Scroll to navigation

DateTime::Locale::ln_AO(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::ln_AO(3pm)

NAME

DateTime::Locale::ln_AO - Locale data examples for the Lingala Angola (ln-AO) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Lingala Angola locale.

Days

Wide (format)

 mokɔlɔ mwa yambo
 mokɔlɔ mwa míbalé
 mokɔlɔ mwa mísáto
 mokɔlɔ ya mínéi
 mokɔlɔ ya mítáno
 mpɔ́sɔ
 eyenga

Abbreviated (format)

 ybo
 mbl
 mst
 min
 mtn
 mps
 eye

Narrow (format)

 y
 m
 m
 m
 m
 p
 e

Wide (stand-alone)

 mokɔlɔ mwa yambo
 mokɔlɔ mwa míbalé
 mokɔlɔ mwa mísáto
 mokɔlɔ ya mínéi
 mokɔlɔ ya mítáno
 mpɔ́sɔ
 eyenga

Abbreviated (stand-alone)

 ybo
 mbl
 mst
 min
 mtn
 mps
 eye

Narrow (stand-alone)

 y
 m
 m
 m
 m
 p
 e

Months

Wide (format)

 sánzá ya yambo
 sánzá ya míbalé
 sánzá ya mísáto
 sánzá ya mínei
 sánzá ya mítáno
 sánzá ya motóbá
 sánzá ya nsambo
 sánzá ya mwambe
 sánzá ya libwa
 sánzá ya zómi
 sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́
 sánzá ya zómi na míbalé

Abbreviated (format)

 yan
 fbl
 msi
 apl
 mai
 yun
 yul
 agt
 stb
 ɔtb
 nvb
 dsb

Narrow (format)

 y
 f
 m
 a
 m
 y
 y
 a
 s
 ɔ
 n
 d

Wide (stand-alone)

 sánzá ya yambo
 sánzá ya míbalé
 sánzá ya mísáto
 sánzá ya mínei
 sánzá ya mítáno
 sánzá ya motóbá
 sánzá ya nsambo
 sánzá ya mwambe
 sánzá ya libwa
 sánzá ya zómi
 sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́
 sánzá ya zómi na míbalé

Abbreviated (stand-alone)

 yan
 fbl
 msi
 apl
 mai
 yun
 yul
 agt
 stb
 ɔtb
 nvb
 dsb

Narrow (stand-alone)

 y
 f
 m
 a
 m
 y
 y
 a
 s
 ɔ
 n
 d

Quarters

Wide (format)

 sánzá mísáto ya yambo
 sánzá mísáto ya míbalé
 sánzá mísáto ya mísáto
 sánzá mísáto ya mínei

Abbreviated (format)

 SM1
 SM2
 SM3
 SM4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 sánzá mísáto ya yambo
 sánzá mísáto ya míbalé
 sánzá mísáto ya mísáto
 sánzá mísáto ya mínei

Abbreviated (stand-alone)

 SM1
 SM2
 SM3
 SM4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Yambo ya Yézu Krís
 Nsima ya Yézu Krís

Abbreviated (format)

 libóso ya
 nsima ya Y

Narrow (format)

 libóso ya
 nsima ya Y

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = mokɔlɔ mwa míbalé 5 sánzá ya míbalé 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mokɔlɔ ya mítáno 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = mpɔ́sɔ 15 sánzá ya libwa -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 sánzá ya míbalé 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = mokɔlɔ mwa míbalé 5 sánzá ya míbalé 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = mokɔlɔ ya mítáno 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = mpɔ́sɔ 15 sánzá ya libwa -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 sánzá ya míbalé 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 sánzá ya zómi na míbalé 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sánzá ya libwa -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl
  1995-12-22T09:05:02 = mtn
 -0010-09-15T04:44:23 = mps

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 5
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 22
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30 mpókwa
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05 ntɔ́ngɔ́
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44 ntɔ́ngɔ́

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 6:30:30 mpókwa
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 9:05:02 ntɔ́ngɔ́
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 4:44:23 ntɔ́ngɔ́

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008
  1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl
  1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb
 -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5, mbl
  1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22, mtn
 -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb 15, mps

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008 fbl 5
  1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995 dsb 22
 -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10 stb 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = nsima ya Y 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = nsima ya Y 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = libóso ya -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = fbl
  1995-12-22T09:05:02 = dsb
 -0010-09-15T04:44:23 = stb

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 5 fbl
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 22 dsb
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 15 stb

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of sánzá ya míbalé
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of sánzá ya zómi na míbalé
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of sánzá ya libwa

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = sánzá ya míbalé 5
  1995-12-22T09:05:02 = sánzá ya zómi na míbalé 22
 -0010-09-15T04:44:23 = sánzá ya libwa 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 mpókwa
  1995-12-22T09:05:02 = 9 ntɔ́ngɔ́
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 ntɔ́ngɔ́

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 mpókwa
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ntɔ́ngɔ́
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ntɔ́ngɔ́

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ntɔ́ngɔ́
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ntɔ́ngɔ́

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 mpókwa UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ntɔ́ngɔ́ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ntɔ́ngɔ́ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 mpókwa UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ntɔ́ngɔ́ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ntɔ́ngɔ́ UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = fbl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = dsb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = stb -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = mbl 5 fbl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mtn 22 dsb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = mps 15 stb -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 sánzá ya míbalé
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 sánzá ya zómi na míbalé
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 sánzá ya libwa

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 fbl 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dsb 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 stb -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = SM1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = SM4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = SM3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = sánzá mísáto ya yambo 2008
  1995-12-22T09:05:02 = sánzá mísáto ya mínei 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sánzá mísáto ya mísáto -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (mokɔlɔ mwa yambo)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = mbl fbl 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = mtn dsb 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = mps stb 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0