Scroll to navigation

dpkg-architecture(1) dpkg suite dpkg-architecture(1)

NAMN

dpkg-architecture - ställ in och bestäm arkitektur för paket som byggs

SYNOPS

dpkg-architecture [flagga...] [åtgärd]

BESKRIVNING

dpkg-architecture innehåller en funktion för att bestämma och ställa in bygg- och värdarkitekturerna för att bygga paket.

Byggarkitekturen bestäms alltid av antingen variabeln DEB_BUILD_ARCH om den är satt (och --force inte anges) eller genom ett externt anrop till dpkg(1) och kan inte väljas från kommandoraden.

Du kan ange värdarkitektur genom att ange en av, eller båda, flaggorna --host-arch och --host-type, annars används variabeln DEB_HOST_ARCH om den är satt (och --force inte anges). Förvalet bestäms av ett externt anrop till gcc(1), eller är detsamma som byggarkitekturen varken CC eller gcc är tillgängliga. Det räcker att ange en av --host-arch och -host-type, värdet på den andra kommer ställas in till ett fungerande förval. Det är faktiskt oftast bättre att bara ange den ena eftersom dpkg-architecture kommer varna dig om ditt val inte överensstämmer med förvalet.

KOMMANDON

Skriv miljövariabler, en per rad, på formatet VARIABEL=värde. Detta är förvald åtgärd.
Kontrollera arkitektur för likhet (sedan dpkg 1.13.13). Det jämför den aktuella eller angivna Debian-värdarkitekturen mot arkitektur, för att se om de är lika. Åtgärden expanderar inte jokertecken i arkitekturer. Kommandot avslutar med status 0 om det är en träff, 1 om det inte är en träff.
Kontrollera arkitekturens identitet (sedan dpkg 1.13.13). Det jämför den aktuella eller angivna Debian-värdarkitekturen mot arkitektur-jokertecken efter att ha expanderat det som ett arkitektur-jokertecken, för att se om de är lika. Kommandot avslutar med status 0 om det är en träff, 1 om det inte är en träff.
Skriv värdet på en enkel variabel.
Visar ett exportkommando. Detta kan användas för att sätta miljövariabler med POSIX-skalet eller make eval, beroende på utdataformatet.
Visar ett kommando liknande --print-set men för att ta bort värdet för alla variabler.
Exekvera en kommandosträng i en miljö som har alla variabler satta till det bestämda värdet.

Om kommandosträng innehåller skalmetatecken kommer det att anropas genom systemets bourne-skal.

Visar en lista över giltiga arkitekturnamn. Möjligen begränsad av en eller flera av träffvalen --match-wildcard, --match-bits eller --match-endian (sedan dpkg 1.17.14).
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

Sätter värd-Debianarkitekturen.
Sätter värd-GNU-systemtypen.
Sätt mål-Debian-arkitekturen (sedan dpkg 1.17.14).
Sätt mål-GNU-systemtypen (sedan dpkg 1.17.14).
Begränsa arkitekturerna som visas med --list-known till en som motsvarar det angivna arkitektur-jokertecknet (sedan dpkg 1.17.14).
Begränsa arkitekturerna som visas med --list-known till en med angivet antal CPU-bitar (sedan dpkg 1.17.14). Antingen 32 eller 64.
Begränsa arkitekturerna som visas med --list-known till en som har angiven endian (sedan dpkg 1.17.14). Antingen little (liten endian) eller big (stor endian).
Väljer utdataformatet för --print-set och --print-unset (sedan dpkg 1.20.6), till antingen shell (förval) eller make.
Värden som sätts av befintliga miljövariabler med samma namn som de som används av skriptet används (t.ex av dpkg-architecture), såvida inte denna tvingande flagga anges. Det gör det möjligt för användaren att överstyra ett värde även om anropet till dpkg-architecture är begravt djupt inuti ett annat skript (till exempel dpkg-buildpackage(1)).

TERMINOLOGI

Maskinen paketet byggs på.
Maskinen paketet byggs för.
Maskinen kompilatorn bygger för, eller emulatorn kör kod för. Endast nödvändigt för att bygga en korsverktygskedja (eller emulator), en som byggs på byggarkitekturen och körs på målarkitekturen, och för att bygga (eller köra under emulering) kod för målarkitekturen.
Debianarkitektursträngen, vilken anger binärträdet i FTP-arkivet. Exempel: i386, sparc, hurd-i386.
En Debianarkitektur-tupel är den fullt kvalificerade arkitekturen med alla dess komponenter detaljerat redogjort för. Den skiljer sig från Debianarkitekturen i det att åtminstone cpu-komponenten inte innehåller abi. Den nuvarande tupeln har formen abi-libc-os-cpu. Exempel: base-gnu-linux-amd64, eabihf-musl-linux-arm.
Ett Debianarkitektursökmönster är en speciell arkitektursträng som matchar alla äkta arkitekturer som finns i den. Den genella formen är en Debianarkitektur-tupel med fyra eller färre element, och där åtminstone ett av dem är any. Saknade element i tupeln läggs till i början implicit som any, och följande par är därmet ekvivalenta:

Exempel: linux-any, any-i386, hurd-any, eabi-any-any-arm, musl-any-any.

En arkitekturspecificeringssträng som består av två delar, avdelade med bindestreck: processor och system. Exempel: i586-linux-gnu, sparc-linux-gnu, i386-gnu, x86_64-netbsd.
Den förtydligade GNU-systemtypen, använd i filsystemssökväg. Tripletten förändras inte när baslinje-ISA:en uppdateras, vilket innebär att de resulterande sökvägarna är stabila över tid. De enda skillnaderna mot GNU-systemtypen är förnärvarande att CPU-delen för i386-baserade system alltid är i386. Exempel: i386-linux-gnu, x86_64-linux-gnu. Exempel på sökvägar: /lib/powerpc64le-linux-gnu/, /usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/.

VARIABLER

Följande variabler läses från miljön (med mindre --force har angivits) och sätts av dpkg-architecture (se stycket TERMINOLOGI för en beskrivning av hur namngivningen är uppbyggd):

Debianarkitekturen för byggmaskinen.
Debian-ABI-namnet för byggmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debian-libc-namnet för byggmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debiansystemnamnet på byggmaskinen (sedan dpkg 1.13.2).
Debian-processornamnet för byggmaskinen (sedan dpkg 1.13.2).
Pekarstorleken för byggmaskinen (i bitar; sedan dpkg 1.15.4).
Endian för byggmaskinen (little / big; sedan dpkg 1.15.4).
GNU CPU-delen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.
GNU-systemdelen av DEB_BUILD_GNU_TYPE.
GNU-systemtypen för byggmaskinen.
Den förtydligade GNU-systemtypen för byggmaskinen, används för sökvägar i filsystemet.
Debianarkitekturen för värdmaskinen.
Debian-ABI-namnet för värdmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debian-libc-amnet för värdmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debiansystemnamnet för värdmaskinen (sedan dpkg 1.13.2).
Debian-processornamnet för värdmaskinen (sedan dpkg 1.13.2).
Pekarstorleken för värdmaskinen (i bitar; sedan dpkg 1.15.4).
Endian för värdmaskinen (little / big; sedan dpkg 1.15.4).
GNU-processordelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.
GNU-systemdelen av DEB_HOST_GNU_TYPE.
GNU-systemtypen för värdmaskinen.
Den förtydligade GNU-systemtypen för värdmaskinen, används för sökvägar i filsystemet (sedan dpkg 1.16.0).
Debianarkitekturen för målmaskinen (sedan dpkg 1.17.14).
Debian-ABI-namnet för målmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debian-libc-namnet för målmaskinen (sedan dpkg 1.18.11).
Debiansystemnamnet för målmaskinen (sedan dpkg 1.17.14).
Debian-processornamnet för målmaskinen (sedan dpkg 1.17.14).
Pekarstorleken för målmaskinen (i bitar; sedan dpkg 1.17.14).
Endian för målmaskinen (little / big; sedan dpkg 1.17.14).
GNU CPU-delen av DEB_TARGET_GNU_TYPE (sedan dpkg 1.17.14).
GNU-systemdelen av DEB_TARGET_GNU_TYPE (sedan dpkg 1.17.14).
GNU-systemnamnet för målmaskinen (sedan dpkg 1.17.14).
Den förtydligade GNU-systemtypen för målmaskinen, används för sökvägar i filsystemet (sedan dpkg 1.17.14).

FILER

Arkitekturtabeller

Alla dessa filer måste finnas för att dpkg-architecture ska fungera. Deras placering kan överstyras vid körning med miljövariabeln DPKG_DATADIR. Tabellerna innehåller ett pseudo-fält med format-Version på första raden för att ange format, så att tolkar kan kontrollera om de förstår det, såsom "# Version=1.0".

/usr/share/dpkg/cputable
Tabell över kända processornamn och deras motsvarande GNU-namn. Formatversion 1.0 (sedan dpkg 1.13.2).
/usr/share/dpkg/ostable
Tabell över kända operativsystemsnamn och deras motsvarande GNU-namn. Formatversion 2.0 (sedan dpkg 1.18.11).
/usr/share/dpkg/tupletable
Mappning mellan Debianarkitektur-tuplar och Debianarkitekturnamn. Formatversion 1.0 (sedan dpkg 1.18.11).
/usr/share/dpkg/abitable
Tabell över Debianarkitektur-ABI-attributöverstyrningar. Formatversion 2.0 (sedan dpkg 1.18.11).

Paketeringsstöd

/usr/share/dpkg/architecture.mk
Makefile-utklipp som sätter alla variabler dpkg-architecture skriver (sedan dpkg 1.16.1):

EXEMPEL

dpkg-architecture godtar flaggan -a och sänder den vidare till dpkg-architecture. Andra exempel:

 CC=i386-gnu-gcc dpkg-architecture -c debian/rules build
 eval $(dpkg-architecture -u)

Kontrollera om aktuell eller angiven värdarkitektur är identisk till en arkitektur:

dpkg-architecture -elinux-alpha

dpkg-architecture -amips -elinux-mips

Se om den aktuella eller angivna arkitekturen är ett Linuxsystem:

dpkg-architecture -ilinux-any

dpkg-architecture -ai386 -ilinux-any

Använda i debian/rules

Miljövariablerna som sätts av dpkg-architecture sänds till debian/rules som make-variabler (se dokumentationen för make). Du bör dock inte bero på dem eftersom detta förhindrar manuella anrop till skriptet. Du bör istället alltid initiera dem med dpkg-architecture med -q-flaggan. Här är några exempel, vilka även visar hur du kan förbättra stödet för korskompilering i ditt paket:

Hämta GNU-systemtypen och vidaresänd den till ./configure:

 DEB_BUILD_GNU_TYPE ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
 DEB_HOST_GNU_TYPE ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)
 [...]
 ifeq ($(DEB_BUILD_GNU_TYPE), $(DEB_HOST_GNU_TYPE))
  confflags += --build=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)
 else
  confflags += --build=$(DEB_BUILD_GNU_TYPE) \
        --host=$(DEB_HOST_GNU_TYPE)
 endif
 [...]
 ./configure $(confflags)

Gör något endast för en specifik arkitektur:

 DEB_HOST_ARCH ?= $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH)
 ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
  [...]
 endif

eller, om du bara vill testa på processor- eller OS-typ, använd variablerna DEB_HOST_ARCH_CPU eller DEB_HOST_ARCH_OS.

Observera att du även kan bero på att ett externt Makefile-utklipp sätter alla variabler dpkg-architecture kan tillhandahålla:

include /usr/share/dpkg/architecture.mk

 ifeq ($(DEB_HOST_ARCH),alpha)
  [...]
 endif

Oavsett bör du aldrig använda dpkg --print-architecture för att hämta arkitekturinformation när paketet byggs.

MILJÖVARIABLER

Om satt, används som datakatalog för dpkg, där arkitekturtabellerna ligger (sedan dpkg 1.14.17). Förval är ”/usr/share/dpkg”.
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

ANTECKNINGAR

De långa kommando- och flaggnamnen är endast tillgängliga sedan dpkg 1.17.17.

SE ÄVEN

dpkg-buildpackage(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2024-01-19 1.22.3