Scroll to navigation

COSH(3) Podręcznik programisty Linuksa COSH(3)

NAZWA

cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

SKŁADNIA

#include <math.h>

double cosh(double x);

float coshf(float x);
long double coshl(long double x);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

coshf(), coshl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny dla x, który jest zdefiniowany matematycznie jako:
    cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają cosinus hiperboliczny argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 lub -0, to zwracane jest 1.

Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
cosh(), coshf(), coshl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W wersji 2.3.4 i wcześniejszych biblioteki glibc funkcje te nie rzucały wyjątku przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW) w razie wystąpienia tego typu błędu.

ZOBACZ TAKŻE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15