Scroll to navigation

DateTime::Locale::agq_CM(3pm) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::agq_CM(3pm)

NAME

DateTime::Locale::agq_CM - Locale data examples for the Aghem Cameroon (agq-CM) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Aghem Cameroon locale.

Days

Wide (format)

 tsuʔukpà
 tsuʔughɔe
 tsuʔutɔ̀mlò
 tsuʔumè
 tsuʔughɨ̂m
 tsuʔndzɨkɔʔɔ
 tsuʔntsɨ

Abbreviated (format)

 kpa
 ghɔ
 tɔm
 ume
 ghɨ
 dzk
 nts

Narrow (format)

 k
 g
 t
 u
 g
 d
 n

Wide (stand-alone)

 tsuʔukpà
 tsuʔughɔe
 tsuʔutɔ̀mlò
 tsuʔumè
 tsuʔughɨ̂m
 tsuʔndzɨkɔʔɔ
 tsuʔntsɨ

Abbreviated (stand-alone)

 kpa
 ghɔ
 tɔm
 ume
 ghɨ
 dzk
 nts

Narrow (stand-alone)

 k
 g
 t
 u
 g
 d
 n

Months

Wide (format)

 ndzɔ̀ŋɔ̀nùm
 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ
 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀dʉ̀ghà
 ndzɔ̀ŋɔ̀tǎafʉ̄ghā
 ndzɔ̀ŋèsèe
 ndzɔ̀ŋɔ̀nzùghò
 ndzɔ̀ŋɔ̀dùmlo
 ndzɔ̀ŋɔ̀kwîfɔ̀e
 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù
 ndzɔ̀ŋɔ̀ghǔuwelɔ̀m
 ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo
 ndzɔ̀ŋèfwòo

Abbreviated (format)

 nùm
 kɨz
 tɨd
 taa
 see
 nzu
 dum
 fɔe
 dzu
 lɔm
 kaa
 fwo

Narrow (format)

 n
 k
 t
 t
 s
 z
 k
 f
 d
 l
 c
 f

Wide (stand-alone)

 ndzɔ̀ŋɔ̀nùm
 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ
 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀dʉ̀ghà
 ndzɔ̀ŋɔ̀tǎafʉ̄ghā
 ndzɔ̀ŋèsèe
 ndzɔ̀ŋɔ̀nzùghò
 ndzɔ̀ŋɔ̀dùmlo
 ndzɔ̀ŋɔ̀kwîfɔ̀e
 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù
 ndzɔ̀ŋɔ̀ghǔuwelɔ̀m
 ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo
 ndzɔ̀ŋèfwòo

Abbreviated (stand-alone)

 nùm
 kɨz
 tɨd
 taa
 see
 nzu
 dum
 fɔe
 dzu
 lɔm
 kaa
 fwo

Narrow (stand-alone)

 n
 k
 t
 t
 s
 z
 k
 f
 d
 l
 c
 f

Quarters

Wide (format)

 kɨbâ kɨ 1
 ugbâ u 2
 ugbâ u 3
 ugbâ u 4

Abbreviated (format)

 kɨbâ kɨ 1
 ugbâ u 2
 ugbâ u 3
 ugbâ u 4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 kɨbâ kɨ 1
 ugbâ u 2
 ugbâ u 3
 ugbâ u 4

Abbreviated (stand-alone)

 kɨbâ kɨ 1
 ugbâ u 2
 ugbâ u 3
 ugbâ u 4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Sěe Kɨ̀lesto
 Bǎa Kɨ̀lesto

Abbreviated (format)

 SK
 BK

Narrow (format)

 SK
 BK

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = tsuʔughɔe 5 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = tsuʔughɨ̂m 22 ndzɔ̀ŋèfwòo 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = tsuʔndzɨkɔʔɔ 15 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ndzɔ̀ŋèfwòo 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 kɨz, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 fwo, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dzu, -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = tsuʔughɔe 5 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = tsuʔughɨ̂m 22 ndzɔ̀ŋèfwòo 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = tsuʔndzɨkɔʔɔ 15 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ndzɔ̀ŋèfwòo 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 kɨz, 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 fwo, 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dzu, -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 04:44:23

Ed (d E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ghɔ
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ghɨ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dzk

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 6:30 a.k
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 9:05 a.g
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 4:44 a.g

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 6:30:30 a.k
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 9:05:02 a.g
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 4:44:23 a.g

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = BK 2008
  1995-12-22T09:05:02 = BK 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = BK 2008 kɨz
  1995-12-22T09:05:02 = BK 1995 fwo
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 dzu

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = BK 2008 kɨz 5, ghɔ
  1995-12-22T09:05:02 = BK 1995 fwo 22, ghɨ
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 dzu 15, dzk

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = BK 2008 kɨz 5
  1995-12-22T09:05:02 = BK 1995 fwo 22
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10 dzu 15

GyMd (GGGGG y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = BK 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = BK 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = SK -10-09-15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 15/9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = kɨz
  1995-12-22T09:05:02 = fwo
 -0010-09-15T04:44:23 = dzu

MMMEd (E d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 5 kɨz
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 22 fwo
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 15 dzu

MMMMW-count-other ('week' W 'of' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = week 1 of ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ
  1995-12-22T09:05:02 = week 3 of ndzɔ̀ŋèfwòo
 -0010-09-15T04:44:23 = week 2 of ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ndzɔ̀ŋèfwòo 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù 15

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 kɨz
  1995-12-22T09:05:02 = 22 fwo
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dzu

Md (d/M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 a.k
  1995-12-22T09:05:02 = 9 a.g
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 a.g

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 a.k
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a.g
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a.g

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 a.k
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.g
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.g

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 a.k UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 a.g UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 a.g UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 a.k UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 a.g UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 a.g UTC

ms (m:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 5:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9/-10

yMEd (E d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 15/9/-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = kɨz 2008
  1995-12-22T09:05:02 = fwo 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = dzu -10

yMMMEd (E d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ 5 kɨz 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ 22 fwo 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk 15 dzu -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ndzɔ̀ŋèfwòo
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 kɨz 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 fwo 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 dzu -10

yMd (d/M/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = kɨbâ kɨ 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ugbâ u 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ugbâ u 3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = kɨbâ kɨ 1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ugbâ u 4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ugbâ u 3 -10

yw-count-other ('week' w 'of' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = week 6 of 2008
  1995-12-22T09:05:02 = week 51 of 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = week 37 of -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (tsuʔukpà)

Strftime Patterns

%c (%a %b %e %H:%M:%S %Y) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = ghɔ kɨz 5 18:30:30 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ghɨ fwo 22 09:05:02 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = dzk dzu 15 04:44:23 -10

%x (%m/%d/%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = 02/05/08
  1995-12-22T09:05:02 = 12/22/95
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/15/10

%X (%H:%M:%S) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2022-04-25 perl v5.34.0