Scroll to navigation

LOSETUP(8) Administracja systemem LOSETUP(8)

NAZWA

losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pętli (loop)

SKŁADNIA

Pobieranie informacji:


losetup [urządzenie_loop]

losetup -l [-a]

losetup -j plik [-o ofset]


Odłączenie urządzenia loop:


losetup -d urządzenie_loop...


Odłączenie wszystkich przypisanych urządzeń loop:


losetup -D


Konfigurowanie urządzenia loop:


losetup [-o offset] [--sizelimit size] [--sector-size size]
[-Pr] [--show] -f|urządzenie_loop plik


Zmiana rozmiaru urządzenia loop:


losetup -c urządzenie_loop

OPIS

losetup służy do kojarzenia urządzeń loop (pętli) z plikami zwykłymi lub urządzeniami blokowymi, do odłączania urządzeń loop i sprawdzania ich stanu. Jeżeli podano tylko argument urządzenie_loop, to pokazywany jest stan odpowiedniego urządzenia loop. Jeśli nie podano żadnej opcji, to wyświetlane są wszystkie urządzenia loop.

Proszę zauważyć, że stary format wyjściowy (tj. losetup -a) z łańcuchami znaków oddzielonymi od siebie przecinkami jest przestarzały. Zamiast niego preferowanym formatem jest format --list.

It's possible to create more independent loop devices for the same backing file. This setup may be dangerous, can cause data loss, corruption and overwrites. Use --nooverlap with --find during setup to avoid this problem.

OPCJE

Po argumentach rozmiar i ofset mogą występować sufiksy binarne (2^N): KiB (=1024), MiB (=1024*1024) i tak dalej dla GiB, TiB, PiB, EiB, ZiB oraz YiB (część "iB" jest opcjonalna, na przykład "K" ma to samo znaczenie, co "KiB") lub decymalne (10^N): KB (=1000), MB (=1000*1000) i podobnie dla GB, PB, EB, ZB oraz YB.

-a, --all
Wyświetla stan wszystkich urządzeń loop. Proszę zauważyć, że nie wszystkie informacje są dostępne dla użytkowników niebędących administratorami. Patrz także --list. Stary format (wypisywany, jeśli nie podano --list) jest niezalecany.
-d, --detach urządzenie_loop...
Detach the file or device associated with the specified loop device(s). Note that since Linux v3.7 kernel uses "lazy device destruction". The detach operation does not return EBUSY error anymore if device is actively used by system, but it is marked by autoclear flag and destroyed later.
-D, --detach-all
Odłącza wszystkie przypisane urządzenia loop.
-f, --find [plik]
Szuka pierwszego nieużywanego urządzenia loop. Jeśli podano argument plik, to używa tego znalezionego urządzenia jako urządzenia loop. W przeciwnym wypadku wyświetla jego nazwę.
--show
Wyświetla nazwę przypisanego urządzenia loop, jeśli podano opcję -f i argument plik.
-L, --nooverlap
Check for conflicts between loop devices to avoid situation when the same backing file is shared between more loop devices. If the file is already used by another device then re-use the device rather than a new one. The option makes sense only with --find.
-j, --associated file [-o offset]
Wwyświetla stan wszystkich urządzeń loop skojarzonym z podanym plikiem.
-o, --offset ofset
The data start is moved offset bytes into the specified file or device. The offset may be followed by the multiplicative suffixes; see above.
--sizelimit rozmiar
The data end is set to no more than size bytes after the data start. The size may be followed by the multiplicative suffixes; see above.
-b, --sector-size size
Set the logical sector size of the loop device in bytes (since Linux 4.14). The option may be used when create a new loop device as well as stand-alone command to modify sector size of the already existing loop device.
-c, --set-capacity urządzenie_loop
Wymusza na sterowniku loop ponowne odczytanie rozmiaru pliku skojarzonego z podanym urządzeniem loop.
-P, --partscan
Wymusza na jądrze skanowanie tablic partycji na nowo dodanym urządzeniu loop.
-r, --read-only
Konfiguruje urządzenie loop jako tylko do odczytu.
--direct-io[=on|off]
Włączą lub wyłącza bezpośrednie wejście/wyjście na pliku, używanym przez urządzenie loop. Opcjonalnym argumentem może być albo on, albo off. Jeśli argument nie jest podany, to domyślnie jest to on.
-v, --verbose
Tryb szczegółowy.
-l, --list
If a loop device or the -a option is specified, print the default columns for either the specified loop device or all loop devices; the default is to print info about all devices. See also --output, --noheadings, --raw, and --json.
-O, --output column[,column]...
Specify the columns that are to be printed for the --list output. Use --help to get a list of all supported columns.
--output-all
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
-n, --noheadings
Nie wyświetla nagłówków w wyjściu formatu opcji --list.
--raw
Używa surowego formatu wyjściowego w --list.
-J, --json
Używa formatu JSON w wyjściu --list.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

SZYFROWANIE

Cryptoloop jest przestarzały, zamiast niego zalecany jest dm-crypt. Szczegóły można znaleźć w cryptsetup(8).

WARTOŚĆ ZWRACANA

losetup zwraca 0, jeśli zakończyło się pomyślnie, a wartość niezerową w przypadku błędu. Gdy losetup wyświetla stan urządzenia loop, to zwraca 1, jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane, lub 2, gdy wystąpił błąd uniemożliwiający określenie stanu urządzenia.

PLIKI

/dev/loop[0..N]
urządzenia blokowe urządzenia loop
/dev/loop-control
urządzenie kontrolne urządzenia loop

PRZYKŁAD

Jako przykład użycia urządzenia loop posłużą poniższe polecenia:
# dd if=/dev/zero of=~/file.img bs=1024k count=10
# losetup --find --show ~/file.img
/dev/loop0
# mkfs -t ext2 /dev/loop0
# mount /dev/loop0 /mnt
 ...
# umount /dev/loop0
# losetup --detach /dev/loop0
    

ŚRODOWISKO

LOOPDEV_DEBUG=all
włącza komunikaty debugowania.

AUTORZY

Karel Zak <kzak@redhat.com>, na podstawie oryginalnej wersji, której autorem był Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie losetup jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2015 util-linux