Scroll to navigation

CTIME(3) Podręcznik programisty Linuksa CTIME(3)

NAZWA

asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime, asctime_r, ctime_r, gmtime_r, localtime_r - konwersja daty i czasu do postaci czasu rozłożonego lub ASCII

SKŁADNIA

#include <time.h>
char *asctime(const struct tm *tm);
char *asctime_r(const struct tm *restrict tm, char *restrict buf);
char *ctime(const time_t *timep);
char *ctime_r(const time_t *restrict timep, char *restrict buf);
struct tm *gmtime(const time_t *timep);
struct tm *gmtime_r(const time_t *restrict timep,
          struct tm *restrict result);
struct tm *localtime(const time_t *timep);
struct tm *localtime_r(const time_t *restrict timep,
          struct tm *restrict result);
time_t mktime(struct tm *tm);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r():


_POSIX_C_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje ctime(), gmtime() oraz localtime() przyjmują argument typu time_t, reprezentujący czas kalendarzowy. Zinterpretowany jako bezwzględna wartość czasu określa liczbę sekund, jakie upłynęły od początku epoki, to jest od 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmują jako argument czas rozłożony, który jest reprezentacją podzieloną na rok, miesiąc, dzień itd.

Czas rozłożony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w <time.h> następująco:


struct tm {

int tm_sec; /* sekundy (0-60) */
int tm_min; /* minuty (0-59) */
int tm_hour; /* godziny (0-23) */
int tm_mday; /* dzień miesiąca (1-31) */
int tm_mon; /* miesiąc (0-11) */
int tm_year; /* rok - 1900 */
int tm_wday; /* dzień tygodnia (0-6, niedziela = 0) */
int tm_yday; /* dzień roku (0-365, 1.01 = 0)*/
int tm_isdst; /* sezonowa zmiana czasu */ };

Elementy struktury tm to:

Liczba sekund po pełnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do 59, ale może wynosić nawet do 60, aby umożliwić sekundy przestępne.
Liczba minut po pełnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.
Liczba godzin po północy, z zakresu od 0 do 23.
Dzień tygodnia, z zakresu od 1 do 31.
Liczba miesięcy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.
Liczba lat od 1900.
Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.
Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.
Znacznik, który wskazuje, czy dla podanego czasu została przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeśli wartość ta jest dodatnia, to zmiana czasu została przeprowadzona, jeśli wynosi zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeśli jest ujemna - oznacza to, że informacja dotycząca zmiany czasu nie jest dostępna.

Wywołanie ctime(t) jest równoważne asctime(localtime(t)). Przekształca czas kalendarzowy t na zakończony znakiem null łańcuch o postaci


"śro, sty 30 21:49:08 1993\n"

Skróty dni tygodnia to "nie", "pon", "wto", "śro", "czw", "pią" i "sob". Skróty miesięcy to "sty", "lut", "mar", "kwi", "maj", "cze", "lip", "sie", "wrz", "paź", "lis" i "gru". Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje również informacje o bieżącej strefie czasowej do zewnętrznych zmiennych tzname, timezone i daylight (patrz tzset(3)). Wielowątkowa wersja tej funkcji, ctime_r(), robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze, który powinien móc pomieścić co najmniej 26 znaków. Nie musi ona ustawiać zmiennych tzname, timezone, i daylight.

Funkcja gmtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony w Coordinated Universal Time (UTC). Może zwrócić wartość NULL, jeśli rok nie daje się zapisać jako liczba całkowita. Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która to struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika.

Funkcja localtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony względem wybranej przez użytkownika strefy czasowej. Funkcja działa tak, jakby wywoływała tzset(3) i wpisywała do zewnętrznej zmiennej tzname informacje na temat bieżącej strefy czasowej, do timezone - różnicę w sekundach pomiędzy Coordinated Universal Time (UTC) a lokalnym czasem standardowym, a do daylight - wartość niezerową, jeśli przez jakąś część roku obowiązuje inny czas niż podany (zimowy/letni). Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja localtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona ustawiać zmiennych tzname, timezone i daylight.

Funkcja asctime() przekształca czas rozłożony tm na zakończony bajtem null łańcuch tego samego formatu, co ctime(). Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r() robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o długości co najmniej 26 bajtów.

Funkcja mktime() przekształca strukturę czasu rozłożonego, wyrażoną w czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje podane przez wywołującego wartości elementów tm_wday oraz tm_yday. Wartość podana w polu tm_isdst informuje funkcję mktime() o tym, czy dla czasu podanego w strukturze tm używany był czas letni (DST - daylight saving time), czy też nie był używany: wartość dodatnia oznacza, że DST był używany, zero - że nie był, a wartość ujemna nakazuje funkcji mktime() podjęcie próby sprawdzenia (w systemowej bazie danych informacji o strefach czasowych), czy DST był używany w podanym czasie.

Funkcja mktime() modyfikuje pola struktury tm jak następuje: tm_wday i tm_yday są ustawiane na wartości określane na podstawie wartości innych pól. Jeśli elementy struktury mają wartości spoza zakresu wartości dopuszczalnych, to zostaną znormalizowane (w taki sposób, że np. 40 października zostanie zamieniony na 9 listopada). tm_isdst jest ustawiane (niezależnie od jej początkowej wartości) na wartość dodatnią lub na 0, aby wskazać - odpowiednio - czy w podanym czasie DST był używany, czy też nie był. Uruchomienie funkcji mktime() ustawia także w zewnętrznej zmiennej tzname informacje o bieżącej strefie czasowej.

Jeśli podany czas rozłożony nie może być reprezentowany jako czas kalendarzowy (sekundy od początku epoki), mktime() zwraca (time_t) -1 i nie zmienia pól w podzielonej strukturze czasu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

gmtime() oraz localtime(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik do struct tm.

gmtime_r() oraz localtime_r(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają adres struktury wskazywanej przez result.

asctime() oraz ctime(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik do łańcucha znaków

asctime_r() oraz ctime_r(), gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wskaźnik do łańcucha znaków, na który wskazuje argument buf.

mktime, gdy zakończy się pomyślnie, zwraca czas kalendarzowy (w sekundach od początku epoki [tj. 1970-01-01 00:00:00 +0000 -przyp. tłum.]), wyrażony jako wartość typu time_t

On error, mktime() returns the value (time_t) -1. The remaining functions return NULL on error. On error, errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Wynik jest niereprezentowalny.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
asctime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:asctime locale
asctime_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale
ctime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:tmbuf race:asctime env locale
ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r(), mktime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env locale
gmtime(), localtime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:tmbuf env locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001. C89 i C99 opisują asctime(), ctime(), gmtime(), localtime() oraz mktime(). POSIX.1-2008 uznaje asctime(), asctime_r(), ctime() oraz ctime_r() za przestarzałe, rekomendując używanie strftime(3) zamiast nich.

POSIX doesn't specify the parameters of ctime_r() to be restrict; that is specific to glibc.

UWAGI

Następujące cztery funkcje acstime(), ctime(), gmtime() i localtime() zwracają wskaźnik do statycznych danych i w związku z tym nie są przystosowane do wielowątkowości. Wielowątkowe wersje acstime_r(), ctime_r(), gmtime_r() i localtime_r() są wymienione w SUSv2.

POSIX.1-2001 mówi: "Funkcje asctime(), ctime(), gmtime() oraz localtime() powinny zwrócić wartości w jednym z dwóch statycznych obiektów: podzielonej strukturze czasu i tablicy znaków typu char. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji może nadpisać informacje w którymkolwiek z obiektów zwróconych przez inne funkcje". Może się to zdarzyć w implementacji zastosowanej w bibliotece glibc.

Wiele implementacji, włączając glibc, interpretuje 0 w tm_mday jako ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Wersja struktury struct tm zawarta w glibc zawiera dodatkowe pola


long tm_gmtoff;      /* Seconds east of UTC */
const char *tm_zone;   /* Timezone abbreviation */

zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed włączeniem <time.h>. Jest to rozszerzenie BSD, obecne w 4.3BSD-Reno.

Według POSIX.1-2001 localtime() musi się zachowywać tak, jakby tzset(3) było wywołane, w przypadku zaś localtime_r() nie ma takiego wymagania. W przenośnym kodzie tzset(3) powinno być wywołanie przed localtime_r().

ZOBACZ TAKŻE

date(1), gettimeofday(2), time(2), utime(2), clock(3), difftime(3), strftime(3), strptime(3), timegm(3), tzset(3), time(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r.