Scroll to navigation

DateTime::Locale::nnh_CM(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::nnh_CM(3pm)

NAME

DateTime::Locale::nnh_CM - Locale data examples for the Ngiemboon Cameroon (nnh-CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Ngiemboon Cameroon locale.

Days

Wide (format)

 mvfò lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
 tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mvfò màga lyɛ̌ʼ
 màga lyɛ̌ʼ
 lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

Abbreviated (format)

 mvfò lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
 tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mvfò màga lyɛ̌ʼ
 màga lyɛ̌ʼ
 lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

Narrow (format)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 mvfò lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
 tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mvfò màga lyɛ̌ʼ
 màga lyɛ̌ʼ
 lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

Abbreviated (stand-alone)

 mvfò lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
 tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ
 mvfò màga lyɛ̌ʼ
 màga lyɛ̌ʼ
 lyɛʼɛ́ sẅíŋtè

Narrow (stand-alone)

 M
 T
 W
 T
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
 saŋ kàg ngwóŋ
 saŋ lepyè shúm
 saŋ cÿó
 saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
 saŋ njÿoláʼ
 saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
 saŋ mbʉ̀ŋ
 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
 saŋ tàŋa tsetsáʼ
 saŋ mejwoŋó
 saŋ lùm

Abbreviated (format)

 saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
 saŋ kàg ngwóŋ
 saŋ lepyè shúm
 saŋ cÿó
 saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
 saŋ njÿoláʼ
 saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
 saŋ mbʉ̀ŋ
 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
 saŋ tàŋa tsetsáʼ
 saŋ mejwoŋó
 saŋ lùm

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Wide (stand-alone)

 saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
 saŋ kàg ngwóŋ
 saŋ lepyè shúm
 saŋ cÿó
 saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
 saŋ njÿoláʼ
 saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
 saŋ mbʉ̀ŋ
 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
 saŋ tàŋa tsetsáʼ
 saŋ mejwoŋó
 saŋ lùm

Abbreviated (stand-alone)

 saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm
 saŋ kàg ngwóŋ
 saŋ lepyè shúm
 saŋ cÿó
 saŋ tsɛ̀ɛ cÿó
 saŋ njÿoláʼ
 saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀ŋ
 saŋ mbʉ̀ŋ
 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ
 saŋ tàŋa tsetsáʼ
 saŋ mejwoŋó
 saŋ lùm

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Quarters

Wide (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 mé zyé Yěsô
 mé gÿo ńzyé Yěsô

Abbreviated (format)

 m.z.Y.
 m.g.n.Y.

Narrow (format)

 m.z.Y.
 m.g.n.Y.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 saŋ kàg ngwóŋ, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 saŋ lùm, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008,18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995,09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10,04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008, 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995, 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10, 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 saŋ kàg ngwóŋ, 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 saŋ lùm, 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/08 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/95 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
  1995-12-22T09:05:02 = 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, màga lyɛ̌ʼ

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30 ncwònzém
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05 mbaʼámbaʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44 mbaʼámbaʼ

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ 6:30:30 ncwònzém
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ 9:05:02 mbaʼámbaʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ 4:44:23 mbaʼámbaʼ

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ
  1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm
 -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
  1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15, màga lyɛ̌ʼ

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008 saŋ kàg ngwóŋ 5
  1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995 saŋ lùm 22
 -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = m.g.n.Y. 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = m.g.n.Y. 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = m.z.Y. -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, màga lyɛ̌ʼ

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ
  1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm
 -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ
  1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22, mvfò màga lyɛ̌ʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15, màga lyɛ̌ʼ

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of saŋ kàg ngwóŋ
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of saŋ lùm
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5
  1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22
 -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 5
  1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 22
 -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15

Md (MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ncwònzém
  1995-12-22T09:05:02 = 9 mbaʼámbaʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 mbaʼámbaʼ

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ncwònzém UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 mbaʼámbaʼ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 mbaʼámbaʼ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ncwònzém UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 mbaʼámbaʼ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 mbaʼámbaʼ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (E , 'lyɛ'̌ʼ d 'na' M, y)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na 2, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na 12, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na 9, -10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = saŋ kàg ngwóŋ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = saŋ lùm 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ -10

yMMMEd (E , 'lyɛ'̌ʼ d 'na' MMM, y)

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ , lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 saŋ kàg ngwóŋ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 saŋ lùm
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ

yMMMd ('lyɛ'̌ʼ d 'na' MMMM, y)

  2008-02-05T18:30:30 = lyɛ̌ʼ 5 na saŋ kàg ngwóŋ, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = lyɛ̌ʼ 22 na saŋ lùm, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = lyɛ̌ʼ 15 na saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mvfò lyɛ̌ʼ)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ saŋ kàg ngwóŋ 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mvfò màga lyɛ̌ʼ saŋ lùm 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = màga lyɛ̌ʼ saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0