Scroll to navigation

strstr(3) Library Functions Manual strstr(3)

NAZWA

strstr, strcasestr - szukanie podciągu

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>
char *strcasestr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack. Kończące znaki null '\0') nie są porównywane.

Funkcja strcasestr() działa jak strstr(), ale ignoruje rozmiar znaków obu argumentów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku znalezionego podłańcucha lub wartość NULL, jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

If needle is the empty string, the return value is always haystack itself.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
strstr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
strcasestr() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

STANDARDY

strstr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

Funkcja strcasestr() jest rozszerzeniem niestandardowym.

ZOBACZ TAKŻE

memchr(3), memmem(3), strcasecmp(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3), strtok(3), wcsstr(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03