Scroll to navigation

PGREP(1) Användarkommandon PGREP(1)

NAMN

pgrep, pkill, pidwait — slå upp, signalera eller vänta på processer baserat på namn och andra attribut

SYNOPSIS

pgrep [flaggor] mönster
pkill [flaggor] mönster
pidwait [flaggor] mönster

BESKRIVNING

pgrep letar igenom de just nu körande processerna och listar de process-ID:n som matchar urvalskriterierna till standard ut. Alla kriterierna måste matcha. Till exempel,

$ pgrep -u root sshd

kommer endast lista processerna som heter sshd OCH ägs av root. Å andra sidan,

$ pgrep -u root,daemon

kommer lista processerna som ägs av root ELLER daemon.

pkill kommer skicka den angivna signalen (SIGTERM som standard) till varje process istället för att lista dem på standard ut.

pidwait kommer vänta på varje process istället för att räkna upp dem på standard ut.

FLAGGOR

Definierar signalen att skicka till varje matchad process. Både det numeriska eller det symboliska signalnamnet kan användas. (Endast pkill.)
Utelämna normal utmatning; skriv istället antalet processer som matchar. När antalet inte matchar något, d.v.s. returnerar noll, kommer kommandot returnera ett värde skilt från noll. Observera att för pkill och pidwait är numret antalet matchande processer, inte processerna som man lyckades skicka en signal till eller vänta på.
Sätter strängen som används för att avgränsa varje process-ID i utdata (nyrad som standard). (Endast pgrep.)
Visa namnet och PID processen som dödas. (Endast pkill.)
Mönstret matchas normalt endast mot processnamnet. När -f anges används hela kommandoraden.
Matcha endast processer i de processgrupper vars ID listas. Processgrupp 0 översätts till pgreps, pkills eller pidwaits egen processgrupp.
Matcha endast processer vars verkliga grupp-ID listas. Både det numeriska och det symboliska värdet kan användas.
Matcha processer skiftlägesokänsligt.
Lista processnamnet såväl som process-ID:t. (Endast pgrep.)
Lista den fullständiga kommandoraden såväl som process-ID:t. (Endast pgrep.)
Välj endast den nyaste (senast startade) av de matchande processerna.
Välj endast den äldsta (minst nyligen startade) av de matchande processerna.
Välj processer som är äldre än sek.
Matcha endast processer vars föräldraprocess-ID listas.
Matcha endast processer vars processessions-ID listas. Sessions-ID 0 översätts till pgreps, pkills eller pidwaits eget sessions-ID.
Matcha endast processer vars styrande terminal listas. Terminalnamnet skall anges utan prefixet ”/dev/”.
Matcha endast processer vars effektiva användar-ID listas. Både det numeriska och symboliska värdet kan användas.
Matcha endast processer vars verkliga användar-ID listas. Både det numeriska och symboliska värdet kan användas.
Negerar matchningen. Denna flagga används oftast i pgreps eller pidwaits sammanhang. I pkills sammanhang är den korta flaggan avaktiverad för att undvika att flaggan används av misstag.
Visar alla tråd-id:n istället för pid:n i pgreps eller pidwaits sammanhang. I pkills sammanhang är denna flagga avaktiverad.
Matcha endast processer vars namn (eller kommandorader om -f anges) exakt matchar mönstret.
Läs PID:n från en fil. Denna flagga är mer användbar för pkill eller pidwait än pgrep.
Misslyckas om pid-filen (se -F) inte är låst.
Matcha endast processer som matchar processtillståndet.
Ignorera alla förfäder till pgrep, pkill eller pidwait. Till exempel kan detta vara användbart när man höjer med sudo eller liknande verktyg.
Matcha det givna styrgruppsnamnet (cgroup) v2. Se cgroups(8)
Matcha processer som hör till samma namnrymder. Måste köras som root för att matcha andra användares processer. Se --nslist för hur man begränsar vilka namnrymder som skall matchas.
Matcha endast de angivna namnrymderna. Tillgängliga namnrymder: ipc, mnt, net, pid, user, uts.
Använd sigqueue(3) istället för kill(2) och värdeargumentet används för att ange ett heltal att skickas med signalen. Om den mottagande processen har installerat en hanterare för denna signal med flaggan SA_SIGINFO till sigaction(2) så kan den hämta denna data via fältet si_value i posten siginfo_t.
Visa versionsinformation och avsluta.
Visa hjälp och avsluta.

OPERANDER

Specificerar ett utökat reguljärt uttryck att matcha mot processnamnen eller kommandoraderna.

EXEMPEL

Exempel 1: Hitta process-ID:t för demonen named:

$ pgrep -u root named

Exempel 2: Få syslog att läsa om sin konfigurationsfil:

$ pkill -HUP syslogd

Exempel 3: Ge detaljerad information om alla xterm-processer:

$ ps -fp $(pgrep -d, -x xterm)

Exempel 4: Få alla chrome-processer köra med nice:

$ renice +4 $(pgrep chrome)

SLUTSTATUS

0
En eller flera processer matchar kriterierna. För pkill och pidwait måste även en eller flera processer framgångsrikt ha signalerats.
1
Inga processer matchade eller inga av dem kunde signaleras.
2
Syntaxfel på kommandoraden.
3
Ödesdigert fel: slut på minne etc.

OBSERVERA

Processnamnet som används för att matcha är begränsat till de 15 tecknen som är med i utdata från /proc/pid/stat. Använd flaggan -f för att matcha mot den fullständiga kommandoraden, /proc/pid/cmdline. Trådar behöver inte ha samma processnamn som föräldraprocessen men kommer ha samma kommandorad.

Den körande pgrep-, pkill- eller pidwait-processen kommer aldrig rapportera sig själv som en matchning.

Flagga -O --older kommer tyst misslyckas om /proc är monterat med flaggan subset=pid.

FEL

Flaggorna -n och -o och -v kan inte kombineras. Berätta för mig om du behöver kunna göra detta.

Döda (defunct) processer rapporteras.

pidwait behöver systemanropet pidfd_open(2) som först dök up i Linux 5.3.

SE ÄVEN

ps(1), regex(7), signal(7), sigqueue(3), killall(1), skill(1), kill(1), kill(2), cgroups(8)

UPPHOVSMAN

Kjetil Torgrim Homme

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2022-08-31 procps-ng