Scroll to navigation

GETGRNAM(3) Podręcznik programisty Linuksa GETGRNAM(3)

NAZWA

getgrnam, getgrnam_r, getgrgid, getgrgid_r - odczytanie wpisu z pliku grup

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <grp.h>
struct group *getgrnam(const char *name);
struct group *getgrgid(gid_t gid);
int getgrnam_r(const char *name, struct group *grp,
          char *buf, size_t buflen, struct group **result);
int getgrgid_r(gid_t gid, struct group *grp,
          char *buf, size_t buflen, struct group **result);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getgrnam_r(), getgrgid_r():

_POSIX_C_SOURCE
|| /* Wersje glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja getgrnam() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu z bazy danych o grupach (na przykład z lokalnego pliku grup /etc/group albo z NIS-a lub LDAP-a), który odpowiada grupie o nazwie name.

Funkcja getgrgid() zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tego rekordu bazy danych o grupach, który odpowiada grupie o identyfikatorze gid.

Strukturę group zdefiniowano w <grp.h> następująco:


struct group {

char *gr_name; /* nazwa grupy */
char *gr_passwd; /* hasło grupy */
gid_t gr_gid; /* identyfikator grupy */
char **gr_mem; /* zakończona NULL-em tablica wskaźników
do nazw członków grupy */ };

Więcej informacji o polach w tej strukturze można znaleźć w podręczniku group(5).

Funkcje getgrnam_r() i getgrgid_r() zwracają te same informacje, co getgrnam() i getgrgid(), ale zapisują pobraną strukturę group w przestrzeni wskazywanej przez argument grp. Pola tekstowe, na które wskazują członkowie struktury group są przekazywane w buforze buf o rozmiarze buflen. W zmiennej *result jest zapisywany wskaźnik do wyniku funkcji (w przypadku powodzenia) lub NULL (jeśli nie znaleziono wpisu w bazie lub gdy wystąpił błąd).

Wywołanie


sysconf(_SC_GETGR_R_SIZE_MAX)

zwraca albo -1, bez zmieniania wartości errno, albo początkowy sugerowany rozmiar dla bufora buf. (Jeśli ten rozmiar jest za mały, to opisywane funkcje zwrócą błąd ERANGE - wtedy proces wywołujący powinien spróbować ponownie z większym buforem).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getgrnam() i getgrgid() zwracają wskaźnik do struktury group albo NULL, jeśli nie znaleziono pasującego wpisu lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawiają odpowiednią wartość zmiennej errno. Aby móc sprawdzić wartość errno po wywołaniu tych funkcji, należy ją przed wywołaniem ustawić na zero.

Zwrócona wartość może wskazywać na statyczny obszar, który może być nadpisany przez kolejne wywołania getgrent(3), getgrgid() lub getgrnam(). (Zwróconego wskaźnika nie należy przekazywać do funkcji free(3)).

getgrnam_r() i getgrgid_r(), jeśli się powiodą, to zwracają zero i ustawiają *result na grp. Jeśli nie znaleziono pasującego rekordu w bazie haseł, to funkcje zwracają 0 i wpisują NULL do *result. W przypadku błędu zawracany jest numer błędu i *result jest ustawiany na NULL.

BŁĘDY

0 or ENOENT or ESRCH or EBADF or EPERM or ...
Podany argument name lub gid nie został znaleziony.
Przechwycono sygnał, patrz signal(7).
Błąd wejścia/wyjścia.
Zostało osiągnięte ograniczenie na liczbę otwartych deskryptorów plików dla procesu.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury group.
Przekazano niewystarczający bufor.

PLIKI

/etc/group
lokalny plik bazy grup

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getgrnam() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:grnam locale
getgrgid() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:grgid locale
getgrnam_r(), getgrgid_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Sformułowania podane w rozdziale "WARTOŚĆ ZWRACANA" pochodzą ze standardu POSIX.1. Nie uwzględnia on jednak sytuacji "nie znaleziono wpisu w bazie" jako błąd i dlatego nie określa, jaką wartość powinno mieć errno w takim przypadku. Jednakże uniemożliwia to rozpoznawanie błędów. Można by dowodzić, że zgodnie ze standardem POSIX errno powinno pozostać niezmienione, jeśli nie znaleziono wpisu. Eksperymentalnie stwierdzono, że różne systemy uniksowe ustawiają różne wartości: 0, ENOENT, EBADF, ESRCH, EWOULDBLOCK, EPERM i być może jeszcze jakieś inne.

ZOBACZ TAKŻE

endgrent(3), fgetgrent(3), getgrent(3), getpwnam(3), setgrent(3), group(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.