Scroll to navigation

deb-changelog(5) dpkg suite deb-changelog(5)

NAMN

deb-changelog - filformat för ändringsloggfiler i Deibankällkodspaket

SYNOPS

debian/changelog

BESKRIVNING

Ändringar i den paketerade versionen av ett projekt förklaras i ändringsloggfilen debian/changelog. Däribland anges ändringar i källkodspaket jämfört med uppströmsversionen, såväl som andra ändringar och uppdateringar av paketet.

Formatet på <debian/changelog> gör det möjligt för paketbyggverktyg att upptäcka vilken version av paketet som byggs och finna ytterligare utgivningsspecifik information.

Formatet är ett antal poster såsom denna:


paket (version) distributioner; metadata
[valfri(a) blankrad(er), tas bort]
* ändringsdetalj
fler-ändringsdetaljer
[blankrad(er), tas med i utdata från dpkg-parsechangelog(1)]
* ytterligare-ändringsdetaljer
[valfri(a) blankrad(er), tas bort]
-- ansvarig-namn <epost-adress> datum

paket och version är källkodspaketets namn och versionsnummer. version avdelas av parentes U+0028 ”(” och U+0029 ”)”.

distributioner anger en eller flera blankstegsavdelade distributioner där den här versionen ska installeras efter insändning; värdet kopieras till fältet Distribution i .changes-filen. distributions måste avslutas av ett semikolon (U+003B ”;”).

metadata anger noll eller flera kommaseparerade poster på formen nyckelord=värde. Varje nyckelord innehåller endast minustecken och skiftlägesokänsliga alfanumeriska tecken, eftersom de måste kunna motsvara deb822(5)-fältnamn. De enda nyckelord som stöds av dpkg för närvarande är urgency och binary-only. Värdet på urgency används för fältet Urgency i .changes-filen vid insändning. binary-only med värder yes används för att ange att ändringsposten är för en insändning bestående av enbart binärer från någon annan än den paketansvarige (”binary-only non-maintainer upload”, en automatisk ombyggd binär där den enda ändringen är ändringsloggposten).

Ändringsdetaljerna kan faktiskt vara valfri serie av rader som börjar med minst två blanksteg (U+0020 SPACE), men sedvanligen inleds varje ändring med en asterisk och ett avdelande blanksteg och fortsättningsrader har ett indrag så att de står i linje med början på texten över. Tomrader kan användas för att avdela grupper av ändringar här, om så önskas.

Om insändningen rättar fel beskrivna i distributionens felhanteringssystem, kan de stängas automatiskt när paketet tas in i distributionensarkivet genom att ta med strängen:

Closes: Bug#nnnnn

i ändringsdetaljerna (det exakta reguljära uttrycket i Perlformat är /closes:\s*(?:bug)?\#?\s?\d+(?:,\s*(?:bug)?\#?\s?\d+)*/i). Denna information vidareförs via fältet Closes i .changes-filen.

Det namn och e-postadress för den ansvarige som används i ändringsloggen bör vara information om den person som förberedde denna utgåva av paketet. Det är inte nödvändigtvis samma som insändaren eller den vanlige paketansvarige. Informationen kopieras till fältet Changed-By i .changes-filen, och kan senare användas för att sända en bekräftelse när det insända paketet har installerats i distributionsarkivet.

datum har följande format (kompatibelt med och med samma betydelse som RFC2822 and RFC5322, eller det ”date -R” skapar):

veckodag, dd månad åååå hh:mm:ss +zzzz

där:

Är en av: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
Är dag i månaden (01-31) med en eller två siffror, där den inledande nollan är valfri, men vanligtvis inte utesluts.
Är en av: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec.
åååå
Är det fyrasiffriga året (t.ex 2010).
Är den tvåsiffriga timmen (00-23).
Är den tvåsiffriga minuten (00-59).
Är den tvåsiffriga sekunden (00-60).
[+-]zzzz
Är skillnaden i tidszon från Koordinerad universell tid (UTC). ”+” anger att tiden är framför (dvs. öster om) UTC och ”-” anger att tiden er bakom (dvs. väster om) UTC. De första två siffrorna anger skillnaden mot UTC i timmar och de två sista siffrorna anger antalet ytterligare minuter som skiljer mot UTC. De två sista siffrorna måste vara i intervallet 00-59.

Den första ”titel”-raden med paketnamnet måste börja i vänstermarginalen. ”Släpraden” med ansvarige och datum måste inledas med exakt ett blanktecken (U+0020 SPACE). Informationen om ansvarige och datumet måste åtskiljas av exakt två blanksteg (U+0020 SPACE). Varje del av datum kan avdelas av ett eller flera blanksteg (U+0020 SPACE), bortsett från efter komma där det kan avdelas av noll eller flera blanksteg (U+0020 SPACE).

Rader som i sin helhet (dvs., inga inledande blanksteg) består av kommentarer på formen # eller /* */ eller RCS-nyckelord.

Vim-lägesrader eller Emacs-lokala variabler, och antika ändringsloggar med andra format på slutet av filen bör godtas och behållas i utdata, men deras innehåll kan annars ignoreras och tolkningen kan avbrytas när de upptäcks.

Hela ändringsloggen måste vara kodad i UTF-8.

FILER

EXEMPEL

 dpkg (1.17.18) unstable; urgency=low
 [ Guillem Jover ]
 * Handle empty minimum versions when initializing dependency versions,
  as the code is mapping the minimum version 0 to '' to avoid outputting
  useless versions. Regression introduced in dpkg 1.17.17. Closes: #764929
 [ Updated programs translations ]
 * Catalan (Guillem Jover).
 [ Updated dselect translations ]
 * Catalan (Guillem Jover).
 * German (Sven Joachim).
 -- Guillem Jover <guillem@debian.org> Sun, 12 Oct 2014 15:47:44 +0200

SE ÄVEN

deb822(5), deb-version(7), deb-changes(5), dpkg-parsechangelog(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-02 1.20.11