Scroll to navigation

LSBLK(8) Administracja systemem LSBLK(8)

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji. Jeśli baza udev jest niedostępna lub skompilowano lsblk bez obsługi udev, stara się on odczytać etykiety, UUID-y i typy systemów plików z urządzenia blokowego. W tym przypadku uprawnienia roota nie są wymagane.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w postaci drzewa. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista oraz --list w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

Relacja pomiędzy urządzeniem blokowym a systemem plików nie zawsze jest jak jeden do jednego. System plików może używać więcej urządzeń blokowych lub ten sam system plików może być dostępny w kilku lokalizacjach. Jest to powód, dla którego lsblk udostępnia kolumny MOUNTPOINT i MOUNTPOINTS (odpowiednio: punkt i punkty montowania). Kolumna MOUNTPOINT wyświetla pojedynczy punkt montowania (zwykle ostatnio zamontowany system plików), a kolumna MOUNTPOINTS wyświetla wielowierszową komórkę zawierającą wszystkie punkty montowania związane z urządzeniem.

OPCJE

-A, --noempty

Don’t print empty devices.

-a, --all

Disable all built-in filters and list all empty devices and RAM disk devices too.

-b, --bytes

Print the sizes in bytes rather than in a human-readable format.

By default, the unit, sizes are expressed in, is byte, and unit prefixes are in power of 2^10 (1024). Abbreviations of symbols are exhibited truncated in order to reach a better readability, by exhibiting alone the first letter of them; examples: "1 KiB" and "1 MiB" are respectively exhibited as "1 K" and "1 M", then omitting on purpose the mention "iB", which is part of these abbreviations.

-D, --discard

Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.

-d, --nodeps

Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.

-E, --dedup kolumna

Kolumna jest kluczem deduplikującym, służącym do usunięcia duplikatów z wynikowego drzewa. Jeśli dla urządzenia nie jest dostępny klucz, lub urządzenie jest partycją, a nadrzędne urządzenie zawierające cały dysk udostępnia ten sam klucz, to urządzenie zawsze zostanie wyświetlone.

Typowym zastosowaniem jest uniknięcie duplikatów w systemach z urządzeniami dostępnymi w wielu ścieżkach, np. za pomocą opcji -E WWN.

-e, --exclude lista

Pomija urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Domyślnie pomijane są dyski RAM (główny numer urządzenia równy 1), jeśli nie podano opcji --all. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu. Może być to mylące, w przypadku formatu wynikowego --list, w którym hierarchia urządzeń nie jest oczywista.

-f, --fs

Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).

-I, --include lista

Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu. Może być to mylące w przypadku formatu wynikowego --list, w którym hierarchia urządzeń nie jest oczywista.

-i, --ascii

Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.

-J, --json

Używa formatu wyjściowego JSON. Zdecydowanie zaleca się używanie opcji --output oraz -tree, jeśli są potrzebne.

-l, --list

Wypisuje wynik w postaci listy. Brak w nim informacji o powiązaniach pomiędzy urządzeniami, a od wersji 2.34 każde urządzenie jest pokazane tylko raz, o ile nie podano opcji --pairs lub --raw (wyniki nadające się do automatycznego przetwarzania są wstecznie kompatybilne).

-M, --merge

Grupuje urządzenia nadrzędne dla poddrzew, aby uczynić wynik czytelniejszym w przypadku urządzeń RAID i urządzeń o wielu ścieżkach. Wymagany jest wynik w postaci drzewa.

-m, --perms

Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.

-n, --noheadings

Nie wypisuje nagłówka.

-o, --output lista

Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help. Kolumny mogą mieć wpływ na wynik w postaci drzewa. Domyślnie drzewo jest używane do kolumny "NAME" (zob. też --tree).

Domyślną listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).

-O, --output-all

Wypisuje wszystkie dostępne kolumny.

-P, --pairs

Produce output in the form of key="value" pairs. The output lines are still ordered by dependencies. All potentially unsafe value characters are hex-escaped (\x<code>). See also option --shell.

-p, --paths

Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.

-r, --raw

Produkuje wynik w formacie surowym. Wynikowe wiersze są wciąż posortowane wg powiązań między urządzeniami. Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>) w kolumnach NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL i MOUNTPOINT.

-S, --scsi

Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.

-s, --inverse

Wypisuje zależności w odwróconej kolejności. Jeśli zażądano formatu --list, to wiersze są wciąż posortowane wg powiązań między urządzeniami.

-T, --tree[=kolumna]

Wymusza format w postaci drzewa. Jeśli podano kolumnę, to drzewo jest wyświetlone w danej kolumnie. Domyślnie jest to kolumna NAME.

-t, --topology

Wypisuje informacje o topologii urządzenia blokowego. Jest to odpowiednik

-o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-w, --width liczba

Określa szerokość wyjścia jako liczbę znaków. Domyślnie jest to liczba kolumn terminala, a jeśli polecenie nie jest wykonywane w terminalu, to szerokość nie jest domyślnie limitowana. Opcja wymusza również przyjęcie przez lsblk, że znaki kontrolne terminala i niebezpieczne znaki nie są dozwolone. Zakładanym zastosowaniem tej opcji jest np. użycie lsblk przez polecenie watch(1).

-x, --sort kolumna

Sortuje wynik według kolumny. Opcja ta włącza domyślnie format wyjściowy --list. Można również połączyć ją z opcją --tree, aby wymusić format w postaci drzewa; wówczas jego gałęzie są posortowane według kolumny.

-y, --shell

The column name will be modified to contain only characters allowed for shell variable identifiers, for example, MIN_IO and FSUSE_PCT instead of MIN-IO and FSUSE%. This is usable, for example, with --pairs. Note that this feature has been automatically enabled for --pairs in version 2.37, but due to compatibility issues, now it’s necessary to request this behavior by --shell.

-z, --zoned

Print the zone related information for each device.

--sysroot katalog

Pozyskuje dane dla systemu Linux innego niż ten, z którego uruchomiono lsblk. Podany katalog jest korzeniem systemu Linux, który ma być sprawdzony. Rzeczywiste węzły urządzenia w katalogu docelowym można zastąpić plikami tekstowymi z atrybutami udev.

KOD ZAKOŃCZENIA

0

sukces

1

niepowodzenie

32

nie znaleziono żadnych podanych urządzeń

64

znaleziono jedynie część podanych urządzeń

ŚRODOWISKO

LSBLK_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania lsblk.

LIBBLKID_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libblkid.

LIBMOUNT_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libmount.

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all

włącza wyjście debugowania libsmartcols.

LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on

używa widocznych znaków wypełniających.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

The lsblk command needs to be able to look up each block device by major:minor numbers, which is done by using /sys/dev/block. This sysfs block directory appeared in kernel 2.6.27 (October 2008). In case of problems with a new enough kernel, check that CONFIG_SYSFS was enabled at the time of the kernel build.

AUTORZY

Milan Broz <mbroz@redhat.com>, Karel Zak <kzak@redhat.com>

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), blkid(8), findmnt(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i można je pobrać ze strony Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4 sierpnia 2022 r. util-linux 2.38.1