Scroll to navigation

write(2) System Calls Manual write(2)

NAZWA

write - zapisuje do deskryptora pliku

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void buf[.liczba], size_t liczba);

OPIS

write() writes up to count bytes from the buffer starting at buf to the file referred to by the file descriptor fd.

Liczba bajtów zapisanych może być mniejsza niż liczba jeżeli, na przykład nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na urządzeniu fizycznym, lub zasoby RLIMIT_FSIZE zostały wyczerpane (patrz setrlimit(2)), wywołanie zostało przerwane przez obsługę sygnału po zapisaniu mniej niż liczba bajtów (spójrz również na pipe(7)).

Dla przeszukiwalnych plików (np. takie na których można użyć lseek(2), na przykład, pliki zwykłe (regular)) zapis ma miejsce w danym przesunięciu pliku (offsecie), i to przesunięcie jest zwiększane o ilość aktualnie zapisanych danych. Jeżeli plik został otwarty (open(2)) z O_APPEND, wtedy przesunięciem (offsetem) jest koniec pliku przed zapisem. Dostosowanie przesunięcia pliku i operacja zapisu są wykonywane jako nierozdzielne (atomowe).

POSIX requires that a read(2) that can be proved to occur after a write() has returned will return the new data. Note that not all filesystems are POSIX conforming.

According to POSIX.1, if count is greater than SSIZE_MAX, the result is implementation-defined; see NOTES for the upper limit on Linux.

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, the number of bytes written is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

Note that a successful write() may transfer fewer than count bytes. Such partial writes can occur for various reasons; for example, because there was insufficient space on the disk device to write all of the requested bytes, or because a blocked write() to a socket, pipe, or similar was interrupted by a signal handler after it had transferred some, but before it had transferred all of the requested bytes. In the event of a partial write, the caller can make another write() call to transfer the remaining bytes. The subsequent call will either transfer further bytes or may result in an error (e.g., if the disk is now full).

If count is zero and fd refers to a regular file, then write() may return a failure status if one of the errors below is detected. If no errors are detected, or error detection is not performed, 0 is returned without causing any other effect. If count is zero and fd refers to a file other than a regular file, the results are not specified.

BŁĘDY

Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. Zob. open(2) aby dowiedzieć się więcej o fladze O_NONBLOCK.
Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. POSIX.1-2001 pozwala w tej sytuacji na zwrócenie błędu ale nie wymaga aby ta stała miała taką samą wartość, portowalna aplikacja powinna sprawdzać obie możliwości.
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty do zapisu
fd odwołuje się do gniazda datagramowego dla którego adres nie został ustalony przy użyciu connect(2).
Kwota bloków dyskowych użytkownika dotycząca systemu plików zawierającego plik wskazany przez fd została wyczerpana.
buf jest poza dostępną przestrzenią adresową.
Dokonano próby zapisu pliku który przekracza zdefiniowane w implementacji maksymalne rozmiary pliku, rozmiary pliku procesu lub zapis na pozycję wykraczającą poza maksymalne dozwolone przesunięcie (offset).
Wywołanie zostało przerwane przez sygnał przed zapisaniem jakichkolwiek danych, patrz signal(7).
fd jest dołączony do obiektu nieodpowiedniego do zapisu, plik został otwarty z flagą O_DIRECT i adres podany w buf bądź wartość liczba lub przesunięcie (offset) nie zostały odpowiednio dopasowane.
A low-level I/O error occurred while modifying the inode. This error may relate to the write-back of data written by an earlier write(), which may have been issued to a different file descriptor on the same file. Since Linux 4.13, errors from write-back come with a promise that they may be reported by subsequent. write() requests, and will be reported by a subsequent fsync(2) (whether or not they were also reported by write()). An alternate cause of EIO on networked filesystems is when an advisory lock had been taken out on the file descriptor and this lock has been lost. See the Lost locks section of fcntl(2) for further details.
Urządzenie zawierające plik wskazany przez fd nie ma miejsca na dane.
Operacja zablokowana przez zakluczenie pliku (ang. file seal); zob. fcntl(2).
fd jest podłączony do potoku (pipe) lub gniazda (socket) którego końcówka odczytująca jest zamknięta. Gdy taka sytuacja następuje, proces zapisujący również otrzyma sygnał SIGPIPE. (Więc wartość zwracana przez write() jest widziana tylko wówczas gdy program obsługuje, blokuje lub ignoruje ten sygnał).

Zależnie od obiektu podłączonego do fd, mogą także zajść inne (nieopisane) błędy.

STANDARDY

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

Pod SVr4 EINTR jest zwracane zarówno gdy po przerwaniu wywołania, dane zostały zapisane częściowo lub przed jakimkolwiek zapisem.

UWAGI

Typy size_t i ssize_t to odpowiednio liczba całkowita bez i ze znakiem, zgodnie z POSIX.1.

A successful return from write() does not make any guarantee that data has been committed to disk. On some filesystems, including NFS, it does not even guarantee that space has successfully been reserved for the data. In this case, some errors might be delayed until a future write(), fsync(2), or even close(2). The only way to be sure is to call fsync(2) after you are done writing all your data.

Jeżeli write() zostanie przerwany przez obsługe sygnału przed zapisaniem jakichkolwiek danych, wtedy wywołanie nie powiedzie się i zwracany jest błąd EINTR; jeżeli przerwanie nastąpi po zapisaniu co najmniej jednego bajtu danych, wywołanie powiedzie się i zwróci ilość zapisanych bajtów danych.

W Linuksie, write() (i podobne wywołania systemowe) mogą dokonać transferu co najwyżej 0x7ffff000 (2 147 479 552) bajtów, zwracając liczbę bajtów rzeczywiście przetransferowanych (jest to prawdziwe zarówno dla systemów 32 jak i 64-bitowych).

An error return value while performing write() using direct I/O does not mean the entire write has failed. Partial data may be written and the data at the file offset on which the write() was attempted should be considered inconsistent.

BŁĘDY

Zgodnie z POSIX.1-2008/SUSv4 Section XSI 2.9.7 ("Thread Interactions with Regular File Operations"):

Wszystkie poniższe funkcje powinny być atomowe w odniesieniu do innych biorąc pod uwagę wyniki określone w POSIX.1-2008, gdy działają na zwykłych plikach lub dowiązaniach symbolicznych: ...

Among the APIs subsequently listed are write() and writev(2). And among the effects that should be atomic across threads (and processes) are updates of the file offset. However, before Linux 3.14, this was not the case: if two processes that share an open file description (see open(2)) perform a write() (or writev(2)) at the same time, then the I/O operations were not atomic with respect to updating the file offset, with the result that the blocks of data output by the two processes might (incorrectly) overlap. This problem was fixed in Linux 3.14.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), fcntl(2), fsync(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), pwrite(2), read(2), select(2), writev(2), fwrite(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

4 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03