Scroll to navigation

SWAPON(8) Administracja systemem SWAPON(8)

NAZWA

swapon, swapoff - włącza/wyłącza urządzenia oraz pliki stronicowania i wymiany

SKŁADNIA

swapon [opcje] [plik-specjalny...]
swapoff [-va] [plik-specjalny...]

OPIS

Polecenie swapon jest używane do określania urządzeń do stronicowania i wymiany.

Urządzenie lub plik może być podany za pomocą parametru plik-specjalny. Może mieć on postać -L etykieta lub -U uuid, aby określić urządzenie za pomocą etykiety lub uuid (unikatowego identyfikatora).

Odwołanie do swapon normalnie powinno się pojawiać w systemowych skryptach uruchomieniowych, udostępniając wszystkie urządzenia wymiany, dzięki czemu stronicowanie i wymiana jest rozłożone między wiele urządzeń i plików.

Polecenie swapoff wyłącza wymianę na podanych urządzeniach i plikach. Jeśli użyto opcji -a, to swap jest wyłączany na wszystkich znanych urządzeniach i plikach wymiany (zgodnie z plikiem /proc/swaps lub /etc/fstab).

OPCJE

Udostępnia wszystkie urządzenia oznaczone jako "swap" w pliku /etc/fstab, z wyjątkiem plików z opcją "noauto". Urządzenia, które są już używane jako swap, są po cichu pomijane.
Włącza odrzucanie (discard), jeśli urządzenie, na którym jest swap, pozwala na operacje discard lub trim. Może to pozytywnie wpłynąć na wydajność na niektórych dyskach półprzewodnikowych, ale często tak nie jest. Opcja pozwala na wybór spośród dwóch dostępnych trybów odrzucania: --discard=once do przeprowadzania pojedynczych operacji odrzucania całej przestrzeni wymiany lub --discard=pages do asynchronicznego odrzucania zwolnionych stron wymiany przed udostępnieniem ich do ponownego użycia. Jeśli nie wybierze się żadnego z tych trybów, to domyślnym zachowaniem jest włączenie ich obu. Można również włączyć odrzucanie w /etc/fstab za pomocą opcji montowania discard, discard=once lub discard=pages.
Pomija po cichu nieistniejące urządzenia. Opcja montowania nofail w /etc/fstab może być również użyta do pomijania nieistniejących urządzeń.

Ponownie inicjuje przestrzeń swap (exec mkswap), jeśli rozmiar strony nie pasuje do rozmiaru podawanego przez obecnie uruchomione jądro. Polecenie mkswap(8) inicjuje całe urządzenie i nie sprawdza go pod kątem błędnych bloków.
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
Używa partycji z określoną etykietą (potrzebny jest w tym celu dostęp do /proc/partitions).
Podaje opcje swap jako rozdzielona przecinkami lista zgodna z formatem fstab. Na przykład:

swapon -o pri=1,discard=pages,nofail /dev/sda2

Łańcuch opts jest przetwarzany ostatni i nadpisuje wszystkie inne opcje linii poleceń.
Określa priorytet urządzenia wymiany. Priorytet jest wartością z przedziału pomiędzy -1 a 32767. Wyższa liczba oznacza wyższy priorytet. Podręcznik polecenia swapon(2) zawiera pełny opis priorytetów swap. Do pliku /etc/fstab można dodać opcję pri=wartość, która będzie używana ze swapon -a. Jeśli nie zdefiniowano priorytetu,to wartością domyślną jest -1.
Wyświetla podsumowanie użycia swapu wg urządzenia. Jest to odpowiednik "cat /proc/swaps". Ten format wyjścia jest PRZESTARZAŁY. Zalecany format --show dostarcza większej kontroli nad danymi wyjściowymi.
Wyświetla możliwą do zdefiniowania tabelę obszarów swap. Lista dostępnych kolumn można znaleźć w wyjściu opcji --help.
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
Nie wyświetla nagłówków w wyjściu opcji --show.
Nie wyrównuje kolumn tabeli wyświetlanej przez --show.
Opcja --show wyświetla rozmiar przestrzeni wymiany w bajtach, a nie w jednostkach czytelnych dla użytkownika.
Używa partycji o określonym uuid (unikalnym identyfikatorze).
Więcej szczegółów.
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

KOD ZAKOŃCZENIA

swapoff ma następujące wartości kodów zakończenia od wersji v2.36:

0
sukces
2
system ma zbyt mało pamięci aby zaprzestać używania przestrzeni wymiany (OOM)
4
wywołanie systemowe swapoff nie powiodło się z innych przyczyn
8
błąd wywołania systemowego niezwiązany z swapoff (za mało pamięci itp.)
16
błąd użycia lub składni
32
wszystkie wywołania swapoff nie powiodły się (przy użyciu opcji --all)
64
część wywołań swapoff powiodła się (przy użyciu opcji --all)

Polecenie swapoff --all zwraca 0 (wszystkie się powiodły), 32 (wszystkie nie powiodły się) lub 64 (część się powiodła, a część nie).

Wersje starsze niż v2.36 nie mają udokumentowanego kodu zakończenia, natomiast 0 oznacza sukces we wszystkich wersjach.

ŚRODOWISKO

włącza wyjście debugowania libmount.
włącza wyjście debugowania libblkid.

PLIKI

/dev/sd?? standardowe urządzenia stronicowania
/etc/fstab tablica opisująca systemy plików w ascii

UWAGI

Pliki z dziurami

Implementacja pliku wymiany w jądrze spodziewa się możliwości bezpośrednich zapisów do pliku, to jest bez pośrednictwa systemu plików. Stanowi to problem na plikach z dziurami oraz na systemach plików copy-on-write (kopiuj przy zapisie), takich jak Btrfs.

Polecenia takie jak cp(1) lub truncate(1) tworzą pliki z dziurami. Zostaną one odrzucone przez swapon.

Prealokowane pliki tworzone przez fallocate(1) mogą być również interpretowane jako pliki z dziurami, w zależności od systemu plików. Prealokowane pliki wymiany są obsługiwane w systemie plików XFS od jądra Linux w wersji 4.18.

Najbardziej przenośnym rozwiązaniem jest tworzenie plików wymiany za pomocą dd(1) i /dev/zero.

Btrfs

Pliki wymiany w systemie plików Btrfs są obsługiwane od jądra Linux w wersji 5.0 (pliki z atrybutem nocow). Strona podręcznika systemowego btrfs(5) zawiera więcej informacji na ten temat.

NFS

Swap poprzez NFS może nie działać.

Stan wstrzymania

Polecenie swapon automatycznie wykrywa i nadpisuje podpis przestrzeni wymiany ze starymi danymi wstrzymania (np. S1SUSPEND, S2SUSPEND, ...). Jest to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku nastąpiłoby uszkodzenie danych przy kolejnej próbie wybudzenia.

HISTORIA

Polecenie swapon pojawiło się w 4.0BSD.

ZOBACZ TAKŻE

swapoff(2), swapon(2), fstab(5), init(8), fallocate(1), mkswap(8), mount(8), rc(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie swapon jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2014 util-linux