Scroll to navigation

floor(3) Library Functions Manual floor(3)

NAZWA

floor, floorf, floorl - największa wartość całkowita nie większa od argumentu

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double floor(double x);
float floorf(float x);
long double floorl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

floorf(), floorl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają największą wartość całkowitą nie większą od x.

Na przykład floor(0.5) zwraca 0.0, a floor(-0.5) zwraca -1.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną w dół wartość x.

Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
floor(), floorf(), floorl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

SUSv2 and POSIX.1-2001 contain text about overflow (which might set errno to ERANGE, or raise an FE_OVERFLOW exception). In practice, the result cannot overflow on any current machine, so this error-handling stuff is just nonsense. (More precisely, overflow can happen only when the maximum value of the exponent is smaller than the number of mantissa bits. For the IEEE-754 standard 32-bit and 64-bit floating-point numbers the maximum value of the exponent is 127 (respectively, 1023), and the number of mantissa bits including the implicit bit is 24 (respectively, 53).)

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03