Scroll to navigation

dsc(5) dpkg suite dsc(5)

NAMN

dsc - styrfilformat för Debians källkodspaket

SYNOPS

filnamn.dsc

BESKRIVNING

Alla Debian-källkodspaket består av en .dsc-styrfil, vilken består av ett antal fält i deb822(5)-format.

Varje fält börjar med en etikett, såsom Source eller Binary (skiftlägesoberoende), följt av ett kolontecken och fältets kropp (skiftlägesberoende såvida inte annat anges). Fält avdelas endast av fältetiketter. Med andra ord kan texten i fälten spänna över flera rader, men installationsverktygen kommer oftast att slå samman rader när kroppen tolkas (förutom när det gäller flerradsfälten Package-List, Files, Checksums-Sha1 and Checksums-Sha256, se nedan).

Styrinformationen kan omges av en OpenPGP-signatur i ASCII-skal, såsom beskrivs i RFC4880.

FÄLT

Värdet på det här fältet deklarerar formatversionen för källkodspaketet. Fältvärdet används av program som arbetar på källkodspaket för att tolka listan över filer i källkodspaketet och bestämma hur det ska pakcas upp. Syntaxen för fältet är ett huvudversionsnummer (”0-9”), en punkt (”.”), ett numeriskt underversionsnummer (”0-9”), och därefter en valfri undertyp efter ett blanksteg (” \t”), vilket, om det anges, är ett ord med små alfanumeriska (”a-z0-9”) tecken i paranteser (”()”). Undetypen är valfri i syntaxen men kan krävas för specifika källkodsformatversioner.

De källkodsformat som för närvarande stöds av dpkg är 1.0, 2.0, 3.0 (native), 3.0 (quilt), 3.0 (git), 3.0 (bzr) och 3.0 (custom). Se dpkg-source(1) för beskrivningar.

Värdet på fältet bestämmer paketets namn, och används av de flesta installationsverktygen för att generera filnamnen.
Det här flerdelade fältet listar binärpaket som detta källkodspaket kan producera, avdelade med kommatecken.

Fältet har nu ersatts av fältet Package-List, som ger tillräcklig information om vilka binärpaket som skapas på vilka arkitekturer, byggprofiler och andra inverkande begränsningar.

En lista över arkitekturer och arkitekturmönster avdelade med blanksteg som anger vilken typ av maskinvara paketet kan kompileras för. Vanliga arkitekturnamn och arkitekturmönster är amd64, armel, i386, linux-any, any-amd64, osv.

Observar att värdet all är tänkt för paket som är plattformsoberoende, och any för paket som är arkitekturberoende. Listan kan innehålla (eller enbart bestå av) specialvärdet all. När listan innehåller arkitekturmönstret any är det enda andra tillåtna värdet i listan all.

Fältvärdet genereras normalt från fälten Architecture i filen debian/control i källkodspaketet.

Vanligtvis är detta det ursprungliga paketets versionsnummer på den form programmets författare använder. Den kan även innehålla ett Debianuppdateringsnummer (för paket vars källa är utanför Debian). Exakt format och sorteringsalgoritm beskrivs i deb-version(7).
Namnet på den distribution paketet härstammar från.
Ska vara på formatet ”Joe Bloggs <jbloggs@foo.com>” och är normalt sett den person som skapat paketet, till skillnad från författaren av den programvara som paketerades.
Räknar upp namn och e-postadresser till med-underhållare av paketet, i samma format som fältet Maintainer. Flera med-underhållare bör avdelas med kommatecken.
Formatet för källkodspaketbeskrivningen är en kortfattad sammanfattning på den första raden (efter fältet Description). Följande rader bör användas för en längre, mer detaljerad beskrivning. Varje rad i den lägre beskrivningen måste inledas med ett blanksteg, och blanka rader i den långa beskrivningen måste innehålla en ensam ”.” efter det inledande blanksteget.
URL till uppströmsprojektets hemside-url.
Dokumenterar den senaste versionen av distributionens policystandard som paketet uppfyller.
Url:en till ett webbgränssnitt för att bläddra i versionshanteringsarkivet.
Dessa fält anger url till det versionshanteringssystemakriv som används för att underhålla paketet. Se deb-src-control(5) för ytterligare detaljer.
Fältet anger att källkodspaketet innehåller de angivna testsviterna. Värdet är en kommaavdelad lista med testsviter. Om värder autopkttest finns, förväntas det att debian/test/control finns, om filen finns men inte värdet kommer dpkg-source automatiskt lägga till på det och bibehålla tidigare värden.
Fältet anger den kommaavdelade unionen av alla testberoenden (fältet Depends i filen debian/tests/control), med alla begränsningar borttagna, och ELLER-beroenden tillplattade (det vill säga, konverterade till separata OCH-relationer), med undantag för binärar som skapas av detta källkodspaket och dess metaberoende-motsvarighet @.

Grund: fältet behövs eftersom man annars för att kunna hämta testbeorenden måste packa upp alla källkodspaketen.

Dessa fält anger relationer mellan källkodspaket och de paket som används för att bygga det. De diskuteras i manualsidan deb-src-control(5).
 paket pakettyp sektion prioritet nyckel-värde-lista
Det här flerradiga fältet innehåller en lista över binärpaket som skapas av detta källkodspaket.

paket är namnet på binärpaketet.

pakettyp är typen på det binära paketet, vanligtvis deb, ett annat vanligt värde är udeb.

sektion och prioritet motsvarar fälten med samma namn i binärpaketet.

nyckel-värde-lista är en blankstegsavdelad lista på formen nyckel=värde, och de för närvarande kända valfria nycklarna är:

Arkitekturbegränsning från binärpaketets fält Architecture, med blanksteg ersatta med ”,”.
Den normaliserade byggprofil-begränsningsformeln från binärpaketets fält Build-Profile, med OR (eller) ersatt med ”+” och AND (och) med ”,”.
Om binärpaketet är skyddat kommer den här nyckeln innehålla värdet på fältet Protected, det vill säga värdet yes.

Stöds sedan dpkg 1.20.1.

Om binärpaketet är systemkritiskt kommer den här nyckeln innehålla värdet på fältet Essential, det vill säga värdet yes.
 kontrollsumma storlek filnamn
De här flerradsfälteten innehåller en lista med filer med en kontrollsumma och storlek för var och en. Fälten har samma syntax och skiljer sig bara vad gäller vilken kontrollsummealgoritm som används: MD5 för Files, SHA-1 för Checksums-Sha1 och SHA-256 för Checksums-Sha256.

Första raden i fältvärdet (delen av på samma rad som fältnamnet följt av kolon) är alltid tom. Innehållet i fältet anges som fortsättningsrader, en rad per fil. Varje rad består av kontrollsumman, ett blanksteg, filstorleken, ett blanksteg och filnamnet.

De här fälten visar alla filer källkodspaketet består av. Listan över filer i dessa fält måste motsvara listan över filer i de andra relaterade fälten.

PROGRAMFEL

Fältet Format blandar formatet på själva .dsc-filen och formatet på det extraherade källkodspaketet.

SE ÄVEN

deb822(5), deb-src-control(5), deb-version(7), dpkg-source(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9