Scroll to navigation

abs(3) Library Functions Manual abs(3)

NAZWA

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
long labs(long j);
long long llabs(long long j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

llabs():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcja abs() oblicza wartość bezwzględną argumentu całkowitego j. Funkcje labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczają wartość bezwzględną argumentu j, mającego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
abs(), labs(), llabs(), imaxabs() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest nieokreślona.

The llabs() function is included since glibc 2.0. The imaxabs() function is included since glibc 2.1.1.

Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych nagłówków.

Domyślnie GCC obsługuje abs(), labs() oraz (od GCC 3.0) llabs() i imaxabs() jako funkcje wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

29 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03