Scroll to navigation

APT_PREFERENCES(5) APT APT_PREFERENCES(5)

NAZWA

apt_preferences - Plik kontrolny preferencji APT

OPIS

Plik preferencji APT /etc/apt/preferences i pliki częściowe w katalogu /etc/apt/preferences.d/ są używane do określania wersji pakietów wybieranych do instalacji.
Jeżeli plik sources.list(5) zawiera odniesienia do więcej niż jednej dystrybucji (na przykład stable i testing), to do zainstalowania może być dostępnych kilka wersji tego samego pakietu. APT nadaje priorytet każdej z dostępnych wersji. apt-get wybiera do zainstalowania wersję o najwyższym priorytecie (jeśli zależności pakietu pozwalają na jego zainstalowanie). Preferencje APT nadpisują domyślne priorytety ustawiane wersjom pakietów, pozwalając użytkownikowi kontrolować, które wersje pakietów są wybierane do zainstalowania.
Może być dostępnych kilka instancji tej samej wersji pakietu, jeśli plik sources.list(5) zawiera odwołania do więcej niż jednego źródła. W takim wypadku apt-get pobierze instancję ze źródła wymienionego najwcześniej w pliku sources.list(5). Preferencje APT nie mają wpływu na wybór instancji, ale na wybór wersji.
Preferencje są mocnym narzędziem w rękach administratora systemu, ale mogą stać się też jego największym koszmarem, jeśli zostaną nieostrożnie użyte! APT nie podważa preferencji, tak więc błędne ustawienia spowodują pojawienie się nieinstalowalnych pakietów lub podejmowanie przez APT niepoprawnych decyzji podczas aktualizacji pakietów. Mogą wystąpić jeszcze większe problemy, gdy w pliku preferencji APT zostanie skonfigurowanych wiele wydań dystrybucji bez zrozumienia zawartości kolejnych rozdziałów tej strony. Pakiety dołączone do określonego wydania nie są testowane w połączeniu z pakietami z innych (starszych lub nowszych) wydań, więc w takich sytuacjach nie zawsze działają, tak jakby się tego od nich oczekiwało. Ostrzegamy!
Proszę zauważyć, że pliki w katalogu /etc/apt/preferences.d są przetwarzane w rosnącym porządku alfanumerycznym. Należy również przestrzegać następującej konwencji: pliki albo nie powinny mieć żadnego rozszerzenia, albo rozszerzeniem powinno być "pref", a ich nazwy powinny zawierać tylko i wyłącznie znaki alfanumeryczne oraz myślniki ("-"), podkreślenia ("_") i kropki ("."). W przeciwnym wypadku APT zignoruje plik o niepoprawnej nazwie i jeśli nazwa pliku nie pasuje do wzorca podanego w liście zmiennych konfiguracji Dir::Ignore-Files-Silently, to wypisze odpowiedni komunikat.

Domyślne przypisania priorytetów APT

Jeśli plik preferencji nie istnieje lub nie zawiera wpisu pasującego do pewnej wersji, to priorytetem przypisanym do tej wersji jest priorytet dystrybucji, do której wersja należy. Jest możliwe wybranie jednej dystrybucji, tak zwanego "wydania docelowego", która otrzyma priorytet wyższy niż priorytet domyślnie przypisywany innym dystrybucjom. To wydanie docelowe można ustawić w linii poleceń apt-get lub w pliku konfiguracyjnym APT /etc/apt/apt.conf. Proszę zauważyć, że wydanie docelowe nadpisuje jakikolwiek ogólny priorytet ustawiony w opisanym poniżej pliku /etc/apt/preferences, ale nie nadpisuje priorytetów szczegółowych przypisanych do poszczególnych pakietów. Na przykład
apt-get install -t testing jakiś-pakiet
APT::Default-Release "stable";
Jeśli wydanie docelowe zostało podane, to APT używa następującego algorytmu do ustawiania priorytetów wersjom pakietu. Przypisuje:
priorytet 1
wersjom pochodzącym z archiwów, których pliki Release mają wpis "NotAutomatic: yes" i nie mają wpisu "ButAutomaticUpgrades: yes". Przykładem takiego archiwum jest archiwum experimental Debiana.
priorytet 100
wersji, która jest już zainstalowana (o ile jakaś jest) i wersjom pochodzącym z archiwów, które w swoich plikach Release mają wpisy "NotAutomatic: yes" i "ButAutomaticUpgrades: yes", tak jak to robią archiwa backport-ów Debiana począwszy od squeeze-backports.
priorytet 500
wersjom niezainstalowanym i nienależącym do wydania docelowego.
priorytet 990
wersjom niezainstalowanym i należącym do wydania docelowego.
Jeśli nie określono wydania docelowego, to APT przypisuje priorytet 100 wszystkim zainstalowanym wersjom pakietów oraz priorytet 500 wszystkim niezainstalowanym wersjom pakietów, z wyjątkiem wersji pochodzących z archiwów, których pliki Release są oznaczone jako "NotAutomatic: yes" - takie wersje otrzymują priorytet 1 lub priorytet 100, jeśli dodatkowo są oznaczone jako "ButAutomaticUpgrades: yes".
APT, do określenia, którą wersję pakietu należy zainstalować, stosuje wtedy następujące reguły wymienione w kolejności, w jakiej są stosowane.
•Nigdy nie zastępuje pakietu jego wcześniejszą wersją (tzw. "downgrading"), chyba że priorytet tej wcześniejszej, dostępnej wersji przekracza 1000. (Należy zauważyć, że żaden z domyślnych priorytetów APT nie przekracza 1000; tak wysokie priorytety mogą być ustawiane tylko w pliku konfiguracyjnym. Instalowanie wcześniejszych wersji pakietów może być ryzykowną operacją).
•Instaluje wersję o najwyższym priorytecie.
•Jeśli dwie lub więcej wersji ma ten sam priorytet, to zainstalowana zostanie wersja nowsza (czyli z większym numerem wersji).
•Jeśli dwie lub więcej wersji ma ten sam priorytet i numer wersji ale albo pakiety różnią się niektórymi metadanymi, albo użyto opcji --reinstall, to zainstalowany zostanie pakiet jeszcze niezainstalowany.
W typowej sytuacji zainstalowana wersja pakietu (priorytet 100) jest starsza od którejś z wersji dostępnych ze źródeł wymienionych w pliku sources.list(5) (priorytet 500 lub 999). W takim wypadku polecenia apt-get install jakiś-pakiet lub apt-get upgrade zaktualizują ten pakiet.
Rzadziej, ale się zdarza, że zainstalowana wersja pakietu jest nowsza niż jakakolwiek inna dostępna wersja. Polecenia apt-get install jakiś-pakiet i apt-get upgrade nie zastąpią takiego pakietu wcześniejszą wersją.
Czasami zainstalowana wersja pakietu jest nowsza niż wersja należąca do wydania docelowego, ale nie tak nowa jak wersja należąca do innej dystrybucji. Polecenia apt-get install jakiś-pakiet oraz apt-get upgrade zaktualizują taki pakiet, ponieważ przynajmniej jedna z dostępnych wersji ma większy priorytet niż wersja zainstalowana.

Efekt stosowania preferencji APT

Plik preferencji APT pozwala administratorowi systemu na kontrolowanie przypisań priorytetów. Plik składa się z jednego lub większej liczby wieloliniowych rekordów rozdzielonych pustymi liniami. Rekordy mogą przyjmować jedną z dwóch postaci: szczegółową i ogólną.
•Postać szczegółowa przypisuje priorytet ("Pin-Priority") do jednego lub większej liczby podanych pakietów i podanych wersji lub zakresów wersji. Na przykład następujący rekord ustawia wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietu perl, których numer wersji zaczyna się od "5.10". Można podać wiele nazw pakietów, rozdzielając je od siebie spacjami.
Package: perl
Pin: version 5.10*
Pin-Priority: 1001
•Postać ogólna przypisuje priorytet wszystkim wersjom pakietów w podanej dystrybucji (to jest wszystkim wersjom pakietów wymienionych w pewnym pliku Release) lub wszystkim wersjom pakietów pochodzących ze strony internetowej identyfikowanej przez pełną nazwę domenową strony.
Ten wpis w postaci ogólnej w pliku preferencji APT ma zastosowanie tylko do grup pakietów. Na przykład następujący rekord przypisuje wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietów dostępnych na lokalnym komputerze.
Package: *
Pin: origin ""
Pin-Priority: 999
Uwaga: słowem kluczowym używanym tutaj jest "origin", które może zostać użyte do dopasowania nazwy komputera. Następujący rekord ustawi wysoki priorytet wszystkim wersjom dostępnym na serwerze identyfikowanym przez nazwę komputera "ftp.de.debian.org".
Package: *
Pin: origin "ftp.de.debian.org"
Pin-Priority: 999
Nie należy tego mylić z polem Origin podanym w pliku Release. Wartością pola Origin w pliku Release jest nie adres internetowy, ale nazwa autora lub dystrybutora, taka jak "Debian" lub "Ximian".
Następujący rekord przypisuje niski priorytet wszystkim wersjom pakietów należących do jakiejkolwiek dystrybucji, której nazwą archiwum jest "unstable".
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 50
Następujący rekord przypisuje niski priorytet wszystkim wersjom pakietów należących do jakiejkolwiek dystrybucji, której nazwą kodową jest "stretch".
Package: *
Pin: release n=stretch
Pin-Priority: 900
Następujący rekord przypisuje wysoki priorytet wszystkim wersjom pakietów należącym do jakiegokolwiek wydania, którego pole Archive (zawierające nazwę archiwum) jest równe "stable", a pole Version (numer wersji wydania) wynosi "8".
Package: *
Pin: release a=stable, v=8
Pin-Priority: 500

Składnia wyrażeń regularnych i glob(7)

APT także wspiera dopasowywanie przy użyciu wzorców glob(7) i wyrażeń regularnych otoczonych znakami /. Następujący przykład ustawia priorytet 500 wszystkim pakietom z dystrybucji experimental, których nazwa zaczyna się od gnome (jako wzorzec glob(7)) lub zawiera słowo kde (jako rozszerzone wyrażenie regularne POSIX otoczone ukośnikami).
Package: gnome* /kde/
Pin: release n=experimental
Pin-Priority: 500
Wyrażenia te mogą wystąpić wszędzie, gdzie tylko może wystąpić łańcuch znaków. Dlatego następujący przykład przypisuje priorytet 990 wszystkim pakietom z wydania o nazwie zaczynającej się od trusty.
Package: *
Pin: release n=trusty*
Pin-Priority: 990
Jeśli wyrażenie regularne występuje w polu Package, to zachowanie jest takie samo, jakby to wyrażenie regularne zostało zastąpione listą wszystkich pakietów, których nazwy pasują do tego wyrażenia regularnego. Nie wiadomo jeszcze, czy to się nie zmieni w przyszłości, dlatego powinno się zawsze umieszczać preferencje zawierające wzorce pakietów na początku, tak żeby mogły zostać nadpisane przez preferencje dotyczące specyficznych pakietów. Wzorzec "*" w polu Package nie jest uznawany za wyrażenie glob(7).

Jak APT interpretuje priorytety

Priorytety (P) przypisane w pliku preferencji APT muszą być liczbami całkowitymi dodatnimi lub ujemnymi. Są interpretowane następująco (ogólnie rzecz biorąc):
P >= 1000
powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, nawet jeśli oznacza to zastąpienie pakietu jego wcześniejszą wersją.
990 <= P < 1000
powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, nawet jeśli nie pochodzi z wydania docelowego, chyba że zainstalowana wersja jest nowsza.
500 <= P < 990
powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, jeśli nie ma żadnej dostępnej wersji należącej do wydania docelowego lub gdy nowsza wersja już jest zainstalowana.
100 <= P < 500
powoduje, że wersja zostanie zainstalowana, o ile nie jest dostępna wersja należąca do innej dystrybucji lub nowsza wersja jest zainstalowana
0 < P < 100
powoduje, że wersja zostanie zainstalowana tylko wtedy, jeżeli żadna wersja pakietu nie jest jeszcze zainstalowana
P < 0
zapobiega instalowaniu wersji
Jeśli jakiekolwiek rekordy w postaci szczegółowej pasują do dostępnej wersji pakietu, to priorytet tej wersji jest określany na podstawie pierwszego z takich rekordów. W przeciwnym razie, jeśli jakiekolwiek rekordy w postaci ogólnej pasują do dostępnej wersji pakietu, to priorytet tej wersji jest określany na podstawie pierwszego z takich rekordów.
Na przykład, załóżmy, że plik preferencji APT zawiera trzy pokazane wcześniej rekordy:
Package: perl
Pin: version 5.10*
Pin-Priority: 1001
Package: * Pin: origin "" Pin-Priority: 999
Package: * Pin: release unstable Pin-Priority: 50
Wtedy:
•Zostanie zainstalowana najnowsza dostępna wersja pakietu perl, jeśli tylko numer tej wersji zaczyna się od "5.10". Jeśli jakakolwiek wersja 5.10* jest dostępna, ale zainstalowana jest już wersja 5.14*, to pakiet perl zostanie zastąpiony tą dostępną wcześniejszą wersją 5.10*.
•Wersja jakiegokolwiek pakietu innego niż perl dostępna na lokalnym systemie ma wyższy priorytet niż jakakolwiek inna wersja tego pakietu, włączając w to wersję należącą do wydania docelowego.
•Wersja pakietu pochodząca nie z lokalnego systemu, ale z jakiegoś innego źródła wymienionego w sources.list(5) i należąca do dystrybucji unstable będzie zainstalowana tylko wtedy, gdy zostanie wybrana (przez użytkownika) do instalacji i żadna inna wersja tego pakietu nie jest jeszcze zainstalowana.

Określanie wersji pakietu i właściwości dystrybucji

Lokalizacje wymienione w pliku sources.list(5) powinny zawierać pliki Packages i Release opisujące pakiety dostępne w danej lokalizacji.
Plik Packages zazwyczaj znajduje się w katalogu.../dists/ nazwa-dystrybucji/ komponent/architektura: na przykład .../dists/stable/main/binary-i386/Packages. Składa się z serii wieloliniowych rekordów, po jednym na każdy pakiet dostępny w tym katalogu. Podczas ustawiania priorytetów APT bierze pod uwagę tylko dwie linie z każdego rekordu:
linia Package:
podaje nazwę pakietu
linia Version:
podaje numer wersji danego pakietu
Plik Release znajduje się zazwyczaj w katalogu.../dists/ nazwa-dystrybucji: na przykład .../dists/stable/Release lub .../dists/jessie/Release. Składa się z jednego wieloliniowego rekordu, który odnosi się do wszystkich pakietów znajdujących się w drzewie katalogów o korzeniu w katalogu, w którym znajduje się opisywany plik. W przeciwieństwie do pliku Packages, prawie wszystkie linie z pliku Release są brane pod uwagę podczas ustawiania priorytetów APT:
linia Archive: lub Suite:
nazywa archiwum, do którego należą wszystkie pakiety znajdujące się w drzewie katalogów. Na przykład linia "Archive: stable" lub "Suite: stable" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów poniżej katalogu nadrzędnego pliku Release należą do archiwum stable. Wartość tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release a=stable
linia Codename:
nazwa kodowa dystrybucji, do której należą wszystkie pakiety w drzewie katalogów. Na przykład linia "Codename: stretch" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów poniżej katalogu nadrzędnego pliku Release należą do wersji nazwanej stretch. Wartość tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release n=stretch
linia Version:
określa wersję wydania. Na przykład pakiety w drzewie katalogów mogłyby należeć do wersji 8 dystrybucji Debiana. Proszę zauważyć, że zazwyczaj dystrybucje testing i unstable nie mają przypisanego numeru wersji, ponieważ nie są one oficjalnie wydawane. Wersję wydania można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release v=8
Pin: release a=stable, v=8
Pin: release 8
linia Component:
określa komponent licencji powiązany z pakietami w drzewie katalogów pliku Release. Na przykład linia "Component: main" mówi, że wszystkie pakiety w drzewie katalogów pochodzą z komponentu main, co oznacza, że wszystkie są licencjonowane w 100% zgodnie z "Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania" ("Debian Free Software Guidelines"). Komponent można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release c=main
linia Origin:
określa twórcę pakietów w drzewie katalogów pliku Release. Najczęściej jest to Debian. Twórcę pakietów można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release o=Debian
linia Label:
określa etykietę pakietów w drzewie katalogów pliku Release. Najczęściej jest to Debian. Etykietę tę można podać w pliku preferencji APT w następujący sposób:
Pin: release l=Debian
Wszystkie pliki Packages i Release pobierane z lokalizacji podanych w pliku sources.list(5) są przechowywane w katalogu /var/lib/apt/lists lub w pliku o nazwie będącej wartością zmiennej Dir::State::Lists z pliku apt.conf. Na przykład plik o nazwie debian.lcs.mit.edu_debian_dists_unstable_contrib_binary-i386_Release zawiera plik Release pobrany z komputera debian.lcs.mit.edu dla plików komponentu contrib architektury binary-i386 dystrybucji unstable .

Opcjonalne linie w rekordzie preferencji APT

Każdy rekord w pliku preferencji APT może opcjonalnie zaczynać się od jednej lub większej liczby linii zaczynających się od wyrazu Explanation: (tj. objaśnienie). Pozwala to na dodawanie komentarzy do rekordów.

PRZYKŁADY

Śledzenie dystrybucji stabilnej

Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie priorytetu większego niż domyślny (500) wszystkim wersjom pakietu należącym do dystrybucji stable i zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana.
Explanation: Odinstaluj lub nie instaluj wersji pakietów pochodzących z Debiana
Explanation: innych niż te w dystrybucji stabilnej
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 900
Package: * Pin: release o=Debian Pin-Priority: -10
Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z dystrybucji stable.
apt-get install  nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji testing. Pakiet nie będzie aktualizowany do czasu ponownego wydania tego samego polecenia.
apt-get install  pakiet/testing

Śledzenie dystrybucji testowej lub niestabilnej

Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie wysokiego priorytetu wersjom pakietów z dystrybucji testing, niskiego priorytetu wersjom pakietów z dystrybucji unstable oraz zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana.
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 900
Package: * Pin: release a=unstable Pin-Priority: 800
Package: * Pin: release o=Debian Pin-Priority: -10
Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z dystrybucji testing.
apt-get install  nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji unstable. Od tej pory apt-get upgrade będzie aktualizował pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji testing, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej, lub w przeciwnym wypadku - do najnowszej wersji z dystrybucji unstable, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej.
apt-get install  pakiet/unstable

Śledzenie ewolucji wydania o danej nazwie kodowej

Następujący plik preferencji APT spowoduje przypisanie priorytetu większego niż domyślny (500) wszystkim wersjom pakietu należącym do dystrybucji o podanej nazwie kodowej oraz zakazująco niskiego priorytetu wersjom pakietów należącym do innych dystrybucji Debiana, nazw kodowych i archiwów. Proszę zauważyć, że z tym plikiem preferencji APT będzie śledziło migrację wydania z archiwum testing przez stable aż do oldstable. Aby śledzić postępy na przykład w dystrybucji testing niezależnie od nazwy kodowej tej dystrybucji, należy użyć jednej z zaprezentowanych powyżej przykładowych konfiguracji.
Explanation: Odinstaluj lub nie instaluj wersji pakietów pochodzących z Debiana
Explanation: innych niż te w dystrybucji stretch lub sid
Package: *
Pin: release n=stretch
Pin-Priority: 900
Explanation: Debian unstable jest zawsze nazwany sid Package: * Pin: release n=sid Pin-Priority: 800
Package: * Pin: release o=Debian Pin-Priority: -10
Z odpowiednim plikiem sources.list(5) i z powyższym plikiem preferencji, każde z następujących poleceń spowoduje, że APT zaktualizuje pakiety do najnowszych wersji z wydania nazwanego stretch.
apt-get install  nazwa-pakietu
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade
Następujące polecenie spowoduje, że APT zaktualizuje podany pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji sid. Od tej pory apt-get upgrade będzie aktualizował pakiet do najnowszej wersji z dystrybucji stretch, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej, lub w przeciwnym wypadku - do najnowszej wersji z dystrybucji sid, jeśli ta wersja będzie nowsza od wersji zainstalowanej.
apt-get install  pakiet/sid

PLIKI

/etc/apt/preferences
Plik zawierający preferencje wyboru wersji. Jest to miejsce, w którym określa się tzw. "pinning", tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety - z innego źródła, z innej dystrybucji lub o innej wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:Dir::Etc::Preferences.
/etc/apt/preferences.d/
Części pliku preferencji wyboru wersji. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::PreferencesParts.

ZOBACZ TAKŻE

apt-get(8)apt-cache(8)apt.conf(5)sources.list(5)

BUGS

Strona błędów APT[1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <robert@debian.org>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004
Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTOR

zespół APT

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
09 czerwiec 2012 APT 1.0.9.8.4