Scroll to navigation

EJECT(1) Polecenia użytkownika EJECT(1)

NAZWA

eject - wysuwanie wyjmowalnego nośnika

eject [opcje] urządzenie|puknt montowania

OPIS

eject umożliwia programowe wysuwanie nośnika w napędach, które na to pozwalają (zwykle CD-ROM, stacje dyskietek, napędy taśmowe, dyski JAZ i ZIP). Ta komenda może również: kontrolować czytniki CD-ROM wyposażone w zmieniacz płyt, automatycznie wysuwać nośnik (funkcja dostępna tylko w niektórych napędach) oraz zamykać tackę niektórych napędów CD-ROM.

Urządzenie odpowiadające urządzenie lub punkt montowania zostaje wysunięte. Jeśli nazwa nie została podana, domyślna nazwa /dev/cdrom zostaje użyta. Urządzenie może być zaadresowane przez nazwę urządzenia (np. 'sda'), ścieżkę do urządzenia (/dev/sda), UUID=uuid lub LABEL=etykieta.

Istnieją cztery różne metody na wyrzucanie nośnika, przeznaczone do różnego rodzaju urządzeń (CD-ROM, urządzenia SCSI, stacje dyskietek i napędy taśmowe). Domyślnie eject próbuje skorzystać po kolei z wszystkich metod.

Jeśli została podana partycja urządzenia, cały dysk zostaje użyty.

Jeśli urządzenie lub partycją jest obecnie zamontowane, zostaje wymontowane przed wysunięciem. Wysunięcie jest wykonywane na wybranym otwartym urządzeniu blokowym jeśli argumenty --no-unmount lub --force nie zostały podane.

OPCJE

-a, --auto on|off

Ta opcja kontroluje tryb automatycznego wysuwania obsługiwany przez niektóre urządzenia. Jeśli jest włączony, to napęd automatycznie wysunie nośnik, gdy urządzenie zostanie zamknięte.

-c, --changerslot slot

Przy pomocy tej opcji można wybrać płytę w napędzie ATAPI/IDE CD-ROM wyposażonym w zmieniacz płyt. Napęd nie może być w użyciu (nie może być zamontowany ani też nie może być odtwarzana muzyka z płyty audio). Proszę zauważyć, że do pierwszej płyty trzeba się odwoływać przez numer 0, a nie 1.

-d, --default

Wypisuje domyślną nazwę urządzenia.

-F, --force

Wymuszone wysunięcie, nie sprawdza typu urządzenia, nie otwiera urządzenia z blokadą. Pozytywny wynik może być błędny przy nie wysuwalnych urządzeniach.

-f, --floppy

Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy "eject" stacji dyskietek.

-i, --manualeject on|off

Opcja odpowiada za blokowanie sprzętowego przycisku wysuwania. Jeśli jest włączona, to dysk nie zostanie wysunięty po naciśnięciu przycisku. Jest to przydatne podczas przenoszenia laptopa w torbie lub walizce w celu zapobieżenia samoczynnemu wysunięciu płyty po przypadkowym naciśnięciu przycisku.

-M, --no-partitions-unmount

The option tells eject to not try to unmount other partitions on partitioned devices. If another partition is still mounted, the program will not attempt to eject the media. It will attempt to unmount only the device or mountpoint given on the command line.

-m, --no-unmount

The option tells eject to not try to unmount at all. If this option is not specified then eject opens the device with O_EXCL flag to be sure that the device is not used (since v2.35).

-n, --noop

Ta opcja powoduje wyświetlenie nazwy wybranego urządzenia. Nie są podejmowane inne akcje.

-p, --proc

Ta opcja pozwala na użycie /proc/mounts zamiast /etc/mtab. Dodaje także opcję -n do wywołania umount(8).

-q, --tape

Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend napędu taśmowego.

-r, --cdrom

Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komendy "eject" CDROM.

-s, --scsi

Ta opcja powoduje próbę wysunięcia nośnika przy pomocy komend SCSI.

-T, --traytoggle

Ta opcja powoduje wysłanie do napędu CD-ROM polecenia wsunięcia tacki, jeśli jest otwarta, i jej wysunięcia, jeśli jest zamknięta. Nie wszystkie urządzenia mają taką możliwość.

-t, --trayclose

Ta opcja powoduje wysłanie do napędu CD-ROM polecenia wsunięcia tacki. Nie wszystkie urządzenia mają taką możliwość.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

-v, --verbose

Eject uruchomiony z tą opcją będzie wyświetlał więcej informacji na temat wykonywanych operacji.

-X, --listspeed

Opcja ta powoduje sprawdzanie dostępnych prędkości napędu CD-ROM. Na wyjściu pojawia się lista prędkości, które można przekazać w argumencie opcji -x. Działa to tylko z Linuksem 2.6.13 lub wyższym; w poprzednich wersjach zostanie wyświetlona tylko maksymalna prędkość. Proszę także zauważyć, że niektóre dyski mogą niepoprawnie raportować prędkość, więc ta opcja nie będzie w takim przypadku działać.

-x, --cdspeed prędkość

Ta opcja próbuje ustawić prędkość napędu CD. Parametr prędkość określa pożądaną prędkość (np. 8 jeśli chcesz uzyskać prędkość 8X). Jeśli ma wartość 0, to zostanie wybrana maksymalna możliwa. Nie wszystkie urządzenia potrafią zmieniać prędkość. Można podawać wyłącznie prędkości, które obsługuje dany napęd. Przy każdej zmianie nośnika ustawienie prędkości jest zapominane. Ta opcja może być używana samodzielnie, bądź też w połączeniu z opcjami -t i -c.

KOD ZAKOŃCZENIA

Eject zwraca 0, jeśli operacja się powiodła, lub 1 w przeciwnym przypadku (lub popełniono błąd w składni polecenia)

UWAGI

eject działa tylko z urządzeniami które obsługują co najmniej jedną z czterech metod wysuwania. W tej grupie zawiera się większość napędów CD-ROM (IDE, SCSI i inne), niektóre napędy taśmowe SCSI, napędy JAZ i ZIP (podłączane do portu równoległego, wersje SCSI i IDE) oraz stacje LS120. Użytkownicy raportowali także powodzenie ze stacjami dyskietek na komputerach Sun SPARC i Apple Macintosh. Jeśli eject nie działa, to jest to najprawdopodobniej ograniczenie sterownika w jądrze systemu, a nie ejecta jako takiego.

Opcje -r, -s, -f i -q pozwalają na wybór metody używanej do wysunięcia nośnika. Można podać więcej niż jedną opcję. Jeśli nie zostanie podana żadna z nich, to eject spróbuje wszystkich czterech (co w większości przypadków daje zadowalające rezultaty).

eject może nie być w stanie wykryć, czy urządzenie jest zamontowane (np. jeśli ma ono kilka nazw). Jeśli nazwa urządzenia jest dowiązaniem symbolicznym, to eject podąży za nim i użyje urządzenia, na które ono wskazuje.

Jeśli eject stwierdzi, że urządzenie może mieć kilka partycji, to spróbuje odmontować wszystkie zamontowane partycje przed wysunięciem (sprawdź również --no-partitions-unmount). Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, to program nie będzie próbować wysuwać nośnika.

Można wysuwać płyty audio. Niektóre napędy CD-ROM nie pozwalają na wysunięcie tacki, gdy w napędzie nie ma płyty. Niektóre urządzenia nie obsługują komendy wciągnięcia tacki.

Jeśli uaktywniony został tryb automatycznego wysuwania, to zawsze po wykonaniu tej komendy nastąpi wysunięcie nośnika. Nie wszystkie sterowniki CD-ROM w jądrze Linuksa wspierają ten tryb. Nie ma sposobu na wykrycie, czy tryb automatycznego wysuwania jest aktywny, czy nie.

Do uzyskania dostępu do plików urządzeń potrzebne są odpowiednie uprawnienia. Należy uruchomić ejecta jako root lub ustawić setuid root aby wysuwać niektóre urządzenia (np. SCSI).

AUTORZY

Jeff Tranter <tranter@pobox.com> - original author, Karel Zak <kzak@redhat.com> i Michal Luscon <mluscon@redhat.com> - util-linux version.

ZOBACZ TAKŻE

findmnt(8), lsblk(8), mount(8), umount(8)

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem <https://github.com/util-linux/util-linux/issues>.

DOSTĘPNOŚĆ

The eject command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Bartosz Jakubski <B.Jakubski@supernet.com.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1