Scroll to navigation

FERROR(3) Podręcznik programisty Linuksa FERROR(3)

NAZWA

clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

void clearerr(FILE *stream);

int feof(FILE *stream);

int ferror(FILE *stream);

int fileno(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fileno(): _POSIX_C_SOURCE

OPIS

Funkcja clearerr() usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof() sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja ferror() sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracając wartość niezerową, jeśli jest ustawiony. Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr().

Funkcja fileno() zwraca numeryczny deskryptor pliku, użyty do zaimplementowania strumienia stream. Właścicielem deskryptora pozostaje wciąż stream. Deskryptor zostanie zamknięty, kiedy wywołana zostanie funkcja fclose(3). Należy powielić ten deskryptor za pomocą dup(2) przed przekazaniem go do kodu, który mógłby go zamknąć.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

BŁĘDY

Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej zmiennej errno. (Jednakże w przypadku gdy fileno() stwierdzi, że jej argument nie jest prawidłowym strumieniem, musi zwrócić -1 i ustawić errno na EBADF).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
clearerr(), feof(), ferror(), fileno() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcje clearerr(), feof() i ferror() są zgodne ze standardami C89, C99, POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

Funkcja fileno() jest zgodna z POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

open(2), fdopen(3), stdio(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r.