Scroll to navigation

AUTOLOG(8) System Manager's Manual AUTOLOG(8)

NAZWA

autolog - wylogowuje nieaktywnych użytkowników

SKŁADNIA

autolog [ opcje ]

OPIS

Program ten czyta plik utmp, pozycja po pozycji. Nazwa użytkownika dla każdego z procesów użytkowników porównywana jest z zapisami w pliku konfiguracyjnym (zob. autolog.conf(5)). Pierwszy zapis pasujący zarówno do nazwy, grupy jak i linii terminalowej posłuży do przeprowadzenia automatycznego zakończenia sesji pracy użytkownika (wylogowania).

WYWOŁANIE

/etc/init.d/autolog start
aby uruchomić ten program w trybie demona
aby uruchomić program jako "zwykły" program. Proszę pamiętać, że również w tym wypadku pozostanie on w pamięci dopóki nie wykona wszystkich swoich zadań.

OPCJE

(all processes - wszystkie procesy) Pokazuje informację o WSZYSTKICH zapisach utmp -- nie tylko procesach użytkowników.
(debugowanie) Pomocne przy regulowaniu pliku konfiguracyjnego. Program działa w tle zamiast rozwidlania (fork) i podaje szczegółowe komunikaty o tym, co robi.
(nokill) W ten sposób zapobiega się faktycznemu "ubijaniu" przez autolog kogokolwiek. Przy regulowaniu nowego pliku konfiguracyjnego należy posłużyć się łącznie opcjami -d i -n. Opcja nie wpływa na zabijanie zagubionych procesów.
(ordinary - zwykły). Ta opcja powoduje, że program działa jako zwykły program, nie demon. Program zakończy się po wykonaniu wszystkich swoich zadań. W takim przypadku trochę danych jest przechowywanych w /var/lib/autolog/autolog.data. Są one odczytywane przy ponownym uruchomieniu programu.
Unieważnia domyślne ustawienie pliku konfiguracyjnego: /etc/autolog.conf
Unieważnia domyślne ustawienie nazwy pliku logu: /var/log/autolog.log. Proszę zauważyć, że jeśli plik ten nie istnieje, to nie nastąpi rejestrowanie do logu. Proszę utwórzyć plik (przy pomocy touch) by włączyć rejestrowanie działań.
Unieważnia wewnętrzny domyślny czas nieaktywności (w minutach).
Unieważnia wewnętrzny domyślny okres karencji (w sekundach).
Unieważnia wewnętrzny przełącznik wysyłania poczty. Ustawienie "yes" powoduje, że program będzie wysyłał pocztę do użytkowników zaraz po ich "ubiciu".
Unieważnia wewnętrzny przełącznik "pre-clear". Ustawienie "yes" powoduje, że program będzie czyścił ekran terminala przed ostrzeżeniem użytkownika.
Wylicza czasy oczekiwania w oparciu o całkowity czas sesji pracy -- nie czas nieaktywności (ciężkie).
Jeśli ustawiona na "yes", to działania będą rejestrowane w pliku logu, jeśli takowy istnieje.

AUTOR

Kyle Bateman <kyle@actarg.com> (autolog 0.35),


(autolog 0.41)

Niniejsza stronę podręcznika została zmodyfikowana do systemu Debian przez Paula Telforda <pxt@debian.org>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

Narzędzia administracyjne Linux