Scroll to navigation

CREATE_MAKEFILES() CREATE_MAKEFILES()

NOM

create_makefiles - Recrea tots els fitxers Makefile sota un determinat directori

SINOPSI

create_makefiles [dir]

DESCRIPCIÓ

create_makefiles recrea tots els fitxers Makefile en dir i els seus corresponents subdirectoris (recursivament) des de les plantilles Makefile.am corresponents.

Aquest script s'haurà d'executar des del directori superior (el que contingui el fitxer «configure»). Estalviareu temps si executeu aquest script en comptes de tornar a executar «configure».

Si el directori del codi font no és el mateix que a on es realitza la compilació (vegeu les variables d'entorn més avall); s'assumirà que cada fitxer Makefile.am i Makefile.in pertanyen al directori de les fonts i que cada fitxer Makefile pertany al directori de compilació.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE.

ENTORN

Hauria de configurar-se una de les variables següents (però no ambdues) si el directori font és diferent del que realitzareu la compilació. Si el directori de compilació és un subdirectori dintre del codi font, haureu d'usar la variable OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Indica que el directori de compilació està en un subdirectori a dins del codi font. Per exemple, si el directori del codi font és kdesdk i el de compilació kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_SUBDIR haurà d'estar establerta a obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Per a transformar el directori del codi font en el de compilació s'empra una expressió de sed. Per exemple, si el directori de les fonts és kdesdk/obj-i386-linux, aleshores OBJ_REPLACEMENT hauria d'estar establert a s#kdesdk#kdesdk-obj#.

VEGEU TAMBÉ

create_makefile(1) make(2)

AUTORS

create_makefiles ha estat escrit per en Faure, David <faure@kde.org>.

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).