasujące do wzorca ".text.*", z wyjątkiem sekcji ".text.foo".

When removing sections from the output file, keep sections that match sectionpattern.
Usuwa z pliku wynikowego relokacje w każdej sekcji pasującej do sectionpattern. Opcja ta może być podana więcej niż raz. Proszę zauważyć, że jej nieodpowiednie używanie może spowodować, że plik obiektowy będzie bezużyteczny. sectionpattern może zawierać znaki dopasowania. Na przykład:

 --remove-relocations=.text.*
    

usunie wszystkie relokacje z wszystkich sekcji pasujących do wzorca ".text.*".

Jeśli pierwszym znakiem sectionpattern jest znak wykrzyknika ("!"), to relokacje nie będą usuwane z pasujących sekcje, nawet jeśli poprzednie użycie opcji --remove-relocations w tej samej linii poleceń spowodowałoby usunięcie relokacji. Na przykład:

 --remove-relocations=.text.* --remove-relocations=!.text.foo
    

usunie wszystkie relokacje z sekcji pasujących do wzorca ".text.*", z wyjątkiem relokacji w sekcji ".text.foo".

Usuwa wszystkie symbole.
Usuwa tylko symbole debugowe.
Usuwa zawartość wszystkich sekcji DWARF .dwo, pozostawiając pozostałe sekcje i wszystkie symbole. Więcej informacji można znaleźć w opisie tej opcji w rozdziale objcopy.
Remove all symbols that are not needed for relocation processing in addition to debugging symbols and sections stripped by --strip-debug.
Podczas usuwania symboli zachowuje symbol symbolname, nawet jeśli normalnie byłby usunięty. Opcja ta może być podawana więcej niż jeden raz.
For ELF files, attempt (or do not attempt) to reduce the size of any SHT_NOTE type sections by removing duplicate notes. The default is to attempt this reduction unless stripping debug or DWO information.
Usuwa symbol symbolname z pliku źródłowego. Opcja ta może być podawana więcej niż raz i łączona z innymi opcjami usuwania z wyjątkiem -K.
Umieszcza ogołocone wyjście w pliku bez zastępowania istniejącego pliku. Z tym argumentem podany może być tylko jeden argument objfile.
Zachowuje prawa dostępu i daty modyfikacji pliku.
Działa w trybie deterministycznym. Podczas kopiowania członków archiwum i zapisywania indeksu archiwum używa wartości zero w polach UID, GID, znacznika czasowego, a także używa jednolitych praw dostępu do wszystkich plików.

Jeśli binutils zostało skonfigurowane z opcją --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyślne. Można je wyłączyć za pomocą poniżej opisanej opcji -U.

Nie działa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotność opcji -D opisanej powyżej: podczas kopiowania członków archiwum i zapisywania indeksu archiwum używa właściwych wartości pól UID, GID, znacznika czasowego i praw dostępu do pliku.

Jest to zachowanie domyślne, o ile binutils nie został skonfigurowany z --enable-deterministic-archives.

Pozwala na użycie wyrażeń regularnych w argumentach symbolname pozostałych opcji linii poleceń. W dowolnej części nazwy symbolu można użyć znaku zapytania ("?"), gwiazdki ("*"), odwrotnego ukośnika ("\") oraz operatora nawiasów kwadratowych ("[]"). Jeśli pierwszym znakiem nazwy symbolu jest wykrzyknik ("!"), to dla tego symbolu przełącznik ma odwrotne znacznie. Na przykład:

 -w -K !foo -K fo*
    

spowoduje, że strip zachowa tylko te symbole, które zaczynają się od liter "fo", ale usunie symbol "foo".

Usuwa symbole nieglobalne.
Usuwa generowane przez kompilator symbole lokalne. (Zaczynają się zwykle od L lub .).
When stripping a file, perhaps with --strip-debug or --strip-unneeded, retain any symbols specifying section names, which would otherwise get stripped.
Podczas usuwania symboli z pliku, na przykład za pomocą --strip-debug lub --strip-unneeded, pozostawia wszystkie symbole określające nazwy plików źródłowych, które w przeciwnym wypadku zostałyby usunięte.
Usuwa symbole z pliku, czyszcząc zawartość wszystkich sekcji, które nie zostałyby wyczyszczone przez --strip-debug, ale pozostawiając sekcje debugowania nienaruszone. W plikach ELF pozostawia to także sekcje notatek.

Uwaga: pozostawiane są nagłówki usuniętych sekcji, włączając to ich rozmiary, ale sama zawartość sekcji jest usuwana. Nagłówki sekcji są pozostawiane po to, żeby inne narzędzia mogły sparować plik debuginfo z rzeczywisty programem wykonywalnym nawet wtedy, gdy ten program został realokowany do innej przestrzeni adresów,

Założenie jest takie, że ta opcja będzie używana łącznie z --add-gnu-debuglink, aby utworzyć dwuczęściowy plik wykonywalny. Pierwsza część to program binarny pozbawiony zbędnych symboli, który zajmuje mniej miejsca w pamięci RAM i w pakiecie dystrybucji systemu, a druga część zawiera plik informacji debugowania, potrzebny tylko wtedy, gdy wymagane do debugowanie aplikacji. Sugerowany sposób tworzenia tych plików jest następujący:

1.<Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi. Zakładając, że jest to nazwane>
"foo", to...
1.<Run "objcopy --only-keep-debug foo foo.dbg" to>
utworzyć plik zawierający informacje debugowania.
1.<Run "objcopy --strip-debug foo" to create a>
wyczyszczony ze zbędnych sekcji program wykonywalny.
1.<Run "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.dbg foo">
aby dodać informacje debugowania do programu wykonywalnego wyczyszczonego ze zbędnych sekcji.

Uwaga: Wybór ".dbg" jako rozszerzenia plików zawierających informacje debugowania jest całkowicie przypadkowy. Także krok "--only-keep-debug" jest opcjonalny. Zamiast niego można wykonać:

1. Skonsoliduj program wykonywalny, jak to się zwykle robi.
1.<Copy "foo" to "foo.full">
1.<Run "strip --strip-debug foo">
1.<Run "objcopy --add-gnu-debuglink=foo.full foo">

Oznacza to, że plik wskazywany przez --add-gnu-debuglink może być pełnym programem wykonywalnym. Nie musi to być plik tworzony przez opcję --only-keep-debug.

Uwaga: ta opcja jest przeznaczona do użycia tylko z całkowicie skonsolidowanymi plikami. Nie ma ona sensu w przypadku plików obiektowych, w których informacje debugowania mogą nie być kompletne. Poza tym właściwość gnu_debuglink obecnie dopuszcza wystąpienie nazwy tylko jednego pliku zawierającego informacjami debugowania, czyli nie pozwala na wiele plików, z których każdy zawierałby informacje debugowania dla osobnego pliku obiektowego.

Wypisuje numer wersji programu strip.
Gadatliwe wyjście: wyświetla wszystkie zmodyfikowane pliki obiektowe. W wypadku archiwów, strip -v wyświetla wszystkich członków archiwum.
@plik
Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (c) 1991-2022 Free Software Foundation, Inc.

Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

14 lipca 2022 r. binutils-2.38.90