Scroll to navigation

DateTime::Locale::bas_CM(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::bas_CM(3pm)

NAME

DateTime::Locale::bas_CM - Locale data examples for the Basaa Cameroon (bas-CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Basaa Cameroon locale.

Days

Wide (format)

 ŋgwà njaŋgumba
 ŋgwà ûm
 ŋgwà ŋgê
 ŋgwà mbɔk
 ŋgwà kɔɔ
 ŋgwà jôn
 ŋgwà nɔ̂y

Abbreviated (format)

 nja
 uum
 ŋge
 mbɔ
 kɔɔ
 jon
 nɔy

Narrow (format)

 n
 u
 ŋ
 m
 k
 j
 n

Wide (stand-alone)

 ŋgwà njaŋgumba
 ŋgwà ûm
 ŋgwà ŋgê
 ŋgwà mbɔk
 ŋgwà kɔɔ
 ŋgwà jôn
 ŋgwà nɔ̂y

Abbreviated (stand-alone)

 nja
 uum
 ŋge
 mbɔ
 kɔɔ
 jon
 nɔy

Narrow (stand-alone)

 n
 u
 ŋ
 m
 k
 j
 n

Months

Wide (format)

 Kɔndɔŋ
 Màcɛ̂l
 Màtùmb
 Màtop
 M̀puyɛ
 Hìlòndɛ̀
 Njèbà
 Hìkaŋ
 Dìpɔ̀s
 Bìòôm
 Màyɛsèp
 Lìbuy li ńyèe

Abbreviated (format)

 kɔn
 mac
 mat
 mto
 mpu
 hil
 nje
 hik
 dip
 bio
 may
 liɓ

Narrow (format)

 k
 m
 m
 m
 m
 h
 n
 h
 d
 b
 m
 l

Wide (stand-alone)

 Kɔndɔŋ
 Màcɛ̂l
 Màtùmb
 Màtop
 M̀puyɛ
 Hìlòndɛ̀
 Njèbà
 Hìkaŋ
 Dìpɔ̀s
 Bìòôm
 Màyɛsèp
 Lìbuy li ńyèe

Abbreviated (stand-alone)

 kɔn
 mac
 mat
 mto
 mpu
 hil
 nje
 hik
 dip
 bio
 may
 liɓ

Narrow (stand-alone)

 k
 m
 m
 m
 m
 h
 n
 h
 d
 b
 m
 l

Quarters

Wide (format)

 Kèk bisu i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos biɓaà i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos biaâ i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos binâ i soŋ iaâ

Abbreviated (format)

 K1s3
 K2s3
 K3s3
 K4s3

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Kèk bisu i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos biɓaà i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos biaâ i soŋ iaâ
 Kèk i ńyonos binâ i soŋ iaâ

Abbreviated (stand-alone)

 K1s3
 K2s3
 K3s3
 K4s3

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 bisū bi Yesù Krǐstò
 i mbūs Yesù Krǐstò

Abbreviated (format)

 b.Y.K
 m.Y.K

Narrow (format)

 b.Y.K
 m.Y.K

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = ŋgwà ûm 5 Màcɛ̂l 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ŋgwà kɔɔ 22 Lìbuy li ńyèe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ŋgwà jôn 15 Dìpɔ̀s -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Màcɛ̂l 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Lìbuy li ńyèe 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Dìpɔ̀s -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 mac, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 liɓ, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dip, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = ŋgwà ûm 5 Màcɛ̂l 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = ŋgwà kɔɔ 22 Lìbuy li ńyèe 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = ŋgwà jôn 15 Dìpɔ̀s -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Màcɛ̂l 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Lìbuy li ńyèe 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Dìpɔ̀s -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 mac, 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 liɓ, 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dip, -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = uum
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ
 -0010-09-15T04:44:23 = jon

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 04:44:23

Ed (E d)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 5
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 15

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 6:30 I ɓugajɔp
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 9:05 I bikɛ̂glà
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 4:44 I bikɛ̂glà

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 6:30:30 I ɓugajɔp
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 9:05:02 I bikɛ̂glà
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 4:44:23 I bikɛ̂glà

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = m.Y.K 2008
  1995-12-22T09:05:02 = m.Y.K 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = b.Y.K -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac
  1995-12-22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liɓ
 -0010-09-15T04:44:23 = b.Y.K -10 dip

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac 5, uum
  1995-12-22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liɓ 22, kɔɔ
 -0010-09-15T04:44:23 = b.Y.K -10 dip 15, jon

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = m.Y.K 2008 mac 5
  1995-12-22T09:05:02 = m.Y.K 1995 liɓ 22
 -0010-09-15T04:44:23 = b.Y.K -10 dip 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = m.Y.K 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = m.Y.K 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = b.Y.K -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = mac
  1995-12-22T09:05:02 = liɓ
 -0010-09-15T04:44:23 = dip

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 5 mac
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 22 liɓ
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 15 dip

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of Màcɛ̂l
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of Lìbuy li ńyèe
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of Dìpɔ̀s

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Màcɛ̂l 5
  1995-12-22T09:05:02 = Lìbuy li ńyèe 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Dìpɔ̀s 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 mac
  1995-12-22T09:05:02 = 22 liɓ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dip

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 I ɓugajɔp
  1995-12-22T09:05:02 = 9 I bikɛ̂glà
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 I bikɛ̂glà

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 I ɓugajɔp
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 I bikɛ̂glà
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 I bikɛ̂glà

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 I ɓugajɔp
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 I bikɛ̂glà
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 I bikɛ̂glà

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 I ɓugajɔp UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 I bikɛ̂glà UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 I bikɛ̂glà UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 I ɓugajɔp UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 I bikɛ̂glà UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 I bikɛ̂glà UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = mac 2008
  1995-12-22T09:05:02 = liɓ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = dip -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = uum 5 mac 2008
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ 22 liɓ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = jon 15 dip -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Màcɛ̂l
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Lìbuy li ńyèe
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Dìpɔ̀s

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 mac 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 liɓ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dip -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = K1s3 2008
  1995-12-22T09:05:02 = K4s3 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = K3s3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Kèk bisu i soŋ iaâ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Kèk i ńyonos binâ i soŋ iaâ 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Kèk i ńyonos biaâ i soŋ iaâ -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (ŋgwà njaŋgumba)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = uum mac 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = kɔɔ liɓ 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = jon dip 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0