Scroll to navigation

SCP(1) General Commands Manual SCP(1)

NAZWA

scpbezpieczne kopiowanie plików przez OpenSSH

SKŁADNIA

scp [-346ABCOpqRrsTv] [-c szyfr] [-D ścieżka_serwera_sftp] [-F plik_konfig_ssh] [-i plik_tożsamości] [-J położenie_docelowe] [-l limit] [-o opcja_ssh] [-P port] [-S program] [-X opcja_sftp] źródło ... cel

OPIS

scp kopiuje pliki pomiędzy komputerami w sieci.

scp używa protokołu SFTP transferując dane połączeniem ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak sesja logowania.

scp pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

Źródło i cel można podać jako ścieżkę lokalną, komputer zdalny z opcjonalną ścieżką w postaci [użytkownik@]host:[ścieżka], lub URI w postaci scp://[użytkownik@]host[:port][/ścieżka]. Aby uniknąć traktowania przez scp nazw plików zawierających ‘:’ jako komputer zdalny, można podać lokalne nazwę plików jako ścieżkę względną lub bezwzględną.

Przy kopiowaniu pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami, jeśli używany jest format URI, nie da się podać argumentu port na celu, jeśli użyje się opcji -R.

Dostępne są następujące opcje:

Kopiowanie pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami jest wykonywane poprzez komputer lokalny. Bez tej opcji dane są kopiowane bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami. Proszę zauważyć, że przy korzystaniu z przestarzałego protokołu SCP (flaga -O) opcja ta wymusza tryb wsadowy (BatchMode), jako że scp nie może zapytać o hasła do obu komputerów. Jest to domyślny tryb.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.
Pozwala na przekierowanie ssh-agent(1) do komputera zdalnego. Domyślnie agent autoryzujący nie jest przekierowywany.
Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).
Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.
szyfr
Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
ścieżka_serwera_sftp
Łączy bezpośrednio z programem lokalnego serwera SFTP, zamiast serwera zdalnego za pomocą ssh(1). Opcja ta przydaje się do debugowania klienta i serwera.
plik_konfig_ssh
Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).
plik_tożsamości
Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
położenie_docelowe
Łączy z komputerem docelowym tworząc najpierw połączenie scp aby przejść do komputera określonego argumentem cel, a następnie tworząc połączenie TCP do ostatecznego adresata. Można podać kilka skoków rozdzielając je znakiem przecinka. Jest to skrót do dyrektywy konfiguracyjnej ProxyJump. Opcja jest bezpośrednio przekazywana ssh(1).
limit
Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.
Używa przestarzałego protokołu SCP do transferu plików, zamiast protokołu SFTP. Wymuszenie korzystania z protokołu SCP może okazać się konieczne w przypadku serwerów nieimplementujących SFTP, do celów kompatybilności wstecznej z określonymi ścieżkami korzystającymi z wieloznaczników oraz do tłumaczenie ścieżek z przedrostkiem ‘~’ w przypadku starszych serwerów SFTP.
opcje_ssh
Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).

AddressFamily
 
BatchMode
 
BindAddress
 
BindInterface
 
CanonicalDomains
 
CanonicalizeFallbackLocal
 
CanonicalizeHostname
 
CanonicalizeMaxDots
 
CanonicalizePermittedCNAMEs
 
CASignatureAlgorithms
 
CertificateFile
 
CheckHostIP
 
Ciphers
 
Compression
 
ConnectionAttempts
 
ConnectTimeout
 
ControlMaster
 
ControlPath
 
ControlPersist
 
GlobalKnownHostsFile
 
GSSAPIAuthentication
 
GSSAPIDelegateCredentials
 
HashKnownHosts
 
Host
 
HostbasedAcceptedAlgorithms
 
HostbasedAuthentication
 
HostKeyAlgorithms
 
HostKeyAlias
 
Hostname
 
IdentitiesOnly
 
IdentityAgent
 
IdentityFile
 
IPQoS
 
KbdInteractiveAuthentication
 
KbdInteractiveDevices
 
KexAlgorithms
 
KnownHostsCommand
 
LogLevel
 
MACs
 
NoHostAuthenticationForLocalhost
 
NumberOfPasswordPrompts
 
PasswordAuthentication
 
PKCS11Provider
 
Port
 
PreferredAuthentications
 
ProxyCommand
 
ProxyJump
 
PubkeyAcceptedAlgorithms
 
PubkeyAuthentication
 
RekeyLimit
 
RequiredRSASize
 
SendEnv
 
ServerAliveInterval
 
ServerAliveCountMax
 
SetEnv
 
StrictHostKeyChecking
 
TCPKeepAlive
 
UpdateHostKeys
 
User
 
UserKnownHostsFile
 
VerifyHostKeyDNS
 
port
Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że opcja ta jest napisana jako wielkie ‘P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.
Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa pliku źródłowego.
Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z programu ssh(1).
Kopiowanie pomiędzy dwoma komputerami zdalnymi odbywa się przez połączenie z komputerem źródłowym i wykonaniem tam polecenia scp. Konieczne jest, aby działający tam scp mógł uwierzytelnić komputer docelowy bez konieczności podawania hasła.
Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.
program
Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),
Wyłącza ścisłe sprawdzanie nazw plików. Domyślnie, przy kopiowaniu plików z komputera zdalnego do katalogu lokalnego scp sprawdza, czy otrzymane nazwy plików pasują do tych żądanych przez wiersz polecenia, aby uniknąć otrzymania nieoczekiwanych lub niechcianych plików. Ze względu na różnice w interpretacji wieloznaczników przez różne systemy plików oraz powłoki, sprawdzenia te mogą spowodować odrzucenie pożądanych plików. Opcja ta powoduje wyłączenie opisanych sprawdzeń, kosztem konieczności pełnego zaufania serwerowi, że ten nie wyśle nieoczekiwanych nazw plików.
Tryb komunikatów szczegółowych. Powoduje, że scp i ssh(1) wypisują komunikaty debugowania o swoim działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i konfiguracją.
opcje_sftp
Określa opcję kontrolującą aspekt zachowania protokołu SFTP. Dozwolone opcje to:
=wartość
Kontroluje jak wiele równoległych żądań odczytu lub zapisu SFTP może być w toku w dowolnym momencie pobierania lub wysyłania. Domyślnie aktywne mogą być równolegle 64 żądania.
=wartość
Kontroluje maksymalny rozmiar bufora dla pojedynczej operacji odczytu/zapisu SFTP przy pobieraniu lub wysyłaniu. Domyślna wielkość bufora to 32KB.

KOD ZAKOŃCZENIA

The scp utility exits 0 on success, and >0 if an error occurs.

ZOBACZ TAKŻE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sftp-server(8), sshd(8)

HISTORIA

scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

Od wersji OpenSSH 9.0, scp do transferów używał domyślnie protokołu SFTP.

AUTORZY

Timo Rinne <tri@iki.fi>, Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>

ZASTRZEŻENIA

Przestarzały protokół SCP (flaga -O) wymaga wykonania przez zdalną powłokę użytkownika dopasowania wzorców glob(3). Z tego względu należy ochronić przed interpretacją przez zdalną powłokę wszelkie znaki mogące mieć dla niej specjalne znaczenie, takie jak np. znaki cytowania.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net

December 16, 2022 Debian