Scroll to navigation

LAST, LASTB(1) Polecenia użytkownika LAST, LASTB(1)

NAZWA

last, lastb - pokazuje listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA

last [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]
lastb [opcje] [nazwa-użytkownika...] [tty...]

OPIS

last searches back through the /var/log/wtmp file (or the file designated by the -f option) and displays a list of all users logged in (and out) since that file was created. One or more usernames and/or ttys can be given, in which case last will show only the entries matching those arguments. Names of ttys can be abbreviated, thus last 0 is the same as last tty0.

When catching a SIGINT signal (generated by the interrupt key, usually control-C) or a SIGQUIT signal, last will show how far it has searched through the file; in the case of the SIGINT signal last will then terminate.

Pseudoużytkownik reboot rejestrowany jest przy każdorazowym przeładowaniu systemu. Zatem last reboot pokaże rejestr (log) wszystkich przeładowań od utworzenia pliku rejestrującego.

lastb is the same as last, except that by default it shows a log of the /var/log/btmp file, which contains all the bad login attempts.

OPCJE

-a, --hostlast
Wyświetla nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w połączeniu z opcją --dns.
-d, --dns
Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP z powrotem na nazwę hosta.
-f, --file plik
Tell last to use a specific file instead of /var/log/wtmp. The --file option can be given multiple times, and all of the specified files will be processed.
-F, --fulltimes
Wypisuje pełne czasy zalogowania i wylogowania łącznie z datą.
-i, --ip
Jak --dns, lecz wyświetla numer IP zamiast nazwy komputera.
-liczba
-n, --limit liczba
Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.
-p, --present czas
Wyświetla użytkowników którzy byli obecni w podanym czasie. Jest to podobne do użycia razem opcji --since i --until z takim samym czasem.
-R, --nohostname
Nie wyświetla pola z nazwą hosta.
-s, --since czas
Wyświetla stań logowań w podanym czasie. Jest to przydatne np. aby łatwo dowiedzieć się kto logował się w danym czasie. Opcja jest często łączona z --until.
-t, --until czas
Wyświetla stan logowań do podanego czasu.
--time-format format
Określa format wyjściowy znaczników czasu na jeden z: notime, short, full lub iso. Wariant notime nie wypisze żadnych znacznikóœ czasu, short jest domyślny, a full jest tym samym. co opcja --fulltimes. Wariant iso wypisze znaczniki czasu w formacie ISO-8601. Format ISO zawiera informacje o strefie czasowej, co czyni go preferowanym, gdy wynik jest sprawdzany poza pierwotnym komputerem.
-w, --fullnames
Wyświetla pełne nazwy użytkowników i domeny użytkowników na wyjście.
-x, --system
Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów pracy.

FORMAT CZASU

Opcje przyjmujące argument czas mogą korzystać z następujących formatów:
RRRRMMDDggmmss
RRRR-MM-DD gg:mm:ss
RRRR-MM-DD gg:mm (sekundy będą ustawione na 00)
RRRR-MM-DD (czas będzie ustawiony na 00:00:00)
gg:mm:ss (data będzie ustawiona na dziś)
gg:mm (data będzie ustawiona na dziś, sekundy na 00)
now (teraz)
yesterday (wczoraj) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
today (dziś) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
tomorrow (jutro) (czas jest ustawiany na 00:00:00)
+5min (za 5 minut)
-5days (5 dni temu)

UWAGI

Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje informacje w tych plikach tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z lokalnej konfiguracji. Aby były one używane, można je utworzyć po prostu poleceniem touch(1) (na przykład, touch /var/log/wtmp).

PLIKI

/var/log/wtmp
/var/log/btmp

AUTOR

Miquel van Smoorenburg

DOSTĘPNOŚĆ

The last command is part of the util-linux package and is available from Linux Kernel Archive.

ZOBACZ TAKŻE

login(1), wtmp(5), init(8), shutdown(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

październik 2013 util-linux