Scroll to navigation

DMESG(8) Sistem Yönetim Komutları DMESG(8)

İSİM

dmesg - çekirdek halka tamponlarını görüntüler veya denetler

KULLANIM

[SEÇENEKLER]
--clear
--read-clear [SEÇENEKLER]
--console-level DÜZEY
--console-on
--console-off

AÇIKLAMA

dmesg, çekirdek halka tamponunu incelemek ve denetlemek için kullanılır.

Öntanımlı olarak, çekirdek halka tamponundaki tüm iletileri gösterir.

SEÇENEKLER

--clear, --read-clear, --console-on, --console-off, --console-level seçenekleri birbirleri ile çeliştiğinden birlikte kullanılamaz.

Halka tamponun içeriğini temizler.

Görüntüledikten sonra sonra halka tamponun içeriğini temizler.

İletilerin konsolda görüntülenmesini devre dışı bırakır.

Zaman damgasını ve iletiler arasında harcanan zaman farkını gösterir. --notime ile birlikte kullanıldığında zaman damgasını değil yalnızca zaman farkını gösterilir.

İletilerin konsolda görüntülenmesini etkin kılar.

Zaman damgasını ve iletiler arasında harcanan zaman farkını biçemli gösterir. Yerel zamana dönüşüm dakik olmayabilir (bkz: -T seçeneği)

Syslog iletilerini belirtilen DOSYAdan okur. kmsg biçemi desteklenmez, yalnızca eski syslog biçemi desteklenir.

Çıktıyı belirtilen (virgülle ayrılmış) oluşumlar LİSTEsiyle sınırlar. Örneğin,

dmesg --facility=daemon

yalnızca sistem artalan süreçlerindeki iletileri gösterir. Desteklenen oluşumların listesi için --help çıktısına bakılmalıdır.

Biçemli çıktı etkin olur. Ayrıca bkz: --color, --reltime ve --nopager.

JSON çıktı biçemi kullanılır. Zaman yalnızca "saniye.mikrosaniye" biçeminde gösterilir, günlük öncelik düzeyi öntanımlı olarak ayrıştırılmaz (oluşum ve önceliğin ayrıştırlması için bkz: --decode), çıktı ve zaman biçemini denetleyen seçenekler sessizce yok sayılır.

Çekirdek iletilerini gösterir.

Çıktıyı renklendirir. İstemlik KOŞUL auto, never veya always olabilir. KOŞUL belirtilmezse auto öntanımlıdır. Renklendirme devre dışı bırakılabilir; yerleşik öntanımlılar için --help çıktısına bakılmalıdır. Ayrıca bkz: RENKLER bölümü.

Çıktıyı belirtilen (virgülle ayrılmış) düzeyler LİSTEsiyle sınırlar. Örneğin,

dmesg --level=err,warn

yalnızca hata ve uyarı iletilerini gösterir. Desteklenen düzeylerin listesi için --help çıktısına bakılmalıdır.

Konsola gönderilecek iletilerin düzeyini ayarlar. DÜZEY düzeyin kısaltması veya düzey numarası olabilir. Desteklenen düzeylerin listesi için --help çıktısına bakılmalıdır.

Örneğin; -n 1 veya -n emerg bütün iletilerin, panik iletileri hariç, konsola basılması önler. Bütün düzeylerdeki iletiler /proc/kmsg’ye yazılmaya devam eder, böylece syslogd(8) bütün çekirdek iletilerinin nerede görüntüleneceğini belirlemek için kullanılabilir. –n seçeneği kullanılmış ise, dmesg, çekirdek halka tamponunu basmaz veya temizlemez.

Yazdırılamayan ve güvenli olmayabilecek karakterler (örneğin, bozuk çok baytlı diziler, uçbirim denetim karakterleri vb.), güvenlik nedeniyle öntanımlı olarak \xNN biçeminde öncelenir (NN onaltılıktır). Bu seçenek, bu özelliği tamamen devre dışı bırakır. Örneğin --raw ile birlikte hata ayıklama amacıyla kullanılabilir. Dikkatli olunmalı ve öntanımlı olarak kullanılmamalıdır.

Sayfalayıcıya borulama yapılmaz. Sayfalayıcı --human çıktısı için öntanımlı olarak etkindir.

Çok satırlı iletilerde her satıra oluşum, düzey veya zaman damgası bilgisi ekler.

Ham ileti tamponunu basar, yani günlük düzeyi öneklerini ayıklanmaz, ancak yazdırılamayan tüm karakterler yine de öncelenir (ayrıca bkz. --noescape).

Gerçek ham biçim, dmesg’in çekirdek iletilerini nasıl okuduğuna bağlıdır. /dev/kmsg aygıtı, syslog(2)’den farklı bir biçim kullanır. Geriye dönük uyumluluk için dmesg, verileri her zaman syslog(2) biçiminde döndürür. /dev/kmsg’den gerçek ham verileri okumak mümkündür. Örnek: ’dd if=/dev/kmsg iflag=nonblock

Çekirdek iletilerini okumak için dmesg’yi syslog(2) kullanmaya zorlar. Linux 3.5.0 sürümünden beri öntanımlı olarak syslog(2) yerine /dev/kmsg kullanılmaktadır.

Çekirdek halka tamponu sorgulamak için SAYI baytlık tampon kullanır. Öntanımlı olarak bu değer 16392 dir. (Çekirdek syslog tampon boyutu en başta 4096 idi, 1.3.54 den sonra 8192 oldu, 2.1.113 çekirdek sürümünden sonra 16384). Şayet çekirdek tamponu öntanımlı değerden daha büyük bir değere ayarlanırsa, tamponun tamamını görmek için bu seçenek kullanılabilir.

Zaman damgasını biçemli gösterir.

Zaman damgasının çok dakik olmayacağına dikkat edilmelidir! Günlükler için kullanılan time özkaynağı, sistem uyutulup uyandırıldıktan sonra güncellenmiyor. Zaman damgaları, önyükleme zamanı ve monotonik sayaçlar arasındaki geçerli farka göre ayarlanır, bu yalnızca son uyandırmadan sonra yazılan iletiler için çalışır.

Belirtilen ZAMANdan sonraki kayıtları gösterir. Zamanı mutlak veya göreli (’1 hour ago’ gibi) belirtmek mümkündür. Zaman damgasının çok dakik olmayacağına dikkat edilmelidir, ayrıntılar için bkz: --ctime

Belirtilen ZAMANa kadar olan kayıtları gösterir. Zamanı mutlak veya göreli (’1 hour ago’ gibi) belirtmek mümkündür. Zaman damgasının çok dakik olmayacağına dikkat edilmelidir, ayrıntılar için bkz: --ctime

Çekirdeğin zaman damgalarını basmaz.

Zaman damgasını belirtilen BİÇEMde basar: ctime, reltime, delta veya iso. İlk üçü zaman biçemlemeye özgü seçeneklerin adlarıdır. iso biçemi ISO-8601 biçeminin dmesg gerçeklenimidir. Bu biçimin amacı, iki sistem ve diğer herhangi bir ayrıştırma arasındaki zaman damgalarının karşılaştırmasını kolaylaştırmaktır. iso biçemi: YYYY-AA-GG<T>SS:DD:ss,µs<UTC farkı>.

ISO-8601 biçemi de sistem zaman damgası sorunundan muzdariptir: sistem uyutulup uyandırılınca çekirdek zaman damgası güncellenmez.

Kullanıcı uzayı iletileri gösterilir.

Yeni iletiler için bekler. Bu seçenek Linux 3.5.0 itibariyle geçerlidir.

Yeni iletileri bekler ve yalnızca yeni iletileri basar.

Oluşum ve öncelik düzeyini okunabilir öneklere ayrıştırır.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

RENKLER

Çıktı renklendirmesi terminal-colors.d(5) işlevselliği kullanılarak gerçeklenmiştir. Örtük renklendirme boş bir dosya ile devre dışı bırakılabilir. Yalnızca dmesg için:

/etc/terminal-colors.d/dmesg.disable

Tüm araçlar için:

/etc/terminal-colors.d/disable

Kullanıcıya özgü $XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d veya $HOME/.config/terminal-colors.d ile sistem öntanımlıları geçersiz kılınabilir.

Çıktı renklendirmesi öntanımlı olarak etkin olduğundan terminal-colors.d dizinlerinin varlığı gerekli değildir.

dmesg tarafından desteklenen mantıksal renkler:

Alt sistem ileti öneki ("ACPI:" gibi).

İleti zaman damgası.

--reltime veya --human çıktısında kısa oluşturma zamanı olarak ileti zaman damgası.

Alarm günlüğü önceliğiyle ileti metni.

Önemli günlük önceliğiyle ileti metni.

Hata günlüğü önceliğiyle ileti metni.

Uyarı günlüğü önceliğiyle ileti metni.

Parçalama arızası bildiren ileti metni.

ÇIKIŞ DURUMU

dmesg, izni reddedildi hatasını bildirerek başarısız olabilir. Bu genellikle dmesg_restrict çekirdek ayarından kaynaklanır, daha fazla ayrıntı için bkz: syslog(2)

YAZAN

Theodore Ts’o ve Karel Zak tarafından yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

terminal-colors.d(5), syslogd(8)

GERİBİLDİRİM

Yazılım hatalarını bildirmek için <https://github.com/util-linux/util-linux/issues> altında bir konu açın.

TEMİNİ

dmesg uygulaması util-linux paketiyle gelmekte olup Linux Çekirdeği Arşivinden indirilebilir: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Şubat 2022 util-linux 2.38