Scroll to navigation

remainder(3) Library Functions Manual remainder(3)

NAZWA

drem, dremf, dreml, remainder, remainderf, remainderl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

BIBLIOTEKA

Math library (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
/* Wersje C99 */
double remainder(double x, double y);
float remainderf(float x, float y);
long double remainderl(long double x, long double y);
/* Przestarzałe synonimy */
double drem(double x, double y);
float dremf(float x, float y);
long double dreml(long double x, long double y);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

remainder():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

remainderf(), remainderl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

drem(), dremf(), dreml():


/* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest wynikiem dzielenia x / y, zaokrąglonym do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli wartość bezwzględna z x-n*y wynosi 0.5, to n jest zaokrąglane do liczby parzystej.

Funkcje te nie zależą od bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fenv(3)).

Funkcja drem() robi dokładnie to samo.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają resztę z dzielenia zmiennoprzecinkowego x-n*y. Jeśli wynikiem jest 0, to przyjmuje ono znak taki sam jak znak argumentu x.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, a y jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, a x jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
drem(), dremf(), dreml(), remainder(), remainderf(), remainderl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

Funkcje remainder(), remainderf() oraz remainderl() są wymienione w C99, POSIX.1-2001 i POSIX.1-2008.

Funkcja drem() pochodzi z 4.3BSD. Warianty przyjmujące float oraz long double, czyli dremf() i dreml() istnieją w niektórych systemach takich jak Tru64 i glibc2. Prosimy unikać używania tych funkcji, preferując remainder() itd. zamiast nich.

BŁĘDY

Before glibc 2.15, the call


remainder(nan(""), 0);

returned a NaN, as expected, but wrongly caused a domain error. Since glibc 2.15, a silent NaN (i.e., no domain error) is returned.

Before glibc 2.15, errno was not set to EDOM for the domain error that occurs when x is an infinity and y is not a NaN.

PRZYKŁADY

Wywołanie "remainder(29.0, 3.0)" zwraca -1.

ZOBACZ TAKŻE

div(3), fmod(3), remquo(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03