Scroll to navigation

CEIL(3) Linux - příručka programátora CEIL(3)

JMÉNO

ceil, ceilf, ceill - ceiling function: smallest integral value not less than argument

POUŽITÍ

#include <math.h>
double ceil(double x);
float ceilf(float x);
long double ceill(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

ceilf(), ceill():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Verze glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

POPIS

These functions return the smallest integral value that is not less than x.

For example, ceil(0.5) is 1.0, and ceil(-0.5) is 0.0.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

These functions return the ceiling of x.

If x is integral, +0, -0, NaN, or infinite, x itself is returned.

CHYBOVÉ STAVY

Neobjevují se žádné chyby. POSIX.1-2001 popisuje celou škálu chyb týkajících se přetečení. Viz POZNÁMKY.

ATRIBUTY

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
ceil(), ceilf(), ceill() Thread safety MT-Safe

SPLŇUJE STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD, C89.

POZNÁMKY

SUSv2 a POSIX.1-2001 obsahují text, který diskutuje přetečení(to může nastavit errno na ERANGE nebo vyvolá výjimku FE_OVERFLOW). V praxi však výsledek nemůže přetéct na žádném moderním počítači, takže tento komentář nemá smysl. (Přesněji, přetečení může nastat pouze když maximální hodnota exponentu je menší než maximální hodnota mantisy. Například pro IEEE-754 standard pro 32 a 64 bitová čísla v plovoucí řádové čárce jsou hodnoty pro exponent 128 (respektive 1024) a pro mantisu 24 (respektive 53).)

Celočíselná hodnota vrácená touto funkcí může být příliš velká pro typ integer (int, long, etc.). Pokud se chcete vyhnout přetečení, které bude produkovat nedefinované výsledky je doporučeno, aby aplikace prováděla kontrolu rozsahu převedené hodnoty před tím než ji bude přiřazovat do proměnné typu integer.

DALŠÍ INFORMACE

floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.10. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

15. září 2017