Scroll to navigation

STRTOK(3) Podręcznik programisty Linuksa STRTOK(3)

NAZWA

strtok, strtok_r - wydzielanie słów z łańcuchów

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strtok(char *str, const char *delim);
char *strtok_r(char *str, const char *delim, char **saveptr);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strtok_r(): _POSIX_C_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja strtok() dzieli łańcuch na sekwencję zera lub więcej niepustych słów. Przy pierwszym wywołaniu funkcji strtok(), łańcuch do przetworzenia powinien być podany w str. W każdym kolejnym wywołaniu, które powinno przetworzyć ten sam łańcuch, str musi być NULL.

Argument delim określa zbiór bajtów służących do oddzielania słów w przetwarzanym łańcuchu. Program wywołujący może podawać różne argumenty delim w kolejnych wywołaniach przetwarzających ten sam łańcuch znaków.

Każde wywołanie funkcji strtok() zwraca wskaźnik do zakończonego znakiem null łańcuch zawierającego następne słowo. Łańcuch ten nie zawiera znaku separatora. Jeśli nie ma więcej słów, to strtok() zwraca NULL.

Sekwencja wywołań strtok() działająca na tym samym łańcuchu znaków przechowuje wskaźnik określający punkt, od którego należy szukać kolejnego słowa. Pierwsze wywołanie strtok() ustawia ten wskaźnik na pierwszy bajt łańcucha. Początek kolejnego słowa jest określany przez szukanie kolejnego bajtu niebędącego ogranicznikiem w str. Jeśli taki bajt zostanie znaleziony, to jest uważany za początek kolejnego słowa. Jeśli nie ma takiego bajtu, to nie ma więcej słów i strtok() zwraca NULL (Łańcuch, który jest pusty, lub taki, który zawiera tylko znaki ogranicznika, spowoduje, że pierwsze wywołanie strtok() także zwróci NULL).

Koniec każdego słowa jest określany przez wyszukanie albo następnego bajtu ogranicznika albo napotkanie kończącego bajtu null ('\0'). Jeśli zostanie znaleziony bajt ogranicznika, to jest nadpisywany znakiem null, tak aby zakończyć bieżące słowo, a strtok() zachowuje wskaźnik do kolejnego bajtu; wskaźnik ten będzie użyty jako punkt startowy wyszukiwania kolejnego słowa. W takim przypadku strtok() zwraca wskaźnik do początku znalezionego słowa.

Z powyższego opisu wynika, że sekwencja dwóch lub więcej następujących po sobie bajtów ogranicznika w przetwarzanym łańcuchu jest uważana za pojedynczy ogranicznik i że ograniczniki na początku i końcu łańcucha są zawsze ignorowane. Innymi słowy: słowa zwracane przez strtok() są zawsze niepustymi łańcuchami znaków. Dlatego na przykład kolejne wywołanie strtok() dla łańcucha "aaa;;bbb," z łańcuchem ograniczników ";," zwrócą słowa "aaa" oraz "bbb", a następnie zwrócą wskaźnik null.

The strtok_r() function is a reentrant version of strtok(). The saveptr argument is a pointer to a char * variable that is used internally by strtok_r() in order to maintain context between successive calls that parse the same string.

On the first call to strtok_r(), str should point to the string to be parsed, and the value of *saveptr is ignored (but see NOTES). In subsequent calls, str should be NULL, and saveptr (and the buffer that it points to) should be unchanged since the previous call.

Różne łańcuchy znaków mogą być przetwarzane równocześnie przy użyciu sekwencji wywołań strtok_r(), różniących się argumentami saveptr.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strtok() i strtok_r() zwracają wskaźnik do następnego słowa lub NULL, jeśli nie ma już więcej słów.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strtok() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:strtok
strtok_r() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.
POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

On some implementations, *saveptr is required to be NULL on the first call to strtok_r() that is being used to parse str.

BŁĘDY

Nigdy nie należy używać tych funkcji. Jeśli jednak zostaną użyte, to należy zauważyć, że:

  • Funkcje te modyfikują swój pierwszy argument.
  • Funkcje ta nie mogą być stosowana z ciągami stałymi.
  • Tożsamość bajtu separatora jest tracona.
  • Funkcja strtok() korzysta ze statycznego bufora, więc nie jest przystosowana do wielowątkowości. Jeśli ma to znaczenie, należy używać strtok_r().

PRZYKŁADY

Poniższy program używa zagnieżdżonych pętli, stosując strtok_r() do podzielenia łańcucha na dwupoziomową hierarchię słów. Pierwszy argument linii poleceń określa łańcuch do przetworzenia. Drugi argument podaje bajty ograniczające używane do dzielenia łańcucha na "główne" słowa. Trzeci argument określa bajty służące do dzielenia "głównych" słów na podsłowa.

Przykładowe wyjście programu jest następujące:


$ ./a.out 'a/bbb///cc;xxx:yyy:' ':;' '/'
1: a/bbb///cc

--> a
--> bbb
--> cc 2: xxx
--> xxx 3: yyy
--> yyy

Kod źródłowy programu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

char *str1, *str2, *token, *subtoken;
char *saveptr1, *saveptr2;
if (argc != 4) {
fprintf(stderr, "Użycie: %s string delim subdelim\n",
argv[0]);
exit(EXIT_FAILURE);
}
for (int j = 1, str1 = argv[1]; ; j++, str1 = NULL) {
token = strtok_r(str1, argv[2], &saveptr1);
if (token == NULL)
break;
printf("%d: %s\n", j, token);
for (str2 = token; ; str2 = NULL) {
subtoken = strtok_r(str2, argv[3], &saveptr2);
if (subtoken == NULL)
break;
printf(" --> %s\n", subtoken);
}
}
exit(EXIT_SUCCESS); }

Inny przykładowy program używający strtok() można znaleźć w getaddrinfo_a(3).

ZOBACZ TAKŻE

index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), wcstok(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

1 listopada 2020 r. GNU