Scroll to navigation

MKFS.FAT(8) System Manager's Manual MKFS.FAT(8)

NAZWA

mkfs.fat - tworzy system plików MS-DOS pod kontrolą Linuksa

SKŁADNIA

mkfs.fat [OPCJE] URZĄDZENIE [LICZBA-BLOKÓW]

OPIS

mkfs.fat służy do tworzenia pod kontrolą Linuksa systemu plików MS-DOS na zadanym urządzeniu (zwykle partycji dysku). URZĄDZENIE jest plikiem specjalnym odpowiadającym danemu urządzeniu (np. /dev/sdXX). LICZBA-BLOKÓW jest liczbą bloków na tym urządzeniu. Jeśli jej nie podano, to mkfs.fat automatycznie określi rozmiar systemu plików.

OPCJE

-a
Zwyczajowo mkfs.fat dla wszystkich systemów plików z wyjątkiem tych małych wyrówna wszystkie struktury danych do rozmiaru klastra, aby mieć pewność, że jeśli partycja jest poprawnie wyrównana, to tak samo wyrównane będą wszystkie struktury danych systemu plików. Ta opcja wyłącza wyrównywanie i może dostarczyć dodatkowych klastrów do przechowywania danych, jednakże będzie to okupione znaczącym spadkiem wydajności w przypadku dysków RAID, dysków przenośnych lub dysków twardych o dużych sektorach.
-A
Używa wariantu Atari systemu plików MS-DOS. Jest to opcja domyślna, gdy mkfs.fat jest uruchamiany na Atari - w takim przypadku opcja ta wyłącza format Atari. Różnice pomiędzy formatem Atari a zwykłym: Jeśli użytkownik nie zażądał inaczej mkfs.fat użyje 2 sektorów na klaster, ponieważ GEMDOS nie lub innych wartości. Będzie także przestrzegał maksymalnej liczby sektorów, którą może obsłużyć GEMDOS. Większe systemy plików są tworzone przez zwiększanie logicznego rozmiaru sektora. Format Atari generuje zgodny z Atari numer seryjny systemu plików i 12-bitowy FAT jest używany tylko do systemu plików, które mają jeden ze zwyczajowych rozmiarów dyskietek (720k, 1.2M, 1.44M, 2.88M); w przeciwnym wypadku używany jest FAT 16-bitowy. Można to nadpisać opcją -F. Niektóre specyficzne dla PC pola boot sektorów nie są zapisywana, a komunikat startowy (opcja -m) jest ignorowany.
-b SEKTOR-KOPII-ZAPASOWEJ
Wybiera lokalizację kopii boot sektora FAT32. Wartość domyślna zależy od liczby zarezerwowanych sektorów, ale zwyczajowo jest to sektor 6. Sektor kopii musi zawierać się w zakresie zarezerwowanych sektorów.
-c
Sprawdza obecność błędnych bloków na urządzeniu przed tworzeniem systemu plików.
-C
Tworzy plik podany w linii poleceń jako URZĄDZENIE i zapisuje w nim system plików do utworzenia. Można tego użyć do utworzenia nowego systemu plików w pliku zamiast w rzeczywistym urządzeniu i do uniknięcia używania polecenia dd do utworzenia pliku o wymaganym rozmiarze. Opcja ta wymaga podania parametru LICZBA-BLOKÓW, ponieważ w przeciwnym wypadku nie byłby znany rozmiar tworzonego systemu plików. Plik jest tworzony jako plik z dziurami (sparse file) zawierający tylko metadane (sektor rozruchowy, tablice FAT i katalog główny). Porcje danych nie są zapisywane na dysk, ale mimo to plik będzie miał poprawny rozmiar. Plik wynikowy może być potem skopiowany na dyskietkę lub inne urządzenie albo zamontowany poprzez urządzenie pętli zwrotnej.
-D NUMER-URZĄDZENIA
Określa numer urządzenia BIOS do zapisania w sektorze ładowania FAT. Wartością zazwyczaj jest 0x80 dla dysków twardych i 0x00 dla dyskietek lub partycji używanych do emulowania dyskietek.
-f LICZBA-TABLIC-FAT
Określa liczbę tablic alokacji plików (FAT) w systemie plików. Domyślną wartością jest 2.
-F ROZMIAR-TABLICY-FAT
Określa typ używanej tablicy alokacji plików (12-, 16- lub 32-bitowa). Jeśli nie podano tej opcji, to mkfs.fat automatycznie wybiera najlepszy rozmiar FAT dla danego systemu plików.
-h LICZBA-UKRYTYCH-SEKTORÓW
Ustawia liczbę ukrytych sektorów w woluminie. Niektóre cyfrowe aparaty fotograficzne dostają niestrawności, jeśli włoży się do nich kartę CF niezawierającą takich ukrytych sektorów. Ta opcja pozwala je usatysfakcjonować.
-i IDENTYFIKATOR-WOLUMINU
Ustawia identyfikator woluminu nowo utworzonego systemu plików; IDENTYFIKATOR-WOLUMINU jest 32-bitową liczbą szesnastkową (na przykład, 2e24ec82). Domyślnie jest to liczba zależna od czasu utworzenia systemu plików.
-I
Zazwyczaj dyski twarde są partycjonowane, więc domyślnie nie można tworzyć systemu plików na całym urządzeniu. mkfs.fat w takim przypadku wypisze ostrzeżenie i odmówi współpracy. W przypadku dysków MO jest inaczej - nie zawsze są one partycjonowane, a system plików może pokrywać cały dysk. Inne systemy operacyjne nazywają to formatem "superdyskietki". Opcja ta pozwoli programowi mkfs.fat działać na takich dyskach.
-l NAZWA-PLIKU
Odczytuje listę błędnych bloków z podanego pliku o nazwie NAZWA-PLIKU.
-m PLIK-KOMUNIKATÓW
Ustawia komunikat, jaki otrzymuje użytkownik podczas próby rozruchu tego systemu plików bez poprawnie zainstalowanego systemu operacyjnego. Komunikat nie może przekraczać 418 bajtów po konwersji znaków końca linii na kombinacje powrót karetki+koniec linii i rozwinięciu znaków tabulacji. Jeżeli nazwą pliku jest myślnik ("-"), to tekst jest pobierany ze standardowego wejścia.
-M TYP-NOŚNIKA-FAT
Określa typ nośnika do zapisania w sektorze ładowania FAT. Wartością zazwyczaj jest 0xF8 dla dysków twardych i 0xF0 lub wartość z przedziału od 0xF9 do 0xFF dla dyskietek lub partycji używanych do emulowania dyskietek.
-n NAZWA-WOLUMINU
Ustawia nazwę wolumenu (etykietę - label) systemu plików. Nazwa woluminu może mieć długość do 11 znaków. Domyślnie nazwa nie jest nadawana.
-r WPISY-KATALOGU-GŁÓWNEGO
Określa liczbę pozycji dostępnych w głównym katalogu. Domyślnie jest to 112 lub 224 dla dyskietek oraz 512 dla dysków twardych.
-R LICZBA-ZAREZEROWOWANYCH-SEKTORÓW
Ustawia liczbę zarezerwowanych sektorów. Format FAT32 wymaga co najmniej 2 zarezerwowanych sektorów, domyślną wartością jest 32. W przypadku innych systemów wartością domyślną jest 1 (tylko sektor ładowania).
-s SEKTORÓW-NA-KLASTER
Określa liczbę sektorów dysku przypadających na jeden klaster. Musi być potęgą 2, tj. 1, 2, 4, 8, ... 128.
-S ROZMIAR-SEKTORA-LOGICZNEGO
Określa liczbę sektorów dysku przypadających na jeden klaster. Musi być potęgą 2 większą lub równą 512, tj. 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 lub 32768. Wartości większe niż 4096 nie są zgodne ze specyfikacją systemu plików FAT i nie wszędzie muszą działać.
-v
Wypisuje szczegółowe informacje.
--invariant
Używa stałych, do danych w innym wypadku tworzonych losowo lub w zależności od czasu, takich jak identyfikator woluminu i czas jego utworzenia. Opcja ta umożliwia uzyskanie identycznych rezultatów przy wielokrotnym uruchomieniu mkfs.fat na tym samym urządzeniu. Służy głównie do testowania mkfs.fat.
--help
Wyświetla podsumowanie opcji i kończy pracę.

BŁĘDY

mkfs.fat nie potrafi utworzyć rozruchowych systemów plików. Z różnych powodów utworzenie takiego systemu plików nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać i mkfs.fat nie będzie tego wspierał ;)

ZOBACZ TAKŻE

fatlabel(8)
fsck.fat(8)

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa projektu dosfstools znajduje się w serwisie GitHub.

AUTORZY

dosfstools napisali: Werner Almesberger, Roman Hodek, i inni. Obecnym opiekunem jest Andreas Bombe.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

25 stycznia 2016 r. dosfstools 4.1